ACADEMIA

časopis Academia Časopis zaoberajúci sa vysokoškolským vzdelávaním a vedou. Je určený vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, akademickým funkcionárom vysokých škôl a fakúlt, riadiacim pracovníkom v rezorte školstva a všetkým záujemcom o problematiku vysokých škôl. Obsahuje štúdie, úvahy, správy, informácie a dokumenty. Sprostredkováva skúsenosti a názory z jednotlivých oblastí práce (pedagogickej, výskumnej, organizačnej a ekonomickej) a života vysokých škôl; venuje sa účasti vysokých škôl na medzinárodnej spolupráci.

Vychádza štyrikrát ročne. ISSN 1335-5864

ACADEMIA uvíta, ak sa rozhodnete publikovať v nej svoje názory a skúsenosti, týkajúce sa vysokoškolského života. Príspevok môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedenú kontaktnú adresu redakcie. Sem môžete posielať aj reakcie na príspevky, otázky a taktiež aj pripomienky a námety, týkajúce sa práce redakcie.Za obsah príspevku zodpovedá autor.

Redakcia si vyhradzuje právo výberu príspevkov.

EV 53/22/EPP                             ISSN 1335-5864

 

Zodpovedný redaktor:

Mgr. František Blanár, Centrum vedecko-technických informácií SR

Redakčná rada:

Mgr. Gabriela Aichová, Centrum vedecko-technických informácií SR

Ing. Štefánia Antalíková, Centrum vedecko-technických informácií SR

RNDr. Mária Slovíková, CSc., Centrum vedecko-technických informácií SR

ACADEMIA, vychádza 4x ročne

Vydáva: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8A, 840 05 Bratislava, IČO: 00151882.             

Časopis je nepredajný. ISSN 1335-5864, EV 53/22/EPP

Adresa redakcie: ACADEMIA, Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4

Tlač: Centrum vedecko-technických informácií SR

Objednávky: Na adrese redakcie. Elektronicky dostupné na academia.cvtisr.skPokyny pre autorov

Kontakt
Centrum vedecko-technických informácií SR
ACADEMIA
Staré Grunty 52
842 44 Bratislava 4

tel. č.: 02/692 95 426

E-mailová adresa: frantisek.blanar@cvtisr.sk
 
ročník 2024
 
ACADEMIA 1/2024
 
ročník 2023
 
ACADEMIA 1/2023
ACADEMIA 2-3/2023
ACADEMIA 4/2023
 
ročník 2022
 
ACADEMIA 1/2022 
ACADEMIA 2-3/2022
ACADEMIA 4/2022 
 
ročník 2021
  
ACADEMIA 1/2021 
ACADEMIA 2-3/2021
ACADEMIA 4/2021
 
ročník 2020
 
ACADEMIA 1/2020
ACADEMIA 2-3/2020 
ACADEMIA 4/2020
 
ročník 2019
 
ACADEMIA 1/2019
ACADEMIA 2/2019
ACADEMIA 3/2019 
ACADEMIA 4/2019
 
ročník 2018
  
 ACADEMIA 1/2018
 ACADEMIA 2-3/2018 
 ACADEMIA 4/2018
  
ročník 2017
 
ACADEMIA 1/2017
ACADEMIA 2/2017
ACADEMIA 3/2017
ACADEMIA 4/2017
 
ročník 2016
 
ACADEMIA 1-2/2016
ACADEMIA 3/2016
ACADEMIA 4/2016
 
ročník 2015
 
ACADEMIA 1/2015
ACADEMIA 2/2015
ACADEMIA 3/2015
ACADEMIA 4/2015

ročník 2014

ACADEMIA 1/2014
ACADEMIA 2-3/2014
ACADEMIA 4/2014

ročník 2013

ACADEMIA 1-2/2013
ACADEMIA 3/2013
ACADEMIA 4/2013

ročník 2012


ACADEMIA 4/2012
ACADEMIA 2-3/2012
ACADEMIA 1/2012

ročník 2011

ACADEMIA 4/2011
ACADEMIA 2-3/2011
ACADEMIA 1/2011

ročník 2010

ACADEMIA 4/2010
ACADEMIA 3/2010
ACADEMIA 1-2/2010

ročník 2009

ACADEMIA 4/2009
ACADEMIA 3/2009
ACADEMIA 2/2009
ACADEMIA 1/2009

ročník 2008

ACADEMIA 4/2008
ACADEMIA 3/2008
ACADEMIA 1-2/2008

ročník 2007

ACADEMIA 4/2007
ACADEMIA 3/2007
ACADEMIA 2/2007
ACADEMIA 1/2007

ročník 2006

ACADEMIA 4/2006
ACADEMIA 3/2006
ACADEMIA 2/2006
ACADEMIA 1/2006

Posledný update stránky: 2024-04-19 10:20