ACADEMIA 4/2021

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [0,98 MB]

 

OBSAH

 

ŠTÚDIE

 

Štefánia Antalíková: Prijímacie konanie na vysoké školy. Údaje z roku 2020 v porovnaní aj s predchádzajúcim obdobím. str. 4 - 24.

Slávka Krásna, Silvia Barnová, Jiří Dušek: Stratégie akademickej prokrastinácie vysokoškolských študentov.. str. 25 - 31.

František Blanár: Zručnosti absolventov slovenských vysokých škôl. str. 32 - 39.

Miroslav Osifčin: Plánované zmeny v príprave budúcich učiteľov na slovenských vysokých školách v kontexte plánu obnovy. str. 39 - 45.

 

INFORMÁCIE

 

Profesia učiteľa v Európe: prístup, kariérny postup a poradenstvo. str. 46 - 50.

Učiteľská akadémia UK - e-learningový nástroj pre budúce učiteľky a učiteľov. str. 50 - 52.

 

NOVÍ PROFESORI

CONTENTS

THEORETICAL ARTICLES

 

Štefánia Antalíková: Admission proceeding to HEI. Data from 2020 compared to the previous period. p. 4 - 24.

Slávka Krásna, Silvia Barnová, Jiří Dušek: Academic Procrastination Prevention Strategies in University Students. p. 25 - 31.

František Blanár: Skills of Slovak Higher education institutes graduates. p. 32 - 39.

Miroslav Osifčin: Planned Changes in the preparation of future teachers at Slovak universities in the context of the recovery plan. p. 39 - 45.

INFORMATIVE ARTICLES

 

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. p. 46 - 50.

Comenius University Teachers' Academy - an e-learning tool for future teachers. p. 50 - 52.

 

NEW PROFESSORS

Posledný update stránky: 2022-05-17 14:35