EUROSTUDENT

Čo je projekt EUROSTUDENT?

Projekt EUROSTUDENT sa zameriava na mapovanie sociálno-ekonomických dimenzií vysokoškolského vzdelávania. Aktuálne prebieha už jeho ôsme kolo, ktorého by sa malo zúčastniť až 29 krajín vrátane Slovenska. Nosnou časťou projektu je online dotazníkový prieskum, ktorého výsledky budú spracované vo forme čiastkových národných správ, ako aj medzinárodnej komparatívnej analýzy. Za Slovenskú republiku zabezpečuje projekt Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Slovenská republika participovala celkovo na štyroch cykloch projektu  (III. až VI.), ktoré prebiehali v rokoch 2005 až 2018. Do realizácie siedmeho cyklu projektu, ktorý bol realizovaný v období rokov 2018 až 2021, nebola Slovenská republika zapojená, avšak so spustením ôsmeho cyklu v roku 2022 bola participácia SR na projekte opätovne obnovená.

 

Projekt sa zameriava na nasledujúce oblasti:

·         Aktuálna študijná situácia

·         Študijné zázemie

·         Vplyv pandémie Covid-19

·         Študijné podmienky

·         Digitalizácia vyučovania, učenia a študentského života

·         Životné podmienky

·         Medzinárodná mobilita

·         Duševné zdravie a pohoda

·         Skúsenosti s diskrimináciou

Kto je cieľová skupina prieskumu?

Cieľovou skupinou prieskumu sú študenti prvého a druhého stupňa terciárneho vzdelávania študujúci  v dennej alebo externej forme v akademickom roku 2021/2022. 

 

Realizácia

V priebehu mája/júna 2022 boli študenti slovenských vysokých škôl oslovení s prosbou o participáciu na prieskume prostredníctvom personalizovaných e-mailových správ. Personalizácia oslovení má za cieľ splniť metodologické požiadavky na zabezpečenie kvality zbieraných údajov. Samotný zber, spracovanie, ako aj vyhodnotenie údajov je plne anonymné a nie je možné stotožniť odpovede s konkrétnymi respondentmi.

Tlačová správa k realizácii prieskumu EUROSTUDENT VIII PDF[468 kB]

Analýza sociálno-ekonomických podmienok života študentov vysokých škôl na Slovensku. Priebežná správa z výskumu EUROSTUDENT VIII (2021 – 2023). PDF [896 kB]

Sociálno-ekonomické podmienky života študentov dennej formy na slovenských vysokých školách PDF [946 kB]

 

Záverečné správy jednotlivých cyklov projektu, na ktorých participovala Slovenská republika (v angličtine):

EUROSTUDENT III

EUROSTUDENT IV

EUROSTUDENT V

EUROSTUDENT VI

Všetky obsahové výtupy, ako aj bližšie informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke www.eurostudent.eu.

 

Výstupy v slovenčine:

Sociálno-ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl na Slovensku (Trendová analýza)

Sociálno-ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe so zreteľom na výsledky za Slovensko (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI., Komparatívna analýza)

Komparácia sociálno-ekonomických podmienok života denných a externých študentov vysokých škôl na Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI)

Sociálno-ekonomické podmienky života externých študentov vysokých škôl na Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI.)

Sociálno-ekonomické podmienky života denných študentov vysokých škôl na Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI.)

Vybrané predbežné zistenia z medzinárodného projektu EUROSTUDENT (Priebežná správa o realizácii projektu EUROSTUDENT VI 2016-2018)

Sociálne a ekonomické podmky života študentov VŠ v Európe s dôrazom na výsledky za SR (EUROSTUDENT V 2012-2015)

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe  (EUROSTUDENT IV 2008 - 2011)

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov denného štúdia verejných VŠ na Slovensku (súčasť medzinárodného projektu EUROSTUDENT IV)

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov denného štúdia verejných VŠ na Slovensku – súhrn hlavných výsledkov. December 2010

Medzinárodná mobilita študentov verejných vysokých škôl v kontexte ich sociálno-ekonomickej situácie. Marec 2009

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl. Slovenská republika - národná správa (širšia verzia). Júl 2007

Posledný update stránky: 2024-04-15 09:27