Medzinárodný projekt EUROSTUDENT

Projekt sa zameriava na komparáciu údajov o sociálnych a ekonomických podmienkach života študentov vysokých škôl v krajinách Európy. Slovenská republika sa v minulosti zapojila do 3. cyklu (ukončený v roku 2008), 4. cyklu (ukončený v roku 2011) a 5. cyklu projektu (ukončený v roku 2015). Aktuálne sa podieľa na šiestom cykle projektu, ktorého realizácia je plánovaná na roky 2016 až 2018.

Projekt zahrňuje dotazníkový prieskum na súbore študentov vysokých škôl zostavený tak, aby reprezentoval štruktúru študentov v danej krajine, spracovanie údajov a ich analýzu. Porovnateľnosť údajov podľa jednotlivých krajín umožňuje jednotný metodologický aparát – štandardizovaný dotazník, manuál pre prenos údajov do koordinačného centra a príručka s vymedzením jednotlivých pojmov a inštrukciami pre spracovanie údajov. Koordinátorom projektu je HIS, Hochschul-Infomations-System GmbH v Nemecku, so sídlom v Hannoveri. Výstupom z projektu sú národné správy so štandardnými výstupnými zostavami, vrátane grafov (podľa jednotnej schémy pre všetky krajiny) a komentárom a záverečná komparatívna štúdia. Podrobnejšie údaje o projekte sú dostupné na web-stránke www.eurostudent.eu. Podrobné výsledky prieskumu za SR sú spracované aj v osobitných štúdiách.

Výstupy:

Sociálno-ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl na Slovensku (Trendová analýza)

Sociálno-ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe so zreteľom na výsledky za Slovensko (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI., Komparatívna analýza)

Komparácia sociálno-ekonomických podmienok života denných a externých študentov vysokých škôl na Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI)

Sociálno-ekonomické podmienky života externých študentov vysokých škôl na Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI.)

Sociálno-ekonomické podmienky života denných študentov vysokých škôl na Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI.)

Vybrané predbežné zistenia z medzinárodného projektu EUROSTUDENT (Priebežná správa o realizácii projektu EUROSTUDENT VI 2016-2018)

Sociálne a ekonomické podmky života študentov VŠ v Európe s dôrazom na výsledky za SR (EUROSTUDENT V 2012-2015)

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe  (EUROSTUDENT IV 2008 - 2011)

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov denného štúdia verejných VŠ na Slovensku (súčasť medzinárodného projektu EUROSTUDENT IV)

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov denného štúdia verejných VŠ na Slovensku – súhrn hlavných výsledkov. December 2010

Medzinárodná mobilita študentov verejných vysokých škôl v kontexte ich sociálno-ekonomickej situácie. Marec 2009

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl. Slovenská republika - národná správa (širšia verzia). Júl 2007

Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. National Profile of Slovak Republic. EUROSTUDENT III 2005-2008. http://www.eurostudent.eu/download_files/members/Slovak_Republic.pdf

Národná správa spracovaná podľa jednotného manuálu; obsahuje informáciu o národnom systéme vzdelávania na vysokých školách, výstupné zostavy, grafy, komentáre. 

Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators. Final report. EUROSTUDENT III 2005-2008. http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/Synopsis_of_Indicators_EIII.pdf  

Komparatívna štúdia. Obsahuje výstupné zostavy umožňujúce porovnania podľa jednotlivých ukazovateľov medzi zúčastnenými krajinami, grafy, komentáre.

Posledný update stránky: 2019-02-12 14:21