Vzťah žiakov k súčasnej škole

Cieľom projektu Vzťah žiakov k súčasnej škole bolo získať relevantné informácie o súčasných postojoch a vzťahu žiakov základných a stredných škôl ku:

 • svojej škole,
 • výchovno-vzdelávaciemu procesu,
 • učiteľom,
 • spolužiakom,
 • mimoškolskej záujmovej činnosti a voľnému času,
 • svojej vlasti, národu, etniku.

Súčasťou cieľa bola identifikácia mnohorozmernej štruktúrovanej siete väzieb, ich charakteru, sily a štatistickej diferenciácie z pohľadu sledovaných faktorov (druhu školy, regiónu, veľkosti sídla školy, zriaďovateľa, veku a pohlavia respondentov).
Vytvorenie celistvého obrazu, poznanie kvality a komplexnosti tohto vzťahu považujeme za významné východisko pre transformáciu tradičnej školy na modernú.

Z výsledkov výskumu:

 1. Teoretické východiská a metodika výskumu
 2. Vzťah žiakov základných škôl
 3. Vzťah žiakov stredných škôl

Následné parciálne výstupy vybraných aspektov:

 1. Rozdiely v postojoch žiakov neštátnych a štátnych škôl 
 2. Rozdiely v postojoch žiakov gymnázií a stredných odborných škôl
Posledný update stránky: 2014-11-25 21:42