Výskum v oblasti prevencie

Výskumy konzumácie legálnych a nelegálnych drog

 • Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných škôl(2012)
 • Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u klientov DC a RC na Slovensku(2011)
 • Analýza vývoja v oblasti konzumácie legálnych a nelegálnych drog u mladých ľudí v SR za roky 1995-2009 (2010)
 • Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov ZŠ a SŠ (2009)
 • Rizikové a ochranné faktory konzumácie drog u mládeže v SR (2010)
 • Drogy a voľný čas ako významný faktor prevencie (1997, 2007)
 • Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii legálnych a nelegálnych drog v jednotlivých krajoch SR (1998, 2001, 2006)
 • Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii drog (2000, 2003)
 • Syntetické drogy z pohľadu stredoškolskej mládeže (2003)
 • Rizikové a ochranné faktory konzumácie drog u mladých ľudí v SR (2004)
 • Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v diagnostických centrách a reedukačných domovoch pre mládež ku konzumácii drog v SR (1998, 2005)
 • Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v detských domovoch na Slovensku ku konzumácii drog (2000)

 

Prieskumy v oblasti ľudských práv

Súčasťou Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 a Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv je aj realizácia prieskumov riadenia a výučby v oblasti ľudských práv  z pohľadu riaditeľa, učiteľa aj žiaka základných a stredných škôl.

Vybrané výsledky prieskumov realizovaných v základných školách v oblasti ľuských práv

Celoslovenský monitoring ľudských práv

Publikácia - LP_ZS_2014

LP_SS_2014

LP 2016 - učitel

LP 2016 - žiak

Právne vedomie ml. 2017

Publikácia LP - učitel 2017

LP 2018

Cesta k emocionálnej zrelosti

Celoslovenský preventívny program „Cesta k emocionálnej zrelosti“ (ďalej len Cesta) sa realizuje od roku 1999, v školskom roku 2014/2015 je to už 16 rokov jeho realizácie. Jeho autorom je PhDr. Štefan Matula, PhD. Program s poverením Ministerstva školstva SR odborne garantuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), realizáciu koordinujú zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a realizátormi sú odborne zaškolení učitelia na základných školách, 8-ročných gymnáziách, prípadne na stredných školách. Program je určený predovšetkým pre vekovú kategóriu 12 až 15 ročných žiakov. Program Cesta má univerzálny preventívny charakter, svojím zameraním pôsobí nielen vo vytváraní tlaku proti relatívne spoločensky tolerovanej prodrogovej sociálnej klíme, ale posilňuje vlastné osobnostné kapacity mladého človeka umožňujúce individualizovať svoju vlastnú životnú protidrogovú stratégiu. Koncepcia programu je postavená na metódach sociálno-psychologického tréningu, metóde zvyšovania sociálno-psychologickej kompetencie, aktívnom sociálnom učení, metóde etickej výchovy, modelovom učení a pod. a je obohatený aj o niektoré prvky z humanistickej psychológie.

Program je rozdelený na 10 tém, z ktorých každá téma určitým spôsobom modeluje niektorú z charakteristík emocionálne zrelého človeka: Odkiaľ idem a kam smerujem (Moja cesta), Závislosť od rodičov verzus osamostatňovanie (Z domu do sveta), Partnerské vzťahy (Smutno je človeku samotnému), Socializácia (Človek človeku človekom), Ja ako budúci rodič (Deti – budúcnosť národa), Riešenie konfliktov (Výhoda pre oboch), Konformita vs. zostať sám sebou (Neschádzať zo svojej cesty), Vydržať bolesť, strach a nežičlivosť osudu (Život nebýva vždy len prechádzka ružovým sadom), Sympatia a súcit (Všetci ľudia budú bratia), Radosť z dávania bez reciprocity (Zostáva nám len to, čo sme rozdali).

Cesta k emocionálnej zrelosti v školskom roku 2009/2010

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 

Sociálno-patologické javy u mládeže

Kvalita vzťahov v školskom prostredí

Prevencia a eliminácia šikanovania

Prejavy extrémizmu - predagógovia 2016

Prevencia extrémizmu - pedagógovia 2016

Prejavy extrémizmu - žiaci 2017

Šikanovanie 2014 - žiaci

Extrémizmus 2017

Výskumy mládeže

Stručné prehľady výskumov, prieskumov, analýz

Európska komisia: pracovný dokument európskej komisie o situácii mladeže v eu
Rodinné prostredie klientov reedukačných a diagnostických centier na slovensku
Názory riaditeľov základných a stredných škôl na predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky
Prejavy intolerancie a násilia u žiakov základných a stredných škôl na slovensku
Žiacka samospráva na stredných školách
Názory žiakov stredných škôl na činnosť žiackej školskej rady
Neospravedlnené vymeškané hodiny u žiakov stredných škôl v roku 2012

Problémy v správaní žiakov základných škôl v roku 2012
Porušovanie ľudských práv v školách  a ich riešenie
Prevencia v podmienkach centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v školskom roku 2011/2012.
Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných škôl
Porušovanie  ľudských práv žiakov základných a stredných škôl v rodinnom prostredí
Záškoláctvo u žiakov základných škôl v školskom roku 2010/2011 a vývojové trendy
Záškoláctvo u žiakov stredných škôl v školskom roku 2010/2011
Problémové správanie žiakov stredných škôl v školskom roku 2010/2011
Ekologické zmýšľanie mladých ľudí
Násilné televízne obsahy a potreba mediálnej výchovy
Vzťah žiakov k škole

Posledný update stránky: 2021-10-15 09:27