Zariadenia poradenstva a prevencie

Centrum poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí. obr
Centrum poradenstva a prevencie sa môže členiť na oddelenia
a) poradenstva osobnostného vývinu,
b) poradenstva vzdelávacieho vývinu,
c) poradenstva sociálneho vývinu a prevencie,
d) poradenstva v kariérovom vývine,
e) psychoterapie,
f) metodiky výchovného poradenstva,
g) špeciálnopedagogického poradenstva.
 
Adresár štátnych a súkromných CPP a ŠCPP za SR
 
Výkazy CPP/ŠCPP 5-01 za rok 2022/2023
Štátne CPP/ŠCPP[pdf] Súkromné CPP/ŠCPP[pdf]
 
Výkazy CPPPaP 5-01 za rok 2021/2022
Štátne CPPPaP[pdf] Súkromné CPPPaP[pdf]
 
Výkazy CPPPaP 5-01 za rok 2020/2021
Štátne CPPPaP[pdf] Súkromné CPPPaP[pdf]
Posledný update stránky: 2024-03-25 11:45