Prevencia - ročník 2010 /SK

Obsah 4/2010

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

 
1) PaedDr. Silvia Szabadosová, PhD., Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: Škola a nevhodné správanie žiakov

2) Mgr. Marcela Bieliková, RNDr. Mária Slovíková, CSc.: Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv očami žiakov základných a stredných škôl

3) Mgr. Kamil Janiš: Využití pohádek v primární prevenci sociálně patologických jevu a nebezpečného chování

4) Mgr. Martina Slovíková.: Násilné televízne obsahy a potreba mediálnej výchovy

5) PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. „Ja si nepichám, ja klikám“ Fenomém facebook

6) RNDr. Mária Slovíková, CSc, Mgr. Ján Herich: Záškoláctvo u žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2008/2009

7) Doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc: Porovnanie učiteľov základných a stredných škôl v rokoch 1994-2010 a koordinátorov prevencie v rokoch 1998-2010: prieskum TAD3

 
Informačné články

 
8) Doc. PhDr. Albín Škoviera: Podnetný metodický materiál z Českej republiky

9) PhDr.Viera Hudečková: Konferencia Križovatky II „Škola alebo výchova?“


Recenzie


10)  Zborník z vedeckej konferencie Reziliencia a nové prístupy k výchove a vzdelávaniu,  Bratislava, Univerzita Komenského 2009, 153 s. ISBN 978-80-223-2729-9 (Zuzana Murínová)

Obsah 3/2010

Teoretické články

1) Mgr. Martin Kuruc: Sebaregulácia a teória sebaurčenia

2) Mgr. Miroslava Adamík Šimegová PhD.: Školský psychológ a jeho miesto vo výchove a vzdelávaní žiakov základných škôl
 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy


3) RNDr. Mária Slovíková, CSc, PhDr. Marianna Pétiová, PhD.: Užívanie legálnych a nelegálnych drog u mladých ľudí v Slovenskej republike

4) Mgr. Petra Bomová: Prevencia porúch správania v školskom prostredí

5) Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD.: Aké výchovné prístupy uplatňujú rodičia detí s poruchami správania a emocionálnymi ťažkosťami?

6) RNDr. Mária Slovíková, CSc, Mgr. Mária Janková: Výskyt záškoláctva u žiakov stredných škôl v SR

7) PhDr.: Katarína Bradová: Výskyt záškoláctva stredoškolákov

8) Mgr. Tatiana Bányaiová, Mgr. Lýdia Begerová, Mgr. Eva Trojčáková: Prieskum sledovania televízie, využívania osobného počítača a mobilného telefónu žiakmi základných škôl Košice-okolie 


Informačné články


9) Mgr. Zuzana Murínová: Medzinárodná vedecká konferencia „Kultúra školy a výchovných zariadení“

 

Recenzie


10) Prof.PhDr.Ján Grác,DrSc.: Kapitoly edukačnej psychológie. TYPI Universitatis Trnaviensis,   ISBN 978-80-8082-234-7 (doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.)

Obsah 1-2/2010

Teoretické články

1) Mgr. Pavol Kardoš: Každodenné životné udalosti v súvislosti s osobnostnými dimenziami

  

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

2) Zuzana Zacharová, Stefan Matula, PhD.: Vplyv preventívneho skupinového programu na zmenu postojov žiakov k tolerancii a eliminácii predsudkov
3) RNDr. Zlatica Lupová: Pripravenosť základných a stredných škôl na riešenie problematiky šikanovania
4) RNDr. Mária Slovíková,CSc.: Výskyt záškoláctva u žiakov základných škôl v SR
5) PhDr.: Marianna Pétiová,PhD., Mgr. Marcela Bieliková. :  Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl

 

Pracovno-metodické príspevky

6) Viera Šilonová, Miroslava Szitová: Sociálny pedagóg ako odborný zamestnanec v škole a školskom zariadení
7) PhDr. Dana Rosová: Skupinová práca s deťmi s poruchami správania a jej význam

 

Informačné články

8) RNDr. Mária Slovíková,CSc.: Informácia  a závery z konferencie „Vzťah žiakov k škole“ a príhovor Ministra školstva SR
9) Mgr. Zuzana Vojtová, PhDr. Alena Kopániová, PhD.: Stratégie zamerané na zodpovednú konzumáciu alkoholu u adolescentov v Európe – projekt TAKE CARE 
10) PhDr.Viera Hudečková: Medzinárodná konferencia Križovatky I

 

Recenzie

11) Stanislav Hvozdík: Úvod do poradenskej psychológie. Košice,Univerzita P.J.Šafárika,  ISBN 978-80-7097-796-5 (prof. Miron  Zelina)
12) Ondřej Sekera: Identifikace profesních aktivít vychovavatelu výchovních ustavu a detských domovu, Ostrava, Universitas Ostraviensis 2009, ISBN 978-80-7368-728-1 (doc. Albín Škoviera)

Posledný update stránky: 2016-04-18 14:03