Prevencia 3/2005

Z obsahu čísla 3/2005 prinášame:
 
 
Teoretické príspevky
 
Výchova k tolerancii
PaedDr. Daniela. Valachová, PhD.
- Príspevok hovorí o hlavných aspektoch výchovy k tolerancii v prostredí školskej edukácie. Prezentuje pedagogický model pôsobenia edukačných aktivít na rozvíjanie tolerancie detí v školskom prostredí.
- kľúčové slová:tolerancia, predsudky, výchovy k tolerancii, metódy výchovy k tolerancie
 
Spôsobilosť zvládať konflikty – využitie v prevencii drogových závislostí a psychopatologických javov
Mgr. Ing. Vladimír Petrík
- Článok sa zameriava na konflikt, ako na nedeliteľnú súčasť života každého jedinca, či sociálnej skupiny . Porozumieť konfliktu je začiatok cesty k jeho zvládnutiu. Cieľom článku je poukázať na možné zdroje konfliktov, ich identifikáciu, na rozlíšenie pozitívnych a záporných stránok konfliktov, na vlastné pocity a emócie pri konfliktoch, na spôsoby reagovania v konflikte, na nácvik predchádzania a riešenia konfliktov. Uvedené aktivity je možné využiť v skupinovej práci s deťmi, mládežou aj s dospelými .
- kľúčové slová: konflikt, identifikácia zdrojov, emócie, spolupráca, adaptácia, postoj
 
Prevencia šikanovania v základných školách
PhDr. Danka Rosová
- Príspevok sa zaoberá takým negatívnym javom ako je šikanovanie v školách. Podáva definíciu šikanovania, jej podstatné charakteristiky a prináša štruktúru a výsledky práce s preventívnym programom proti šikanovaniu v školách.
- kľúčové slová: prevencia, program, šikanovanie, obeť, agresor
 
 
Články z prieskumu, výskumu
 
Vyhodnotenie projektov predložených na PF v r. 2004
RNDr. Mária Slovíková CSc., Ing. Ivan Prutkay
- Článok analyzuje predložené a schválené projekty za rok 2004 predložené na Protidrogový fond (ďalej len PF). Súčasťou sú tabuľky, grafy a komentáre, ktoré bližšie charakterizujú schválené projekty podľa skupín, oblasti, zriaďovateľa, právnej formy, podľa územia a ekonomické údaje.
- kľúčové slová: projekty, subjekty, prevencia, liečba, resocializácia, dotácia
 
Prieskum v oblasti drog na ZŠ v regióne Hlohovec
Mgr. Stanislav Kunák, Mgr. Ing. Jana Kašáková a kol.
- Vo februári 2005 sa v okrese Hlohovec uskutočnil prieskum v oblasti drogovej problematiky medzi žiakmi druhého stupňa základných škôl. Zber údajov zabezpečili koordinátori prevencie DZ vybraných škôl. Cieľom prieskumu bolo zistiť aktuálny stav nielen informovanosti žiakov o drogách a poskytnúť tak materiál pre porovnanie s prieskumom realizovaným v decembri 2001.
- kľúčové slová:zdravie a možné zdravotné riziká pri užívaní drog, názor na užívanie drog, nebezpečenstvo vzniku závislostí od drog, vedomosti o drogách, skúsenosti s drogami, zdroje získania drogy, dôvody užitia drogy, spôsob trávenia voľného času, postoj rodičov k voľnému času detí, záškoláctvo, životný vzor
 
Činnosť centier výchovnej a psychologickej prevencie v školskom roku 2003/04
RNDr. Mária Slovíková CSc. – ÚIPŠ
- v článku je spracovaný stručný prehľad o činnosti CVPP (ako samostatné zariadenia výchovnej prevencie, resp. ako oddelenia pri PPP) v školskom roku 2003/2004. Súčasťou analýzy (článku) sú aktivity v oblasti prevencie drogových závislostí, odborná a metodická činnosť, klienti CVPP a zamestnanci.
- kľúčové slová: klienti, prevencia DZ, preventívne programy, dôvody kontaktov, odborná činnosť, intervencie, výcvikové skupiny, zamestnanci
 
Úroveň komunikačnej klímy v stredných odborných učilištiach pri reedeukačných domovoch pre mládež
Jarmila Žolnová
- Príspevok je venovaný identifikácii determinantu kvality reedukačného procesu, ktorým je komunikačná klíma a to ako je vnímaná učňami v stredných odborných učilištiach pri reedukačných domovoch pre mládež. Výsledky potvrdili, že v druhých ročníkoch prevláda defenzívna komunikačná klíma a jej prežívanie nesúvisí s obsahom vyučovacieho predmetu matematiky alebo odborného výcviku.
- kľúčové slová: suportívne, defenzívne komunikačné správanie sa učiteľa, reedukačný domov pre mládež, typológia učiteľovho riadenia
 
Program profesionálnej orientácie a výber povolania u Rómov
Doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.
- Príspevok prináša prvé výsledky práce s rómskou mládežou pri profesionálnej orientácii a voľbe strednej školy a povolania využitím longitudinálního programu voľby povolania PROFTEENS.
- kľúčové slová: profesionálna orientácia, voľba povolania, program voľby povolania, rómska mládež
 
Pracovno – metodické články
 
Prevencia obchodovania s ľuďmi – skúsenosti z aplikácie v skupinových aktivitách u deviatakov základných škôl
PhDr. Danka Rosová
- Článok pojednáva o obchodovaní s ľuďmi ako novým fenoménom súčasnosti a ukazuje možnosti prezentovať tento aktuálny a naliehavý problém samotným žiakom. Prináša niektoré možnosti práce so žiakmi práve s touto problematikou.
- kľúčové slová: prevencia, preventívny program, obchodovanie s ľuďmi
 
Skryté formy násilia ako súčasť náhradnej inštitucionálnej výchovy
PhDr. Albín Škoviera
- Článok sa zaoberá skrytými formami násilia v inštitucionálnej náhradnej výchove a identifikuje ich výskyt v troch základných hierarchických rovinách. Zdôrazňuje fakt, že sa problém dotýka väčšej skupiny detí ako formy násilia otvoreného. Možnosti prevencie skrytých foriem násilia vníma najmä v osobnostnej a odbornej kompetencii pracovníkov, v priaznivej demokratickej klíme v zariadení a participácii detí na fungovaní zariadenia.
- kľúčové slová: násilie, ústavná starostlivosť, detský domov, vzťahový rámec
 
 
Informačné články
 
Cez iných k sebe...
Mgr. Zdenka Caleková, Mgr. Marianna. Šramková
- Príspevok sa zaoberá vlastnými skúsenosťami školského psychológa a sociálneho pedagóga s realizáciou hipoterapeutického pobytu detí s poruchami správania.
- kľúčové slová: hipoterapia, deti s poruchami správania, centrum výchovnej a psychologickej prevencie, prevencia sociálno – psychologických javov
 
Regionálny step by step disability training 2004 v Talline
Mgr. Alexandra Mandáková
 
Preventívny program ZMENA
Prof. PhDr. Miron Zelina, Dr. Sc.
 
Správa z pracovného stretnutia expertnej skupiny pre prípravu návrhu koncepcie pedagogického a psychologického poradenstva
Mgr. Alena Kopányiová
 
Skupinová práca so stredoškolskou mládežou
Mgr. Alena Molčanová, Mgr. Ing. Vladimír Petrík
- Príspevok si kladie za cieľ informovať o realizácii preventívneho projektu „Skupinová práca s vybranými účastníkmi PROŽ-u“ formou sociálno-psychologického výcviku, a podeliť sa o nadobudnuté skúsenosti.
- kľúčové slová:sebapoznanie, skupinová práca, aktívne sociálne učenie, duševne zrelá osobnosť, prevencia
 
Pracovné stretnutie v IPPP v Prahe
PhDr. Eva Smiková
Posledný update stránky: 2016-04-18 13:33