Prevencia - ročník 2012 /SK

Obsah  4  / 2012

 

Teoretické články

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc, Dr.h.c : Odolnosť ako prevencia

Mgr. Tereza Ponížilová: Vliv masmédií na výchovu a socializaci dítete

 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

Mgr. Marcela Bieliková: Porušovanie ľudských práv žiakov základných a stredných škôl  v rodinnom prostredí

Mgr. Martina Slovíková: Vzor tolerantného správania mladých ľudí v rodine a škole

RNDr. Mária Slovíková,CSc.: Záškoláctvo u žiakov základných a stredných škôl

 

Pracovno-metodické príspevky

PhDr. Miriam Niklová, PhD.: Možnosti prevencie kriminality v školách a preventívne pôsobenie sociálneho pedagóga v nich

PhDr.Magdaléna Ožvaldová.: Využitie Scénotestu v práci s klientom vo vekovom období puberty

 

Informačné články

PhDr. Eva Smiková: Konferencia „Dieťa v ohrození XXI“

Obsah  3 / 2012

 

Teoretické články

Mgr. Tereza Ponížilová: Poradenství

 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

RNDr. Mária Slovíková,CSc.: Prevencia v školských zariadeniach rezortu školstva

PhDr. Petra Bohmová: Spolupráca školy s odborníkmi pri realizovaní prevencie sociálnopatologických javov

Mgr. Marcela Bieliková: Porušovanie ľudských práv v školskom prostredí

PhDr. Andrea Kováčová: Kyberšikanovanie ako novodobý fenomén v školskom prostredí

Prof. PhDr. Eva Gajdošová CSc., Valéria Valentová: Hazardné hry: skúsenosti a postoje žiakov stredných škôl

RNDr. Mária Slovíková,CSc.: Záškoláctvo u žiakov základných škôl

 

Pracovno-metodické príspevky

Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD.: Realizácia preventívneho programu pre deti predškolského veku  „ Dobrodružná cesta za pokladom“

Informačné články

Prof. PhDr. Eva Gajdošová CSc.: Informácia o medzinárodnej konferencii „Školský psychológ pre 21.storočie“

Obsah  2 / 2012

 

Teoretické články

PhDr. Petr Pivoda: Spolupráce rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

PhDr. Petra Bohmová:  Prevencia a riešenie sociálno-patologických javov vo vzájomnej spolupráci školy s odborníkmi.

Mgr. Martina Slovíková: Dôvody, s ktorými prichádzajú klienti do Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.:  Príčiny a motívy samovrážd  detí a mládeže a možnosti prevencie.

PhDr. Katarína Bradová: Šikanovanie  na 2. stupni základných škôl v Banskobystrickom kraji.

PaeDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD.: Začína kyberšikanovanie v rodinách?

RNDr.Mária Slovíková, CSc.: Preventívne aktivity a činnosti realizované v centrách pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

PhDr. Peter Figula, PhDr. Marek Linha: Akceleračný program na redukciu agresívneho a prozávislého správania.

 

Informačné články

PhDr. Eva Tomková: Informácia o celorepublikovom seminári  „Dítě v krizi“  v Zlíne.

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.: Informácia o medzinárodnej konferencii „Školský psychológ pre 21.storočie“.

Obsah  1 / 2012

 

Teoretické články

Mgr. Jana Hučková, PhD.: Úroveň stresu a syndrómu vyhorenia u učiteľov vo vzťahu ku kvalite medziľudských vzťahov v rámci učiteľského zboru

Anita Dávidová, Vidrová, PhDr.:  Deti, mládež a drogy

 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.Mgr. Silvia Neslušanová:  Preventívna činnosť sociálneho pedagóga v škole

RNDr. Mária Slovíková,CSc.: Znížená známka zo správania u žiakov stredných škôl

PhDr. Katarína Bradová: Vplyvy pôsobiace na vznik záškoláctva u adolescentov

 

Pracovno-metodické príspevky

PhDr. Marianna Šramková, PhD.: Správny rovesník očami svojich rovesníkov „ Ukáž mi tvojich priateľov a ja ti ukážem tvoju budúcnosť“

Mgr. Ľubica Murínová, Mgr. Zuzana Marešová: Individuálny reedukačný program v Diagnostickom centre Bratislava

 

Informačné články

Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. : XIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI - 14. 3. 2012 Olomouc Téma: Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky

 

Posledný update stránky: 2016-04-18 13:51