Prevencia - ročník 2014 /SK

Obsah 4 / 2014

 

Teoretické články


Dott. Lívia Kvašná, PhD.:
Integratívny prístup k diagnostickému procesu pri poruche ADHD

 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy


RNDr. Mária Slovíková, CSc.:
Záškoláctvo u žiakov základných a stredných škôl
 
Mgr. Štefánia Ferková, PhD.: Skúsenosti s využitím influenčného programu zameraného na elimináciu rizikového správania v škole
 
PhDr.  Viera Hudečková, PhD.: Reziliencia v každodennej praxi
 
Mgr. Mária Janková: Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2013/2014

 

Informačné články


PhDr. Eva Smiková, PhD.:
Konferencia Dieťa v ohrození XXIII.

Mgr. Alena Molčanová: Partnerstvo rodiča a odborníka – správa z projektu

 

Recenzie

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: Charakter – príspevok k rozvoju morálnej gramotnosti – recenzia publikácie

Obsah  3  / 2014

 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

 1. PhDr. Mário Dulovics, PhD.: Úlohy koordinátorov prevencie sociálnopatologických javov v škole  – analýza empirických zistení

 2. PhDr. Marianna Pétiová, PhD.: Záškoláctvo z pohľadu riaditeľov základných a stredných škôl

 3. Mgr. Veronika Homolková: Možnosti rozvoje potenciálu nadaných žáků v obohaceném vzdělává

 4. PhDr. Marianna Šramková, PhD.: Zdroje sociálnej opory u vysokoškolákov

 5. RNDr. Mária Slovíková, CSc.: Najaktuálnejšie zistenia a výber z činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 6. Dott.Lívia Kvašná,PhD.: Komplexný integrovaný model prístupu k dieťaťu s diagnózou ADHD

 

Informačné články

 1. PhDr. Eva Tomková, PaedDr. Mariana Páleníková: Podpora zdravia v regionálnom školstve

 2. PhDr. Viera Hudečková, PhD.: Konferencia Križovatky VI - „Regulácia a sebaregulácia v prevýchove“

Obsah  1-2  / 2014

 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

 1. PhDr. Elena Diechová: Drogové závislosti v školskom prostredí v základných a stredných školách

 2. PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS.: Projekt primárnej prevencie na základných školách v Ružomberku

 3. Mgr. et. Mgr. Kristína Račková, PhD.: Drogová prevencia v školách Trenčianskeho kraja
   
 4. Mgr. Mária Janková: Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013

 5. Mgr. Lucia Bednárová: Problematika vzťahovej väzby v sociálne znevýhodnenom prostredí

 6. Mgr. Zuzana Urbanová: Striedavá osobná starostlivosť o dieťa po rozvode, analýza skúseností

 7. PhDr. Štefan Matula, PhD., Mgr. Martina Slovíková, Mgr. Paulína Nekorancová: Výskyt žiakov s problémami v správaní a  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách   

 

 Informačné články

 1. PhDr. Eva Smiková, PhD.: Tréning koordinátorov pre praktickú aplikáciu programu FreD

 2. Peter Fudaly: Program ART® - šanca pre žiakov zvládať agresiu
Posledný update stránky: 2016-04-18 13:26