Prevencia 2/2005

Z obsahu čísla 2/2005 prinášame:
Teoretické príspevky
Poradenstvo v školách na rázcestí?
Prof. PhDr. Miron Zelina, Dr.Sc.
- Príspevok podáva prehľad legislatívneho vymedzenia poradenských služieb v Slovenskej republike, porovnáva jednotlivé ustanovenia. Kritizuje nadmernú rozdrobenosť poradenských služieb a neujasnenosť cieľových skupín, na ktoré majú byť poradne, či centrá zamerané.
- kľúčové slová: poradenstvo, psychológia, špeciálna pedagogika, suportívne služby, pedagogicko – psychologické poradne, špeciálnopedagogické poradne, centrá prevencie
Motivácia žiakov k učeniu sa
PaedDr. Zuzana Kadlečíková
- Článok mapuje pobyty detí staršieho školského veku v 5 zariadeniach výchovnej prevencie na Slovensku, ktoré sa realizujú na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa (dobrovoľné diagnostické pobyty). Porovnáva ich prácu podľa viacerých kritérií – napr. prioritná klientela a rozsah klientely, dĺžka pobytu, administratívna náročnosť umiestnenia, finančná náročnosť, obsah práce s deťmi, práca s rodinou dieťaťa.
Prevencia začína výchovou
Bc. Renáta Žatkuláková
- kľúčové slová : výchova, rodinné zázemie, medziľudské vzťahy, poruchy osobnosti,
ochrana duševného zdravia, prevencia, drogy, závislosť, motivácia, osveta
Príspevky z prieskumu, výskumu, resp. analýzy a rozbory
Činnosť PPP v školskom roku 2003/2004
RNDr. Mária Slovíková, CSc. a kol.
- V článku je analyzovaná činnosť PPP v školskom roku 2003/2004 a porovnania údajov s predchádzajúcim rokom. Súčasťou je činnosť poradní v oblasti prevencie DZ, v rámci odbornej a metodickej činnosti, činnosti s klientmi a analýza zamestnanosti v PPP. Tabuľky a grafy dokumentujú niektoré vybrané údaje za SR, ale aj podľa jednotlivých krajov.
- kľúčové slová: preventívne aktivity a programy, odborná a metodická činnosť, klienti, zamestnanci PPP, intervencie, výcvikové skupiny
Problémové správanie žiakov z aspektu učiteľov a psychológov a osobitostí ich spolupráce
Mgr. Gabriela Leskovjanská
- Práca pojednáva o špecifických faktoroch spolupráce učiteľov a psychológov pri prevencii a eliminácii výchovných ťažkostí žiakov základných a stredných škôl. Práca má tiež za cieľ mapovať kvalitu a účinnosť vzájomnej spolupráce učiteľov a psychológov, najmä spôsoby a cesty, ktoré k skvalitneniu spolupráce vedú.
Preventívno-výchovné aktivity zamerané na riziká práce v zahraničí na stredných školách Košického kraja
PhDr. Danka Gregová
- Zvýšená migrácia mladých ľudí za prácou do zahraničia akceleruje riziko ich zneužitia a možnosť, že sa stanú obeťou obchodovania s ľuďmi. Podľa výsledkov prieskumu realizovanom na stredných školách Košického kraja najrizikovejšou skupinou sa javia študentky SOU. Tieto fakty priviedli autorku k vypracovaniu a k realizácii preventívno-výchovných aktivít na stredných školách.
- kľúčové slová:obchodovanie s ľuďmi. Riziká práce v zahraničí. Prieskum. Preventívno-výchovné aktivity.IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu
Prevence sociálně patologických jevů mládeže s mentálním postižením v systému profesní přípravy
PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, PhD.
- Príspevok sa zaoberá prevenciou sociálnopatologických javov u mentálne postihnutých. Autorka zdôrazňuje koncepciu prevencie orientovanú do oblasti zdravého štýlu života a na modifikované formy preventívneho pôsobenia mládeže, najmä na zvyšovanie ich odolnosti proti negatívnemu pôsobeniu drog. Do popredia sa dostali aktivity športového charakteru (50,5%) oproti estetickým aktivitám (14,8%).
- kľúčové slová: mentálne postihnutie, profesijná príprava, voľnočasové aktivity, prevencia
Dobrovoľné diagnostické pobyty 11-15 ročných detí v diagnostických centrách a liečebno-výchovných sanatóriách
PhDr. Albín Škoviera, Mgr. Libuša Marková
- Článok prináša informácie o dobrovoľných diagnostických pobytoch, ktoré sú realizované v liečebno-výchovných sanatóriách v Košiciach a Bratislave a v diagnostických centrách v Košiciach, Bratislave - Trnávke a Ružomberku. Autori sa zameriavajú na pobyty realizované v rokoch 2000 až 2005 a na klientelu týchto zariadení vo veku 11 až 15 rokov.
- kľúčové slová: dobrovoľný diagnostický pobyt, diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium, poruchy učenia, poruchy správania, práca s rodinou
Depistáž problémového správania žiakov a študentov v krajských mestách SR
Mgr. Alena Kopányiová, RNDr. Mária Slovíková, CSc.
- V rámci výskumného sledovania sociálno-patologickej problematiky detí a mládeže v SR sa v posledných rokoch potvrdzujú negatívne vývinové trendy v správaní detí a mládeže, označované často ako problémové správanie, resp. ako poruchy správania. článok podáva čiastkové údaje zistené použitím depistážneho dotazníka, kde bolo zámerom v 8 krajských mestách Slovenska zmapovať incidenciu problémových žiakov, ich počet, kumuláciu v jednotlivých okresoch, najvýraznejšie problémy, výskyt trestnej činnosti a užívanie drog (napr. fajčenie, alkohol, marihuana).
- kľúčové slová: problémoví žiaci a študenti, záškoláctvo, drogy, trestná činnosť, pokarhanie, psychologická starostlivosť
Pracovno-metodický príspevok
Skupinová práca so stredoškolskou mládežou s poruchami správania
Mgr. Alena Skalková
- Mládež s poruchami správania predstavuje značný problém pre rodinu, školu i spoločnosť. KPPP s oddelením výchovnej a psychologickej prevencie pracuje so stredoškolskou mládežou s poruchami správania, ktoré sú spojené s užívaním návykových látok, šikanovaním, patologickým hráčstvom a inými sociálno-patologickými javmi a to skupinovou formou práce.
- kľúčové slová: poruchy správania, skupina, skupinová dynamika, prežívanie, sociálne učenie
Informácie
Deti s poruchami emocionality a správania v školskom systéme SR
Mgr. Peter Fudaly
- Príspevok informuje o konferencii, ktorá sa konala 8. apríla 2005 v priestoroch Nemocnice Milosrdných bratov na Nám. SNP v Bratislave, pod názvom „Deti s poruchami emocionality a správania v školskom systéme SR“. Konferencia bola jedným z realizačných výstupov grantovej úlohy KEGA 3/122 103 „Legislatívne, organizačné a pedagogické aspekty začlenenia problémových detí (detí s poruchami emocionality a správania) do školského systému SR“, ktorej riešiteľmi je tím pracovníkov Katedry sociálnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave.
- kľúčové slová: poruchy emocionality, špeciálne vzdelávacie potreby, školský zákon
VII. metodicko-konzultačný seminár k preventívnemu programu Cesta k emocionálnej zrelosti
PhDr. Eva Smiková
- Článok obsahuje informáciu o realizovanom celoslovenskom seminári k preventívnemu programu „CESTA k emocionálnej zrelosti“, na ktorom sa zúčastnili koordinátori z jednotlivých okresov, boli prezentované výsledky programu z minulého školského roku a realizované pracovné skupiny, kde prebiehali vybrané metodiky a ukážky z komunikovania.
- kľúčové slová: preventívny program, techniky, komunikácia
Prvá ružinovská konferencia „ Spoločne proti násiliu za bránami škôl“
Doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.
- Príspevok prináša informácie o konferencii zameranej na problematiku násilia v školách a možností jeho eliminácie a prevencie. Fenomén násilia sa prezentoval z pohľadu školskej psychológie, foréznej psychológie, medicíny, pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, ako aj z pohľadu učiteľov zo školskej praxe. V závere príspevku sú uvedené niektoré možnosti riešenia problému násilia v školách, tak ako vyplynuli z konferencie.
- kľúčové slová: násilie, prevencia
Posledný update stránky: 2016-04-18 13:34