Prevencia - ročník 2017 /SK

Obsah 4/2017

TEORETICKÉ ČLÁNKY

Alkoholizmus ako spoločensko-výchovný problém u detí a mládeže - možnosti prevencie
Katarína Cimprichová Gežová

 

ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Vývoj záškoláctva u žiakov základných škôl
Mária Slovíková

 

Projekt „online Youth Engagement Survey“ - prieskum názorov školákov o smerovaní štúdie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
Zuzana Boberová, Jaroslava Kopčáková, Daniela Husárová

 

PRACOVNO-METODICKÉ ČLÁNKY

Vyrovnávanie sa so stratou u detí – súčasné odborné prístupy v školstve a ukážky práce s preventívnym programom Zippyho kamaráti
Gabriela Leskovjanská

 

INFORMAČNÉ ČLÁNKY

Děti v krajině stereotypů
Hana Kubíčková

Pohľady do praxe školského psychológa v USA (2. časť – rozhovor)
Anton Furman

Obsah 3/2017

TEORETICKÉ ČLÁNKY

Multikulturalizmus v škole
Beáta Dvorská

Pozitívne sociálne očakávania ako podporný faktor pre dieťa v detskom domove
Ján Gabriš

ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Incidencia zníženej známky zo správania u žiakov základných a stredných škôl
Mária Slovíková

Vzťah k štúdiu a užívanie návykových látok u mládeže na Slovensku
Roman Kollár

 

Význam resocializácie u drogovo závislých klientov
Desanka Kanderová, Linda Gachová

                              

INFORMAČNÉ ČLÁNKY

Pohľady do praxe školského psychológa v USA
Anton Furman

 

Obsah 2/2017

TEORETICKÉ ČLÁNKY

Učiace sa Slovensko
 

ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Názory a skúsenosti žiakov základných a stredných škôl s prejavmi extrémizmu
Marianna Pétiová
 

Multikultúrna výchova v súčasnom výchovno-vzdelávacom procese
Martina Slovíková
 

Niektoré údaje charakterizujúce situáciu s drogami na Slovensku a porovnanie v rámci medzinárodnej informačnej siete o drogách a drogových závislostiach
Eleonora Kastelová
 

Rozdiely v rysoch osobnosti a v štruktúre sociálnej atmosféry triedy medzi žiakmi športových tried a tried so všeobecným zameraním
Henrieta Roľková, Ivana Kuricová


Konzumácia sladených a energetických nápojov u slovenských školákov
Jana Holubčíková


Štúdia Health Behaviour in School-aged Children – hlavné zistenia vo vybraných oblastiach zdravia školákov
D. Husárová, Z. Boberová, J. Kopčáková


RECENZIE

Gajdošová, E. - Renner, W. - Kanderová, D. - Dvorská, B.: Multikultúrna tolerancia v práci psychológov v školách  
Elena Lisá


INFORMAČNÉ ČLÁNKY

Konferencia Dieťa v kríze
Eva Smiková


Európska správa o drogách (2017)
Alena Kopányiová, Mária Slovíková

Obsah 1/2017


TEORETICKÉ ČLÁNKY

Režim – rámec systému terapeutickej komunity
Albín Škoviera

Poruchy príjmu potravy u dospievajúcich
Mária Mehešová


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Analýza činností poradenských zariadení v školskom roku 2015/2016 a vývoj ukazovateľov za posledných osem rokov
Mária Slovíková

Prevalencia rizikového správania u stredoškolákov
Viera Piatrovová


PRACOVNO-METODICKÉ ČLÁNKY

Vybrané zahraničné programy na rozvoj sociálnych zručností žiakov
Eva Lörinczová


RECENZIE

Martin Lulei, Vladimír Labáth: Delikvencia v kontexte rizikového vývinu – ISRD 3
Albín Škoviera


INFORMAČNÉ ČLÁNKY

Európsky workshop pre prevenciu závislostí
Zuzana Vojtová

Posledný update stránky: 2018-05-11 10:45