Prevencia - ročník 2007

Prevencia 4/07

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

1.) PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. – Realizovanie prevencie sociálnopatologických javov v školách

2.) Mgr. Miroslava Šimegová, PhD. - Šikanujúci žiak v prostredí školskej triedy SOU

3.) RNDr.Mária Slovíková, CSc., Mgr.Mária Dugovičová – Záškoláctvo a problémové správanie žiakov základných a stredných škôl

4.) RNDr.Mária Slovíková, CSc. a kol. – Činnosť PPP v školskom roku 2005/2006

Pracovno-metodické príspevky

5.) PhDr. Albín Škoviera, PhD. - Hodnotenie správania detí v špeciálnych výchovných zariadeniach

6.) Doc.PhDr.Eva Gajdošová, CSc. – Typy interview v práci školského psychológa

7.) PhDr. Magdaléna Ožvaldová, Mgr. Martin Rothbauer – Obľúbené a účinné aktivity v práci so skupinami

8.) PhDr. Viera Hybenová - Preventívne činnosti v Krajskej pedagogicko – psychologickej poradni s oddelením výchovnej a psychologickej prevencie v Prešove

9.) PaedDr. Gabriela Chudá – Tolerancia z pohľadu vzdelávania v špeciálnej základnej škole

Recenzie

10.) Prof. PhDr. Miron Zelina DrSc - C. Határ, K. Szíjjártóová, M. Hupková: Základy sociálnej pedagogiky pre pomáhajúce profesie

Informačné články

11.) PhDr. Miriam Maľová-Niklová – Medzinárodná konferencia Socialia

12.) PhDr. Viera Hudečková – EZOP

13.) Doc.PhDr.Eva Gajdošová, CSc. - Informácia o konferencii „Multikultúrne tolerantná škola“

14.) Mgr.art. Xénia Bergerová, ArtD.- Vplyv globalizácie na vedu, média a spoločnosť- konferencia Smolenice 15.-19.10.2007

15.) Lívia Kramárová - www.Zodpovedne.sk

Prevencia 3/07


Teoretické články

1.) Prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. – Školská reforma a prevencia

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

2.) RNDr. Mária Slovíková, CSc. – Vyhodnotenie zrealizovaných projektov podporených v roku 2006 Protidrogovým fondom

3.) Mgr. Mária Dugovičová, Mgr. Marcela Bieliková, Mgr. Marianna Pétiová – Násilie a prejavy intolerancie na základných a stredných školách

Pracovno-metodické príspevky

4.) PaedDr. Tatiana Gandelová, Mgr. Zuzana Šareková, PhDr. Jana Tholtová - Inovatívne prístupy v kariérovom poradenstve pre žiakov základných škôl

Recenzie, polemiky, diskusie

5.) PhDr. Albín Škoviera,PhD. – Dorota Kopasová: NAČÚVAJ DIEŤAŤU (psychológ šepká),

Petrus, Bratislava 2007, s.92 ISBN 978-80-89233-30-4

6.) PhDr. Magdaléna Ožvaldová, Mgr. Erik Papp – Hry s nútenou voľbou

7.) Martin Kuruc - Emil Komárik: Rozprava o Adamovi, Porta libri, Bratislava 2007, 207 s.

Informačné články

8.) Priority protidrogového fondu pre poskytovanie prostriedkov na prevenciu drogových závislostí, liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám na rok 2008

9.) PhDr. Eva Tomková - Tretí ročník rozvojového projektu „Zdravie v školách“

10.) PhDr. Margita Kamenovová, PhDr. Ľudmila Matulová - Diagnostika inteligencie detí a dospievajúcich štandardizovanými testami

11.) Doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. - „Projekt realizácie koordinovanej politiky voči alkoholu v Európe“ – budovanie kapacity

12.) PhDr.Angelika Prevozňáková - Projekt “Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“

13.) PhDr. Eva Tomková - Tretí ročník ceny prevencie Pompidou Group Rady Európy

Prevencia 2/07

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

1.) Doc.PhDr.Eva Gajdošová, CSc. – Rozvíjanie súdržnosti a tolerancie žiakov základných škôl

ako prevencia agresie a šikanovania

2.) Mgr. Martina Manková – Informačno-telekomunikačné technológie a deti

3.) RNDr. Mária Slovíková, CSc. a kolektív – Názory a skúsenosti učiteľov z realizácie preventívneho programu „Cesta k emocionálnej zrelosti“ v školskom roku 2005/2006

4.) Doc.PhDr.Eva Gajdošová, CSc. – Duševné zdravie na stredných školách

5.) Mgr. Miriam Krivdová, PhDr., Albín Škoviera, PhD. - Dieťa predškolského veku v diagnostickom centre

6.) PhDr.Viera Hudečková – Práca s rodičmi v podmienkach Diagnostického centra pre mládež v Záhorskej Bystrici

7.) RNDr. Mária Slovíková, CSc. a kolektív – Projekty predložené a schválené Radou Protidrogového fondu v roku 2006

Pracovno-metodické príspevky

8.) Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. - Axiologizácia a jej miesto v edukácii

9.) PhDr. Zuzana Machajová - Spolu to dokážeme 2

10.) PhDr. Katarína Janíková – Rodina so závislým členom – postihnutá rodina alebo, čo otvára bránu k etiketizácii rodiny s drogovo závislým členom

11.) PhDr. Albín Škoviera, PhD. – Model náhradnej výchovy pre 21.storečie

Informačné články

12.) PhDr. Štefan Matula - 50 rokov výchovného a psychologického poradenstva na Slovensku

13.) PhDr. Stanislav Kunák – Projekt „Univerzum – zvyšovanie kvalifikácie a adaptability učiteľov“ – základné informácie o realizovanom projekte z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu

Prevencia 1/07


Teoretické články

1.) Prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. – Editorial: Droga ako životný štýl?

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

2.) Doc. PhDr Emil Komárik, CSc. – Reziliencia, výsledok výchovy a predpoklad prevencie

3.) Mgr. Mária Dugovičová, RNDr. Mária Slovíková, CSc. a kol. – Monitoring v oblasti ľudských práv na stredných školách

4.) PhDr.Ingrid Emmerová, PhD. – Možnosti prevencie kriminality v školskom prostredí a spolupráca s policajným zborom

5.) RNDr.Mária Slovíková, CSc. – Vyhodnotenie preventívneho programu „Cesta k emocionálnej zrelosti“ za školský rok 2005/2006

6.) Mgr. Jana Hurtová - Prieskum v oblasti drog na Strednom odbornom učilišti drevárskom v Žarnovici

Pracovno-metodické príspevky

7.) PhDr.Miriam Maľová – Škola v prevencii sociálnopatologických javov u detí a mládeže a niektoré preventívne programy realizované v Poľsku

8.) PhDr. Albín Škoviera, PhD. – Reedukačné domovy ako súčasť inštitucionálnej náhradnej výchovy

9.) Mgr.Gabriela Leskovjanská PhD. - Analýza aktuálnych problémov a hľadanie riešení v oblasti požiadaviek na súčasnú osobnosť učiteľa

10.) PaedDr. Tatiana Gandelová, PhDr.Jana Tholtová – Depistáž a preventívna práca s dieťaťom s rizikom vzniku porúch učenia v predškolskom veku v okrese Námestovo

Recenzie

11.) PhDr. Elena Buksová - László Karol - Emmerová Ingrid: Prostitúcia – fenomén doby? Banská Bystrica: PF UMB 2006, 95 s. 1.vydanie, ISBN 80-8083-192-0

Informačné články

12.) PaeDr. Naďa Lohinová – Medzinárodná konferencia Nízkoprahové programy pre deti a mládež na Slovensku

Posledný update stránky: 2016-04-18 13:32