Prevencia 1/2005

Z obsahu čísla 1/2005 prinášame:
 
 
Teoretické príspevky
 
Stručný pohľad na vznik a vývoj starostlivosti o emocionálne a sociálne narušených v Európe a na Slovensku
Mgr. Stanislav Kunák
 
Poruchy emocionality a správania a faktory pôsobiace na ich vznik
Mgr. Peter Fudaly
- Autor sa v príspevku snaží o komplexný a systematický pohľad týkajúci sa činiteľov, ktoré sa podieľajú na vzniku porúch emocionality a správania v období detstva.
- kľúčové slová: poruchy emocionality a správania, biologicko-osobnostné rizikové faktory, psychosociálne rizikové faktory, ochranné faktory
 
 
Príspevky z prieskumu, výskumu, resp. analýzy a rozbory
 
Záškoláctvo a jeho príčiny u žiakov základných škôl
Mgr. Marcela Bieliková
 
Screening burn out syndróm u učiteľov na druhom stupni ZŠ v okrese Brezno
Mgr. Kristián Košút
- Príspevok prináša výsledky analýzy údajov prieskumu zaoberajúcom sa syndrómom vyhorenia u učiteľov základných škôl.
- kľúčové slová: záťaž, stres, syndróm vyhorenia (burnout)
 
Návrhy zlepšenia uplatňovania práv dieťaťa očami stredoškolákov
Mgr. Viera Poláková
- Analýza návrhov mládeže na zlepšenie uplatňovania práv dieťaťa, vychádzajúca z výsledkov výskumu Uplatňovanie práv dieťaťa a ich aplikácia v rodinnom a školskom prostredí, realizovaného na Slovensku v roku 2004
- kľúčové slová: práva dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa, informovanosť, inštitúcia, škola, prístup dospelých, legislatíva, prevencia, respondent
 
Preventívne programy a aktivity
RNDr. Mária Slovíková, CSc., Mária Dugovičová
- Článok informuje o realizovaných preventívnych programoch a aktivitách PPP a CVPP v roku 2003, ktoré boli realizované v oblasti primárnej, sekundárnej i terciárnej prevencie. Súčasťou je analýza preventívnych programov / aktivít podľa druhu, cieľovej skupiny, zamerania a hodnotenie aktivít.
- kľúčové slová: prevencia, programy, preventívne aktivity, školské a rovesnícke programy, vzdelávanie odborníkov, hodnotenie, ciele a zameranie, výsledky
 
Realizácia primárnej prevencie drogových závislostí na základnej škole s ohľadom na vek žiakov
PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
- Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá aktuálnou problematikou užívania drog žiakmi základných škôl. Podrobnejšie rozoberá možnosti primárnej prevencie drogových závislostí v podmienkach základnej školy s ohľadom na vek adresáta preventívnych snáh. Prináša tiež vybrané výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť, za akých podmienok získavajú žiaci základných škôl osobné skúsenosti s legálnymi a nelegálnymi drogami na základných školách v Banskobystrickom kraji.
- kľúčové slová: prevencia sociálno-patologických javov, interpretácia výsledkov prieskumu, strategické smery odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja v oblasti prevencie sociálno-patologických javov stredoškolskej mládeže v školskom roku 2005/2006
 
Prevencia sociálno-patologických javov mládeže v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja – interpretácia výsledkov prieskumu
PaedDr. Peter Majer
- Príspevok informuje o výsledkoch pedagogického prieskumu odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja – realizovaného v mesiacoch marec – apríl 2004 v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti. Cieľom prieskumu bolo analyzovať názory výchovných poradcov, resp. koordinátorov prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov na úroveň primárnej prevencie v školských subjektoch Žilinského samosprávneho kraja.
- kľúčové slová: prevencia sociálno-patologických javov, interpretácia výsledkov prieskumu, strategické smery odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja v oblasti prevencie sociálno-patologických javov stredoškolskej mládeže v školskom roku 2005/2006
 
 
Pracovno-metodické príspevky
 
Národný program boja proti drogám v rezorte školstva v roku 2004
PhDr. Eva Tomková, RNDr. Mária Slovíková, CSc.
- Stručný prehľad z odpočtu úloh realizovaných základnými, strednými a vysokými školami, školskými zariadeniami, PRO, KŠÚ, VÚC a MŠ SR v oblasti prevencie drogových závislostí, ktoré vyplynuli z aktualizovaného Národného programu boja proti drogám v roku 2004.
- kľúčové slová: systém prevencie v rezorte školstva, preventívne aktivity, preventívne programy, univerzálna, selektívna a indikovaná prevencia, rovesnícke programy, doplnkové učebné texty v oblasti prevencie drogových závislostí, vzdelávanie zamestnancov, prieskumy a výskumy
 
Prvé výsledky práce s preventívnym programom proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI
Doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.
- Príspevok prináša základnú charakteristiku preventívneho programu proti násiliu v školách, výsledky výskumov jeho efektívnosti v zahraničných základných školách (v USA, Kanade a štátoch EÚ) a prvé výsledky jeho používania na vybraných základných školách na Slovensku (štátnych, súkromných, špeciálnych a školách s rómskym etnikom).
- kľúčové slová: prevencia, preventívny program, emócie, násilie, rozvoj sociálno-emocionálneho vývinu
 
Reflexia realizácie preventívneho projektu „Hovor so mnou...“
Mgr. Tatiana Poláková
- Článok opisuje projekt zrealizovaný vďaka finančnej podpore z Protidrogového fondu Slovenskej republiky. Jeho súčasťou boli pravidelné stretnutia rodičov s psychológmi zamerané na komunikáciu a výchovné problémy. Ďalšiu skupiny tvorili deti, s ktorými boli realizované tvorivé dielne. Vyvrcholením programu bol realizovaný tábor.
- kľúčové slová: rodičia, deti, komunikácia, zážitkové učenie, tvorivé dielne, výchovné problémy…
 
Tradície premeny a perspektívy psychologického poradenstva a súčasná škola
PhDr. J. Ihnacík
- Článok prináša prehľad činnosti pedagogicko – psychologickej poradni pre stredné školy v Košiciach
- kľúčové slová: klienti, systém poradenstva, prevencia, výchovní poradcovia, dôvody a iniciátor príchodu klientov
 
Umiestnenie dieťaťa do reedukačného zariadenia
Mgr. Radoslava Jašková
- Autorka popisuje postupy, akými sa dieťa s poruchami správania dostáva do reedukačného domova, ako aj možnosti riešenia problému bez nariadenia ústavnej výchovy alebo uloženia ochrannej výchovy, prostredníctvom diagnostických centier na liečebný pobyt.
 
 
- kľúčové slová: diagnostické centrum, reedukačný domov, poruchy správania, dobrovoľný diagnostický pobyt, ústavná výchova
Informácie
 
Supervízno-výcvikové školenie pracovníkov reedukačných domovov, diagnostických centier, centier výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologických poradní
PhDr. Štefan Matula

- Príspevok informuje o realizovanom supervízno – výcvikovom školení zamestnancov reedukačných domovov, diagnostických centier, centier výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko – psychologických poradní.
- kľúčové slová: supervízno – výcvikové školenie, preventívna metodika

Posledný update stránky: 2016-04-18 13:34