85vyrocie.cvtisr.sk

Prevencia - ročník 2009

Prevencia 4/09

Teoretické články

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

1) PaeDr. Tibor Nagy PhD, Zuzana Drongová: Problematika užívania návykových látok u stredoškolskej mládeže
2) RNDr. Mária Slovíková, CSc., Bc. Martina Slovíková: Prevencia drogových závislostí v podmienkach oddelení CVPP pri PPP.
3) Mgr. Stanislava Záhorová: Rodina ako jedna z možností prevencie nežiaduceho správania s diagnózou ADHD.
4) Doc.Dr.Ján Ferjenčík: Diagnostika inteligencie rómskych detí
5) PaedDr. Katarína Hollá, PhD: Výskum agresívneho správania a foriem e-šikany medzi deťmi
6) RNDr. Mária Slovíková, Mgr. Marcela Bieliková: Vybrané výsledky prieskumu v oblasti ĽP
7) PhDr. Dana Rosová: Prevencia sociálno-patologických javov v školách
8) RNDr. Mária Slovíková, Mgr. Ján Herich: Závery z výskumu vzťahu žiakov k súčasnej škole

Recenzie

9) Mgr. Iva Moravcová: VOJTOVÁ, V.: Přístup k poruchám emocí a chování v současnosti. Kapitoly z etopedie I.
10) doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.: P. PRUNNER – J. HRONCOVÁ: Pedagogické a psychologické aspekty patologického hráčstva.

Prevencia 3/09

Teoretické články

1) PhDr. Štefan Matula PhD.: Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v procese reformnej transformácie
2) Mgr. Bibiána Obrimčáková: Úvodný referát na konferencii

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

3) Mgr. Gabriela Leskovjanská PhD: Postoje k otázkam zmyslu života u slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov
4) RNDr. Mária Slovíková, CSc., Bc. Martina Slovíková: Činnosť oddelení CVPP v školskom roku 2007/2008 a porovnania údajov
5) PaeDr. Barbora Kováčová PhD.: Problematika agresie v školskom prostredí
6) Doc. PhDr. Eva Gajdošová, Mgr. Hubinská: Analýza názorov žiakov SŠ na sociálno-patologické javy v školách
7) PhDr. Eva Tomková: Realizácia rozvojového projektu Zdravie v školách 2009
8) PhDr. Dana Rosová: Skúsenosti z aplikácie preventívneho programu pre deti predškolského veku zameraného na rozvoj komunikácie a emocionálnej inteligencie

Informačné články

9) PhDr. Katarína Trlicová, Mgr. Monika Gregussová: Safer Internet Plus na Slovensku
10) Výzva pre prispievateľov do časopisu

Prevencia 2/09

Teoretické články

1)    PhDr. Ľubica Bizíková: Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov

 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

2)    Doc.PhDr. Alojz Nociar: Tabak, alkohol a drogy u 16-ročných žiakov na Slovensku a v Európe

3)    Doc. PhDr.Ingrid Emmerová PhD: Triedny učiteľ a jeho úlohy v prevencii porúch správania žiakov

4)    RNDr. Mária Slovíková, CSc., Mgr. Marcela Bieliková: Názory žiakov ZŠ na vzdelávanie v oblasti ľudských práv

5)    PhDr.Marianna Pétiová, PhD.: Záškoláctvo ako súčasť sociálno-patologických javov

6)    Daniela Čechová, Eva Hlistová: Šilanovanie cez internet

7)    Mgr. Marcela Bieliková: Porušovanie ľudských práv v školskom prostredí

8)    Eva Hlistová, Daniela Čechová: Monitorovanie používania internetu rodičmi mladých adolescentov

9)    RNDr. Mária Slovíková, CSc.: CESTA k emocionálnej zrelosti z pohľadu žiakov

 

Informačné články

10)    Mgr. Tatiana Bányaiová a kol.: Celoslovenské kolokvium 2009

11)    PhDr. Štefan Matula PhD.: Psychologický výskum dieťaťa vo vzťahu k budovaniu integrovaného systému výchovného poradenstva a  prevencie a k metodickému usmerňovaniu poradenských zariadení

Prevencia 1/09

Teoretické články

1)Mgr. Ján Gábriš: Trest ako pedagogický a psychologický problé

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

2)     RNDr.Mária Slovíková, CSc.CESTA k emocionálnej zrelosti z pohľadu učiteľa
3)     Mgr. Marcela Bieliková: Monitoring uplatňovania ľudských práv na základných a stredných školách
4)     PhDr. Mária Slovíková,Csc., PhDr.: Marianna Pétiová, PhD.: Analýza prieskumu výučby k ľudským právam žiakov základných škôl
5)     Mgr. Katarína Hollá: Elektronické šikanovanie medzi deťmi a jeho prevencia
6)     PhDr. Marianna Pétiová PhD.: Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u mládeže v SR
7)     Doc.PhDr. Alojz Nociar: Tabak, alkohol a drogy u 16-ročných študentov na Slovensku a v Európe
8)     PhDr. Eva Gajdošova CSc.: Rozvoj tolerancia k migrantom v školskom vzdelávacom programe 

Pracovno-metodické príspevky 

9)     PhDr. Stano Fila: Použitie testu Hierarchie študijných záujmov u stredoškolákov 

Informačné články 

10)    PhDr. Eva Gajdošova CSc.: Informácia o konferencii “Multikultúrne tolerantná škola"

 

Posledný update stránky: 2016-04-18 13:32
×