Prevencia - ročník 2015 /SK

Obsah 4/2015

 
TEORETICKÉ ČLÁNKY

Aplikácia pozitívnej psychológie v práci školského psychológa
E. Gajdošová, V. Bisaki


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Agresívne správanie žiakov voči učiteľom a možnosti prevencie
J. Ratkovská

Vývoj ukazovateľa zníženej známky zo správania u žiakov základných a stredných škôl
M. Slovíková


RECENZIE

Malá polepšovňa (pre rodičov)
M. Kuruc

Vzkvétání  - nové poznatky o podstate  šťastia  a duševnej pohody
M. Zelina


INFORMAČNÉ
ČLÁNKY

Konferencia Dieťa v ohrození XXIV.
E. Smiková

Odišiel liečebný pedagóg Jozef Sarka
A. Škoviera

Obsah 2-3/2015

 
TEORETICKÉ ČLÁNKY

Inkluzívne tímy v prevencii v základných školách
T. Matulayová 

Niektoré aspekty inklúzie a exklúzie v náhradnej starostlivosti
A. Škoviera 

Prevýchova v Škótsku
L. Hargašová

Komplexný prístup k liečbe poruchy ADHD u detí a adolescentov
L. Kvašná

Otcovstvo a rola otca v rodine
S. Batunová

Virtuálne technológie a ich vplyvy na človeka
M. Zubčeková Tatárová


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Výber ukazovateľov z činnosti zariadení výchovného poradenstva a prevencie
Mária Slovíková

Šikanovanie v základných a stredných školách
M. Pétiová


INFORMAČNÉ
ČLÁNKY

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie
Martina Slovíková, A. Kopányiová

Internetové intervencie v prevencii
E. Smiková

Kongres v Miláne
A. Kopányiová, E. Smiková

Obsah 1/2015

 
TEORETICKÉ ČLÁNKY

Technológia prevencie ako východiskový princíp činnosti školského poradenského systému    v realite postmodernej spoločnosti
Š. Matula – Mária Slovíková – P. Nekorancová

Inkluzívna škola v kontexte práce školského psychológa
E. Gajdošová


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Znížená známka zo správania u žiakov základných a stredných škôl
Mária Slovíková

Preferencie školských preventívnych aktivít žiakmi stredných škôl s dôrazom na preventívne programy
K. Račková

Dôvody príchodu klientov do CPPPaP
Martina Slovíková


PRACOVNO-METODICKÉ ČLÁNKY

Výstup na Hrubý vrch (Metodická pomôcka)
M. Zelina – E. Komárik

 
INFORMAČNÉ
ČLÁNKY

Informácie o medzinárodnej konferencii PSYCHOLÓGIA-ŠKOLA-INKLÚZIA
E. Gajdošová


RECENZIE

Recenzia príspevkov v zborníku Školská psychológia a kvalita života v edukácii (Učiteľ a školská psychológia) z medzinárodnej  vedeckej konferencie Ďuričove dni 2014
M. Zelina

Posledný update stránky: 2017-05-16 08:34