Prevencia - ročník 2016 /SK

Obsah 4/2016


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Incidencia zníženej známky zo správania u žiakov základných a stredných škôl
Mária Slovíková

Agresívne správanie žiakov voči učiteľom a možnosti jeho prevencie a riešenia v základných školách
Michaela Šajgalová

Klienti v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Martina Slovíková


PRACOVNO-METODICKÉ ČLÁNKY

Peer klub – efektívny prostriedok prevencie rizikového správania u stredoškolskej mládeže v práci sociálneho pedagóga
Gabriela Budinská - Kristína Liberčanová


RECENZIE

Tatiana Dubayová: Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov
Albín Škoviera 

Philip  Zimbardo: Luciferův  efekt – Jak sa z dobrých  lidí  stávají  lidé  zlí
Miron Zelina


INFORMAČNÉ ČLÁNKY

Medzinárodná konferencia
Eva Gajdošová

Psychologické dny Olomouc 2016
Alena Kopányiová

Workshop “Prevencia násilného extrémizmu“
Eva Smiková

Supervízia a koučing v meniacej sa Európe
Štefan Matula

Tváre a masky  Detského mestečka v Zlatovciach pri Trenčíne
Branislav Ladický

Obsah 2-3/2016


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí
M. Pétiová

Vzdelávanie v oblasti ľudských práv  (vývoj ukazovateľov za desať rokov)
M. Bieliková

Názory stredoškolákov v oblasti  prevencie závislostí v školskom prostredí
K. Bulková

Incidencia zníženej známky zo správania u žiakov základných a stredných škôl – analýza údajov za školský rok 2014/2015
M. Slovíková


PRACOVNO-METODICKÉ ČLÁNKY

Prehľad preventívnych programov a projektov rizikového správania dospievajúcich
M. Zubčeková Tatárová


RECENZIE

Predchádzanie homofóbii a transfóbii prostredníctvom vzdelávania
H. Smitková

Zdroje a bariéry sociální inkluze dětí s poruchami chování z hlediska výchovných profesionálů
A. Škoviera

Žiak s problémami v škole
J. Majerníková

Obsah 1/2016


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Monitoring využívania voľného času žiakmi ZŠ Košice – okolie
M. Bajusová – T. Bányaiová – L. Begerová

Záškoláctvo u žiakov základných a stredných škôl
M. Slovíková


PRACOVNO-METODICKÉ ČLÁNKY

Rola učiteľa  pri primárnej prevencii šikanovania a kyberšikanovania na prvom stupni základnej školy
M. Valihorová – B. Holáková

Možnosti skúmania morálnych postojov detí a dospelých
Š. Ferková

Riešenia pre školské triedy: Program WOWW
S. Majerčáková Albertová


INFORMAČNÉ ČLÁNKY

Sociálno-pedagogické dialógy II. - Detstvo - istoty a neistoty v súčasnom svete
S. Hýblová

Posledný update stránky: 2017-05-17 08:45