85vyrocie.cvtisr.sk

Prevencia - ročník 2008

Prevencia 4/08

 Teoretické články

1.) prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. - Prevencia - vstupujeme do nového roku - roku tvorivosti a inovácie

2.) Mgr. Jana Hučková - Syndróm vyhorenia, jeho prejavy a príčiny

3.) Mgr. Martin Kuruc - Autoregulácia, alebo sebaregulácia?

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

4.) RNDr. Mária Slovíková, CSc., Ing. Margita Brandisová - Cesta k emocionálnej zrelosti v školskom roku 2007/2008

5.) Monika Gregussová, Daniela Kováčiková – Sú naše deti vo virtuálnom prostredí v bezpečí?

6.) PhDr. Miriam Niklová, PhD. - Prevencia drogových závislostí v prostredí základných a stredných škôl

7.) Rastislava Brťková - Zlozvyky mentálne postihnutých v kontexte ohrozenia a výchvonej prevencie

8.) Mgr. Eva Gašparíková, Bc. Monika Vančová – Šikanovanie v základných školách v okrese Banská Štiavnica


Pracovno-metodické príspevky

9.) Mgr. Slávka Varšová, Mgr. Mariana Šramková, PhD. - Rozvoj komunikačných zručností triednych učiteľov ZŠ

10.) PhDr. Magdaléna Ožvaldová, Mgr. Mária Pauličková - Sociálno-psychologický výcvik k programu "Vieme, že..."


Informačné články

12.) PhDr. Štefan Matula, PhD. – Dieťa v ohrození XVII: Psychologické, legislatívne a sociálne problémy ochrany detí rozvedených rodičov

13.) doc. Alojz Nociar, CSc. - Projekt včasnej identifikácie a krátkej intervencie pri rizikovom pití

14.) Eva Ďuričová - Informácia o medzinárodnej konferencii Asociácie školskej psychológie SR a ČR "Ďuričove dni" v Nitre

15.) PhDr. Zuzana Machajová - 7. medzinárodné konzorcium v programe Second Step

16.) PhDr. Zuzana Machajová - "Take a new look" - nový pohľad na svoju prácu získalo niekoľko desiatok odborníkov z celej Európy

17.) Mgr. Miroslava Holubíková - 60. výročie všeobecnej deklarácie ľudských práv


Recenzie

10.) RNDr. Eva Schnitzerová - Husáková, M.: Sociálna práca. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2008. 163 s. ISBN 978-80-225-2536-7

11.) PhDr. Albín Škoviera, PhD. - Sekera, J.: Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I.

Prevencia 3/08

Teoretické články

1.) prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. - Teória autoregulácie - možné východisko pre tvorbu preventívnych programov

2.) Martin Kuric - Schopnosť sebaregulácie a výchovná prevencia

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

3.) Mgr. Gabriela Leskovjanská - Aký je zmysel života slovenských stredoškolákov?

4.) RNDr. Mária Slovíková, CSc., Mgr. Mária Janková - Záškoláctvo a problémové správanie žiakov základných a stredných škôl v SR

5.) Bc. Zuzana Žačková, RNDr. Zuzana Haláková, PhD. – Šikanovanie - negatívny faktor pôsobiaci na život žiakov v triede

6.) doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. - Počítačové hry a stredoškoláci

Pracovno-metodické príspevky

7.) Mgr. Bc. Hana Kubíčková - Klokánek - alternativa ústaví péče

8.) PhDr. Albín Škoviera – Česko má Klokánek? a Slovensko?

9.) Ladislav Horniak - Terapeutické možnosti práce s detským denníkom


Diskusné príspevky

10.) Mgr. Vladimír Rafael, PhD. - Ad: Rómska osada a prevencia

Recenzie

10.) PaedDr. Milan Pukančík, Phd. - Brander, P., Gomes, R., Keen, E., et al. 2007: Kompas - manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam

11.) PhDr. Zuzana Hricová - Határ, C.: Agresia žiakov očami sociálneho pedagóga. I. vydanie. Nitra: PdF UKF, 2007, s. 99, ISBN 978-80-8094-103-1

Informačné články

12.) doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. – Informácia zo 4. svetovej konferencie o násilí v školách a verejnej politike

Prevencia 2/08

 Teoretické články

1.) doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. - Záškoláctvo - jeho príčiny, riešenie a možnosti prevencie

2.) PaedDr. Alexandra mandáková, PhD. - Osobné aspekty rasizmu stredoškolákov - výsledky výskumu dizertečnej práce

3.) prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. - Pozornosť upriamená na drogy

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

4.) RNDr.Mária Slovíková, CSc., Mgr. Mária Dugovičová - Vyhodnotenie prieskumu zameraného na výučbu v oblasti ľudských práv v stredných školách

5.) Mgr. Tatiana Bányaiová, Mgr. Lýdia begerová – Prieskum užívania návykových látok a postoj k ich užívaniu v základných školách v okrese Košice-okolie

6.) Mgr. Marcela Bieliková, PhDr. Marianna Pétiová, Mgr. Mária Dugovičová - Mladí ľudia a životný štýl

7.) PaedDr. Dušan Gábor - Rómska osada a prevencia

Pracovno-metodické príspevky

7.) PhDr. Peter Figula - Možnosti EEG neurofeedback terapie pri riešení problémov detí s ADHD a ŠPU

8.) RNDr. Eva Schnitzerová, RNDr. Igor Masica – Projekt „Hrou proti AIDS“ – jedna z alternatív prevencie drogových závislostí

9.) Ladislav Horniak - Terapeutické možnosti práce s detským denníkom

Diskusné príspevky

10.) Mgr. Ľudmila Bíšová - Môže kineziológia a dianetika poskytnúť adekvátnu pomoc deťom so ŠVPU?

Recenzie

10.) PhDr. Albín Škoviera, PhD. - Šicová-Fabrici, J.: Arteterapia - úžitkové umenie? Petrus, Bratislava, ISBN 80-89233-10-4

11.) Mgr. Barbora Lešková – Nukolová, M., Kamarášová, L.: Sociálny pedagóg a prevencia sociálnopatologických javov. Banská Bystrica, Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB, 2007. 162 s. ISBN 978-80-8083-468-5

Informačné články

12.) PaedDr. Peter Majer – Vyhodnotenie realizácie grantového projektu odboru školstva ŽSK "Škola bez tabaku, alkoholu a drog" v školskom roku 2006/2007

13.) PhDr. Magdaléna Ožvaldová – Prevencia porúch správania

14.) doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. - Výskum reziliencie na Slovensku

Prevencia 1/08

Teoretické články

1.) PhDr. Alena Kopányiová, PhD. - Terciárna/indikovaná prevencia v školstve

2.) Mgr. Vladimír Korpáš - Systemická terapia – stručný pohľad na súčasný stav teórie a praxe

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

3.) Mgr. Marcela Bieliková - Porušovanie ľudských práv v školskom prostredí

4.) RNDr.Mária Slovíková, CSc. a kol. – Prieskum v oblasti ľudských práv v základných školách

5.) PhDr.Viera Diešková, CSc. – Voľnočasové činnosti stredoškolákov a prevencia

6.) PhDr. Marianna Pétiová - Mladí ľudia a konzumácia nelegálnych drog

Pracovno-metodické príspevky

7.) PhDr. Peter Figula - Možnosti EEG neurofeedback terapie pri riešení problémov detí s ADHD a ŠPU

8.) RNDr. Eva Schnitzerová, RNDr. Igor Masica – Projekt „Hrou proti AIDS“ – jedna z alternatív prevencie drogových závislostí

9.) Ladislav Horniak - Terapeutické možnosti práce s detským denníkom

Recenzie

10.) PhDr. Miriam Niklová - Emmerová, I.: Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. 129s. ISBN 978-80-8083-440-1

11.) Mgr. Miroslava Holubíková – VANČURA, J.: Zkušenost rodičů detí s mentálním postižením. Společnot pro odbornou literaturu - Barrister&Principal 2007, 151s. ISBN 978-80-87029-14-5

Informačné články

12.) Mgr. Peter Laťák, PhDr. Jana Tholtová – Dekáda hornooravskej poradne

13.) PhDr. Alena Kopányiová, PhD. – FredGoesNet
Posledný update stránky: 2016-04-18 13:32
×