Prevencia - ročník 2011 /EN

Content 4/2011

Theoretical articles

 • PaedDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD.: Negative influences on contemporary family education and their prevention

 
Survey, research and analysis articles

 • RNDr. Mária Slovíková, CSc., Mgr. Margita Brandisová : Preventive program „The JOURNEY towards emotional maturity“ in the school year 2010/2011
 • PaedDr. Lucia Ficová, PhD.: Opinions of class teachers on truancy
 • Mgr. Petra Šebestová: Some specifics of delinquency among boys and girls – inspiration for preventive programs against youth criminality
 • RNDr. Mária Slovíková, CSc. : Problem behaviour of pupils in the primary schools
 • PhDr. Michaela Matisová: Negative impacts of media and technical resources upon children and youth
 • PhDr. Mário Dulovics: Risk behaviour of the secondary school pupils in relation to the mobile phones 
 • Mgr. Marcela Bieliková: Infrigement of human rights in school environment


Labour-methodical contributions

 • Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.: Drama-therapy as a program component of the    socio-therapeutic  clubs


Informative articles

 • Mgr. Jana Bírová: Social-psychological training in the method of brief intervention in drug addictions dasf

Content 3/2011

Teoretické články

 • Dott. Lívia Kvašná: Úloha pedagóga pri určovaní diagnózy ADHD a pri interdisciplinárnej starostlivosti o dieťa s ADHD

 

 Články z prieskumu, výskumu a analýzy

 • Mgr. Petr Pivoda: Výchova a vzdelávaní nadaného žáka na základní škole
 • RNDr. Mária Slovíková, CSc., Mgr. Marcela Bieliková,:  Aktivity základných škôl v oblasti ľudských práv
 • PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. : Prejavy skrytej agresie v školskej triede
 • PhDr. Katarína Bradová:  Vplyv rodinného prostredia na vznik záškoláctva u žiakov stredných škôl
 • Mgr. Ivana Prešinská: Raná skúsenosť a predispozícia k psychopatológii:  Úzkostná vzťahová väzba a detské fóbie
 • PhDr. Marianna Pétiová, PhD.: Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u mladých ľudí vo vzťahu ku kraju SR
 • PhDr. Petra Bőhmová:  Prevencia užívania drog a drogovej závislosti u žiakov základných a stredných škôl v Banskobystrickom kraji
 • PhDr. Dana Rosová:  Prevencia drogových závislostí v rómskej komunite

 

 Informácie

 •  Ing. Ladislav Šatka:  POTRAIN - Medzinárodný projekt

  

Recenzie

 • Albín Škoviera: Prevýchova. Úvod do teórie a praxe, Bratislava: FICE, Národná sekcia v SR, 2011, 133 s., ISBN 978-80-969-2534-6 (PaedDr. Milan Pukančík  PhD.)

Content 2/2011

Theoretical articles

Prof. Miron Zelina DrSc :  Problems with problems in behaviour of children and youth

Hološová, Ivka, PaedDr.: Place of the family in socio-pathological phenomena prevention

  

Survey, research and analysis articles

 • Mgr. Marcela Bieliková, RNDr. Mária Slovíková, CSc.: Pupils’ self-management at the primary schools from the point of view of the school-master
 • Mgr. Gabriela Leskovjanská PhD.: Operation mode of peer activists in the prevention of substance and non-substance dependencies in the primary schools.
 • Mgr. Michal Chovanec: Sexual behaviour of the secondary schools students – selected results
 • RNDr. Mária Slovíková CSc.: Prevention in the terms and conditions of the Centres for educational – psychological counselling and prevention.
 • Mgr. Martina Slovíková.: Reasons for an entry of clients (children/pupils) into the Centres for educational – psychological counselling and prevention.

 

Reviews

  

 • EXPOPROGRAM -   Intervention program  for the group work with children and youth  (Prof.  Miron Zelina DrSc) 
 • Máire Messenger Davies: Children, Media and Culture. Open University Press and Two Penn Plaza. 2010. 236 s ISBN - 13:  978-033522920-8  (Mgr. Petra Janeková)

Content 1/2011

PREVENTION has entered into tenth year of editing...

 

 Survey, research and analysis articles

 1. Mgr. Marcela Bieliková, RNDr. Mária Slovíková, CSc.: Education in human rights as seen by secondary school pupils
 2. Doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.: Teachers and aggressive behaviour of primary and secondary school pupils
 3. PhDr. Katarína Bradová: Truancy as one of the socio-pathologic phenomena existing in school environment.
 4. Mgr. Martina Slovíková.: Opinion of pupils on the preventive program Journey to emotional maturity in the school  year 2009/2010
 5. PhDr. Katarína Bohmová: Aggressive disturbances of behaviour and their prevention
 6. Mgr. Michaela Matisová: Prevention of misuse of modern technological devices and technologies

  

Informative articles

 

 1. Doc. PhDr. Eva Gajdošová CSc.: Information about the conference Promotion and protection of teachers’ health
 1. Prof. Miron Zelina DrSc.: Scientific conference on counselling
 1. PhDr. Anton Sojčák, PhDr. Štefan Matula PhD.: Career counselling in school sector and its interdisciplinary relations

  

Reviews

 

 1. Text-book from the scientific conference Resilience and new approaches to upbringing and education,  Bratislava, Comenius University 2009, 153 s. ISBN 978-80-223-2729-9 (Prof. Miron Zelina, DrSc.)
Posledný update stránky: 2016-04-18 14:01