Prevencia - ročník 2013 /SK

Obsah  4  / 2013


Teoretické články

Prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. :  Prevencia  - stav  a problémy

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

 • Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.: Odborníci v pomáhajúcich profesiách – servis pre školu alebo školský servis?
 • RNDr. Mária Slovíková, CSc.: Prevencia v podmienkach centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v školskom roku 2011/2012.
 • Mgr. Marcela Bieliková: Porušovanie ľudských práv v školách  a ich riešenie
 • Mgr. Martina Slovíková: Implementácia multikultúrnej výchovy v školách očami učiteľov
 • Mgr.ŠtefániaFerková, PhD: Charakteristika a príčiny zámerného sebapoškodzovania

Informačné články

 • PhDr. Eva Smiková PhD.: Konferencia Dieťa v ohrození XXII.
 • PhDr. Alena Kopányiová PhD.: 1. medzinárodná konferencia Národného projektu VÚDPAP pod názvom: „Inovatívne technológie včasnej prevencie poradenských systémov a preventívnych programov“.

 

Obsah  3  / 2013 

Teoretické články

PhDr. Linda Katona : Rodina ako rizikový faktor vzniku závislosti

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

 • RNDr. Mária Slovíková, CSc.:  Neospravedlnené vymeškané hodiny u žiakov stredných škôl v roku 2012
 • PhDr. Mário Dulovics, PhD.: Projekcia profesijných kompetencii školských sociálnych pedagógov do priamej práce so žiakmi
 • Mgr. Martina Slovíková: Hodnotenie preventívneho programu Cesta k emocionálnej zrelosti žiakmi v školskom roku 2011/2012
 • PhDr. Marianna Šramková, PhD., Bc. Stanislava Tirpáková: Závislosť od telefonovania
 • Mgr. Denisa Rovenská; Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.: Vybrané osobnostné charakteristiky používateľov internetových sociálnych sietí
 • Mgr. Anna Semanová, Mgr. Jarmila Žolnová, PhD.: Iniciačné rituály v reedukačných centrách

Informačné články

 • PhDr.. Eva Tomková: Informácia o pracovnom stretnutí na Donovaloch
 • PhDr.. Eva Tomková: Informácia o pracovnom stretnutí v Kežmarských Žľaboch

Recenzie

 • Lujza Koldeová: Odmeny a tresty vo výchovnom procese. Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 106 strán. ISBN 978-80-223-3339-9 (Albín Škoviera)
 • Michaela Matisová: Možnosti boja proti zneužívaniu moderných technických prostriedkov žiakmi základných a stredných škôl, Banská Bystrica: 2012, 107s. ISBN 978-80-557-0423-4 (Simona Sámelová)


Obsah  1-2  / 2013


Teoretické články

1.  Mgr. Stanislava Batunová: Dieťa nepokojné, či dieťa s diagnózou ADHD?

      Úloha v prístupe rodiča sa nemení.

Články z prieskumu, výskumu a analýzy


2.     
 Mgr. Mária Janková:  Prieskum názorov na  výučbu  ľudských práv v základných a stredných školách

3.      Mgr. Zuzana Nováková: Štúdia o prevalencii rizikového správania detí a mládeže v porovnaní s realizáciou hodnotenia účinnosti preventívnych zásahov  na Slovensku


4.      RNDr. Mária Slovíková, CSc.: Problémy v správaní žiakov základných a stredných škôl

 
5.      PhDr. Marianna Šramková, PhD.: Kyberšikanovanie  z pohľadu pubescentov

 
6.      PhDr. Marianna Pétiová, PhD.: Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných škôl

Pracovno-metodické príspevky

7.      Mgr. Veronika Homolková: Prevence pasivity aneb motivační hry nejen pro nadané děti

8.     
Mgr. Petra Janeková .: Tvorivý zápisník (Scrapbook) pre deti

Informačné články


9.      Mgr. Štefánia Petreková:
Povedzme drogám Nie

Recenzie

10.   DULOVICS, M.: Riziko vzniku mediálnych závislostí u žiakov základných a stredných škôl a možnosti ich prevencie z aspektu profesie sociálneho pedagóga. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012. (PhDr. Michaela Matisová)

11.   Lucia Kamarášová Aktuálne problémy pri realizácii primárnej prevencie sociálno – patologických javov v školách Banská Bystrica: 2012, 135s. ISBN 978-80-557-0503 (Simona Sámelová)Posledný update stránky: 2016-04-18 13:29