Prevencia - ročník 2011 /SK

Obsah 4/2011

Teoretické články

  • PaedDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD.: Negatívne vplyvy na súčasnú rodinnú výchovu a ich prevencia

  

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

  • RNDr. Mária Slovíková, CSc., Mgr. Margita Brandisová : Preventívny program „CESTA k emocionálnej zrelosti“ v školskom roku 2010/2011
  • PaedDr. Lucia Ficová, PhD.: Názory triednych učiteľov základných škôl na záškoláctvo
  • Mgr. Petra Šebestová: Niektoré zo špecifík delikvencie u chlapcov a dievčat – inšpirácia pre preventívne programy kriminality mládeže
  • RNDr. Mária Slovíková, CSc. : Problémové správanie žiakov v základných školách
  • PhDr. Michaela Matisová: Negatívne dôsledky médií a technických prostriedkov na deti a mládež
  • PhDr. Mário Dulovics: Rizikové správanie žiakov stredných škôl vo vzťahu k mobilným telefónom
  • Mgr. Marcela Bieliková: Porušovanie ľudských práv  v školskom prostredí

  

Pracovno-metodické príspevky

  • Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.: Dramaterapia ako programová súčasť socioterapeutických  klubov

 

Informácie

Mgr. Jana Bírová: Sociálno - psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí    

Obsah 3/2011

Teoretické články

Dott. Lívia Kvašná: Úloha pedagóga pri určovaní diagnózy ADHD a pri interdisciplinárnej starostlivosti o dieťa s ADHD

 

Články z prieskumu, výskumu a analýzy

Mgr. Petr Pivoda: Výchova a vzdelávaní nadaného žáka na základní škole

RNDr. Mária Slovíková, CSc., Mgr. Marcela Bieliková,:  Aktivity základných škôl v oblasti ľudských práv

PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. : Prejavy skrytej agresie v školskej triede

PhDr. Katarína Bradová:  Vplyv rodinného prostredia na vznik záškoláctva u žiakov stredných škôl

Mgr. Ivana Prešinská: Raná skúsenosť a predispozícia k psychopatológii:  Úzkostná vzťahová väzba a detské fóbie

PhDr. Marianna Pétiová, PhD.: Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u mladých ľudí vo vzťahu ku kraju SR

PhDr. Petra Bőhmová:  Prevencia užívania drog a drogovej závislosti u žiakov základných a stredných škôl v Banskobystrickom kraji

PhDr. Dana Rosová:  Prevencia drogových závislostí v rómskej komunite

 

Informácie

Ing. Ladislav Šatka:  POTRAIN - Medzinárodný projekt

  

Recenzie

Albín Škoviera: Prevýchova. Úvod do teórie a praxe, Bratislava: FICE, Národná sekcia v SR, 2011, 133 s., ISBN 978-80-969-2534-6 (PaedDr. Milan Pukančík  PhD.)

Obsah 2/2011

Teoretické články

Prof. Miron Zelina DrSc :  Problémy  s problémami   v správaní detí a mládeže

Hološová, Ivka, PaedDr.: Miesto rodiny v prevencii sociálno-patologických javov

 

 Články z prieskumu, výskumu a analýzy

Mgr. Marcela Bieliková, RNDr. Mária Slovíková, CSc.: Žiacka samospráva na základných školách z pohľadu riaditeľa školy

Mgr. Gabriela Leskovjanská PhD.: Spôsob práce peer aktivistov v prevencii látkových a nelátkových závislostí v základných školách.

Mgr. Michal Chovanec : Vybrané výsledky sexuálneho správania študentov stredných škôl

RNDr. Mária Slovíková CSc.: Prevencia v podmienkach Centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

Mgr. Martina Slovíková.: Dôvody príchodu klientov (detí/žiakov) do Centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

 

Recenzie

EXPOPROGRAM -   Intervenčný program  pre skupinovú prácu  s deťmi a mládežou
(Prof.  Miron Zelina DrSc:)

Máire Messenger Davies: Children, Media and Culture. Open University Press and Two Penn Plaza. 2010. 236 s ISBN - 13:  978-033522920-8 (Mgr. Petra Janeková)

Obsah 1/2011

PREVENCIA vstupuje do desiateho roku vydávania...


Články z prieskumu, výskumu a analýzy

Mgr. Marcela Bieliková, RNDr. Mária Slovíková, CSc.: Vzdelávanie ľudských práv očami žiakov stredoškolákov

Doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.: Učitelia a agresívne správanie žiakov základných a stredných škôl

PhDr. Katarína Bradová: Záškoláctvo ako jeden zo sociálnopatologických javov vyskytujúcich sa v školskom prostredí.

Mgr. Martina Slovíková.: Názory žiakov na preventívny program Cesta k emocionálnej zrelosti v školskom roku 2009/2010

PhDr. Katarína Bohmová: Agresívne poruchy správania a ich prevencia

Mgr. Michaela Matisová: Prevencia zneužívania moderných technologických prostriedkov a technológií

 

Informačné články

Doc. PhDr. Eva Gajdošová CSc.: Informácia o konferencii Podpora a ochrana zdravia učiteľov

Prof. Miron Zelina DrSc.: Vedecká konferencia o poradenstve

PhDr. Anton Sojčák, PhDr. Štefan Matula PhD.: Kariérové poradenstvo v rezorte školstva a jeho interdisciplinárne súvislosti

 

Recenzie

Zborník z vedeckej konferencie Reziliencia a nové prístupy k výchove a vzdelávaniu,  Bratislava, Univerzita Komenského 2009, 153 s. ISBN 978-80-223-2729-9 (Prof. Miron Zelina, DrSc.)

Posledný update stránky: 2016-04-18 13:57