Prevencia 4/2005

Z obsahu čísla 4/2005 prinášame:
 
 
Teoretické články
 
Závislosti nelátkového typu
PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
- Príspevok analyzuje sociálno-patologické javy ako sú workholizmu, patologické hráčstvo, ale aj závislosti na počítačoch a internete, mobilných telefónoch, nakupovaní či poruchy príjmu potravy. Poukazuje na ich príčiny a dôsledky a zároveň načrtáva ich možnú prevenciu.
- kľúčové slová: sociálno-patologické javy, workholizmu, patologické hráčstvo, závislosti na počítačoch a internete, mobilných telefónoch, nakupovaní, poruchy príjmu potravy, prevencia
 
Pokus o vymedzenie pojmu poruchy emocionality a správania (PEaS)
Mgr. Peter Fudaly
-V príspevku autor predstavuje pojem poruchy emocionality a správania s možnosťou jeho zavedenia do praxe. Zároveň navrhuje legislatívne zakotvenie kategórie „dieťa s poruchami emocionality a správania“, ako jeden z krokov pri riešení problematiky vzdelávania detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami z dôvodu porúch emocionality a správania.
- kľúčové slová: poruchy emocionality a správania; poruchy emócií; poruchy správania; problémové dieťa; emocionálna, sociálna a kognitívna narušenosť
 
 
Články z prieskumu, výskumu
 
Mládež, ľudské práva a drogy
Mgr. Bieliková Marcela, PhDr. Marianna Pétiová
- Príspevok analyzuje výsledky výskumu sociálno- politickej problematiky so zameraním na uplatňovanie ľudských práv a práv dieťaťa a sociálno-patologických javov s dôrazom na konzumáciu legálnych a nelegálnych drog u mladých ľudí v SR.
- kľúčové slová: mládež, ľudské práva, práva dieťaťa, alkohol, fajčenie tabakových výrobkov, nelegálne drogy
 
 
Výskyt záškoláctva a problémové správanie žiakov základných a stredných škôl v SR
RNDr. Mária Slovíková CSc., Mgr. Mária Dugovičová – ÚIPŠ
- Článok obsahuje prehľad údajov o záškoláctve a problémovom správaní žiakov na základných a stredných školách v SR. Súčasťou sú porovnania údajov podľa krajov, vývojové trendy, tabuľky a grafy.
- kľúčové slová: záškoláctvo, problémové správanie, neospravedlnené hodiny, znížená známka zo správania, žiaci
 
Prevencia násilia v školách
Doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.
- Príspevok sa zaoberá existujúcim stavom násilia v školách a analyzuje možné príčiny a rizikové faktory násilia a agresie medzi žiakmi v školskom prostredí. Z dôležitých faktorov vyvolávajúcich násilnícke a agresívne prejavy žiakov sústreďuje pozornosť na osobnosť a osobnostné charakteristiky mladého človeka, jeho rodinu a kvalitu vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom, skupinu, v ktorej sa pohybuje a v ktorej trávi svoj čas a spoločenské faktory, akými je kultúra násilia a rôzne formy rasizmu, intolerancie a diskriminácie. V závere prináša niektoré možnosti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie násilia v školách.
- kľúčové slová: násilie, agresia, prevencia
 
Analýza profesijnej a vzdelanostnej skladby zamestnancov rezortného poradenského a preventívneho systému
PhDr. Marta Šikrová – MŠ SR, RNDr. Mária Slovíková CSc. - ÚIPŠ
- Analýza bola vypracovaná na základe požiadavky MŠ SR ako podklad pre prípravu koncepcie pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Článok obsahuje prehľad údajov o pracovnom zaradení a ukončení štúdia odborných zamestnancov PPP/CVPP, ďalšom vzdelávaní zamestnancov, vekovej štruktúre, odbornej praxi, závery a odporúčania.
- kľúčové slová: odborní zamestnanci, pracovné zaradenie, ukončené vzdelanie, veková skladba, prax, ďalšie vzdelávanie
 
Osobné príbehy gamblerov
PhDr. Jana Svetlíková, CSc. , Mgr. Veronika Blažová
- V príspevku sa charakterizuje hazardná hra a patologické hráčstvo, jeho vznik a priebeh a analyzujú sa osobné príbehy pätnástich hráčov rôzneho veku závislých na hazardných hrách.
- kľúčové slová: hra, hazardná hra, patologické hráčstvo, osobný príbeh
 
 
Pracovno – metodické články
 
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Diagnostickom centre a práca s rodinou
Mgr. Ľubica Murínová
- Článok informuje o práci v CVPP pri DC v Bratislave a práci s rodinou, ktorú prezentuje ako neoddeliteľnú súčasť práce s deťmi a nevyhnutnú podmienku jej reálnej úspešnosti pri deťoch na dobrovoľných diagnostických pobytoch.
- kľúčové slová: dobrovoľný diagnostický pobyt, práca s rodinou, víkendové pobyty
 
 
Model intervenčnej práce s rizikovou triedou
Vladimír Hambálek
- Príspevok popisuje model práce s rizikovým kolektívom na základnej škole. Analyzuje jednotlivé fázy práce pracovníkov centra výchovnej a psychologickej prevencie v Pedagogicko - psychologickej poradni s rizikovou triedou, popisuje konkrétnu prácu, individuálnu a skupinovú intervenčnú prácu so žiakmi, učiteľmi a v niektorých prípadoch aj s rodičmi.
- kľúčové slová: model sekundárnej prevencie, žiak, učiteľ, rodič
 
Preventivní rozměr kvality života mentálně postižených v pracovním procesu
PhDr. Olga Krejčířová, CSc.
- Príspevok sa zaoberá otázkami začlenenia mentálne postihnutých do pracovného z dvoch hľadísk – z hľadiska kvality života jednotlivca a z hľadiska sociálneho a ekonomického prínosu. Zistenia realizované pomocou metodiky CBA (Cost- Benefit Analysis) potvrdili vysokú efektívnosť prostriedkov vložených na vytvorenie pracovných miest v chránených dielňach.
- kľúčové slová: kvalita života, mentálne postihnutý, chránené dielne, CBA
 
Nová verzia počítačových programov na použitie v drogovej prevencii
Doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc.
- Pre začiatky vývoja drogovej scény na Slovensku sú typické mnohé pokusy o implementáciu preventívnych programov. Od roku 1995 k nim patrí aj šesť modulov počítačových programov prof. Barbary Thomasovej, ktoré boli adaptované na použitie v prevencii drogových závislostí. V súčasnosti boli inovované softvérovo, obsahovo i graficky. Táto štúdia opisuje ich ciele pri posilňovaní ochranných a znižovaní rizikových faktorov a uvádza aj možnosti pre hodnotenie efektivity prostredníctvom prídavného modulu testovania poznatkov o drogách. Na záver sa v prvej prílohe uvádzajú príklady vnímania týchto programov zo strany študentov 1. až 4. ročníkov gymnázií, SPŠ a SOU; druhá príloha ukazuje stručný návod na používanie programov a požiadavky na hardvér a softvér.
- kľúčové slová: počítačové programy, testy, PAI, prevencia, legálne a nelegálne drogy
 
.
Recenzie
 
Rómsky žiak v škole
PaedDr. Katarína Kotrusová
 
 
Informačné články
 
Návrh zákona
Štefan Matula
- Časy, ktoré žijeme, nežičia príliš uplatňovaniu psychológie a psychologických poznatkov v každodennej praxi. Nech to znie akokoľvek paradoxne, ale boom, ktorý zažívala aplikovaná psychológia v šesťdesiatych rokoch minulého storočia môžme vtedajším „topmenežerom“ psychologickej vedy a praxe len tichučko závidieť. Dnešný nelichotivý trend začal pred niekoľkými rokmi tendenciou (už úspešne zavŕšenou) prebudovať centrá poradenských a psychologických služieb na poradenské referáty úradov práce – prvé skúsenosti našich kolegov zo sociálneho rezortu nie sú príliš optimistické. Posledným (zatiaľ) klincom do mozaiky obmedzovania dostupnosti psychologických služieb pre najširšie vrstvy občanov bolo zrušenie Slovenskej komory psychológov, ktorého prvé výročie si pripomenieme na Silvestra 2005. V našej úvahe chceme informovať o možnostiach takého riešenia tejto - v Európskej únii bezprecedentnej - situácie, ktoré by legislatívne postavenie psychologickej činnosti nielen vrátilo do obdobia pred 1.1.2005, ale vytvorilo by podmienky na jej ďalší rozvoj, predovšetkým v záujme zvyšovania kvality duševného života občanov SR.
 
Správa z kolokvia v Šoporni
Mgr. Marián Šperka
Posledný update stránky: 2016-04-18 13:33