Prevencia - ročník 2006

Prevencia 4/06


Teoretické články

1.) Prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. – Editorial...


Články z prieskumu, výskumu a analýzy

2.) RNDr. Mária Slovíková, CSc., Mgr. Marcela Bieliková - Názory učiteľov a ich skúsenosti s využívaním preventívneho programu Cesta k emocionálnej zrelosti“ vo vyučovacom procese v škol. roku 2005/06

3.) Mgr. Barbora Lešková - Sociálne deviácie u žiakov základných škôl a možnosti ich prevencie

4.) RNDr. Mária Slovíková, CSc. a kol. – Prieskum k uplatňovaniu ľudských práv v základných školách

5.) Mgr. Stanislav KUNÁK, Mgr. Ing. Jana KAŠÁKOVÁ a kol. – Prieskum drogovej problematiky v okrese Hlohovec – základné školy a gymnáziá

6.) RNDr. Mária Slovíková, CSc. – Činnosť pedagogicko-psychologických poradní v školskom roku 2004/2005

Pracovno-metodické príspevky

7.) PhDr. Peter Figula, Mgr. Dajana Strelcová - Dielčie oslabenia výkonov a ich možnosti v diagnostickom spektre

8.) Mgr. Denisa ADAMKOVIČOVÁ, Mgr. Mária LAČNÁ – Kam kráčam alebo dôležité je začať

Recenzie

9.) Petr Sýkora - Bakošová, Z.: Sociálna pedagogika ako životná pomoc. 2. vyd. Bratislava: LORCA, 2006, 187 s. ISBN 80-968437-5-3.

Informačné články

10.) PhDr. Štefan Matula – Budeme prísnejší

11.) Ing. Dana Lóžiová - Slovensko-nemecko-český twinning projekt zameraný na podporu plnenia úloh Národného programu boja proti drogám v SR na roky 2004-2008

12.) PhDr. Štefan Matula – Pätnásť rokov ohrozeného dieťaťa

13.) Mgr.Eva Valachovičová - Konferencia k projektu „Škola podporujúca zdravie“ v Trnavskom kraji

14.) PhDr. Štefan Matula - Využívanie Európskych sociálnych fondov v zariadeniach psychologického a výchovného poradenstva a aktuálne metodické problémy činnosti pedagogicko-psychologických poradní v podmienkach rozvoja znalostnej spoločnosti


Prevencia 3/06


Teoterické články

1.) Mgr. Aexandra Mandáláková - Peoblematika rasizmu v súčasnom svete

Články z prieskumu, výskumu

2.) PhDr. Marianna Pétiová - Sociálno-patologické javy v živote mladých ľudí žijúcich v reedukačných domovoch a diagnostických centrách pre mládež

3.) RNDr. Mária Slovíková,CSc., Mgr. Danka Lešková – Činnosť centier výchovnej a psychologickej prevencie v školskom roku 2004/2005

4.) Mgr. Tatiana Bányaiová, Mgr. Lýdia Begerová - Psychosociálna klíma v základných školách v okrese Košice - okolie

5.) Mgr. Mariana Šramková, Phd. - Využitie programu rozvoja emocionálnej inteligencie žiakov v primárnej a sekundárnej prevecii žiakov základných škôl

6.) doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. - Výsledky školského prieskumu TAD za súbor učiteľov ZŠ a SŠ

Pracovno-metodické

7.) prof. Miron Zelina - Program vieme, že ...

8.) PhDr. Miriam Maľová - Spolupráca školy s poradenskými a špeciálnymi výchovnými zariadeniami v prevencii sociálno-patologických javov

9.) Mgr. Magdaléna Ožvaldová - Príručka ako si nenechať ublížiť

Recenzie

10.) Ľ.Murínová - PhDr. Albín Škoviera: Desať dilem náhradnej výchovy

Informačné

11.) Eva Gajdošová - Príprava a vzdelávanie psychológov v európskom kontexte

Diskusia

12.) PhDr. Albín Škoviera - Diagnostické centrá alebo diagnostické skupiny
13.) PhDr. Jozef IHNACÍK - Diskusný príspevok

Prevencia 2/06


Články z prieskumu, výskumu

1.) Mgr. Martina Manková - Vplyv masmédií na voľný čas detí

2.) RNDr. Mária Slovíková,CSc., Mgr. Miroslava Holubíková – Preventívne programy a aktivity – hodnotenie a výsledky (II.časť)

3.) PhDr. Viera Hudečková - Reedukačné domovy a Diagnostické centrá pre mládež na Slovensku

4.) Mgr. Miriam Pitoňáková - Primárna prevencia drogových závislostí u žiakov základných škôl v Kežmarskom okrese

5.) RNDr. Mária Slovíková,CSc - Projekty predložené na Protidrogový fond v roku 2005 a schválené Radou Protidrogového fondu

6.) PaedDr. Miriam Kloknerová - Preventívno-výchovné činnosti pre policajtov zamerané na mládež

Pracovno-metodické

7.) PhDr. Janka Hušvétyová – Rozvíjame sebadôveru detí

8.) PaedDr. Katarína Kotrusová – Možnosti prevencie pri šikanovaní

Recenzie

9.) Naďa Lohinová - Nízkoprahové programy pre deti a mládež

10.) Mgr. Lucia Lenická - Chris Kyriacou: Řešení výchovných problémů ve škole

Informačné

11.) Doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc - Alkohol v Európe: hlavné fakty

12.) PhDr. Eva Tomková, - Podpora zdravia v rezorte školstva, Projekt WHO – Zdravé školy

13.) Mgr. Mária Bošňáková – Informácia o rozvojovom projekte „Zdravie v školách“ za rok 2005

14.) Mgr. Lucia Lenická - Medzinárodná vedecká konferencia „Gender v pedagogickom výskume a praxi“

15.) PhDr. Eva Tomková - Informácia o projekte Európskeho monitorovacieho strediska pre drogy a drogovú závislosť EDDRA

16.) PhDr. Štefan Matula - Drogy a šikana - stále nebezpečenstvo

17.) PhDr. Eva Tomková - Informácia k metodickému usmerneniu k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach MŠ SR - Metodické usmernenie č.7/2006-R z 28.marca 2006

Prevencia 1/06


Teoretické články:

1.) PhDr. Albín Škoviera – PedF UK - Od náhradnej výchovy po náhradnú starostlivosť

2.) PhDr. Ingrid Emmerová, PhD – UMB - Príčiny prostitúcie a možnosti jej prevencie u detí a mládeže

Články z prieskumu, výskumu:

3.) PhDr. Eva Gajdošová Niektoré vybrané výsledky výskumu používanie telesných trestov pri výchove detí v slovenských rodinách

4.) L.Fehérová,K. Mikuličková, D.Sotník – DC Záhorská Bystrica - Východiskové hľadiská diagnostiky mládeže s poruchami správania

5.) Mgr. Bieliková Marcela a kol. - Šikanovanie v základných a stredných školách

6.) PhD Jarmila Žolnová – PedF PU - Diagnostika aktuálnej sociálnej klímy v triedach odborných učilíšť pri RDM

7.) RNDr. Mária Slovíková,CSc., Mgr. Miroslava Holubíková – ÚIPŠ - Preventívne programy a aktivity r. 2004

8.) Mgr. Marianna Šramková – CVPP, Poprad - Skúsenosti s realizáciou programu emocionálnej inteligencie u žiakov ZŠ

9.) RNDr. Mária Slovíková, CSc. - Vyhodnotenie preventívneho programu „Cesta k emocionálnej zrelosti“ za školský rok 2004/2005

Pracovno – metodické články:

10.) Mgr. Ing. Vladimír Petrík– KPPP, Prešov - Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu.

11.) Doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. Vývoj a použitie škály pre odhad tolerancie na alkohol u študentov stredných škôl na Slovensku v rokoch 1999 a 2003

Recenzie

12.) Prof., PhDr. Miron Zelina, Dr.Sc. - Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok

13.) PhDr. Albín Škoviera – PedF UK - J.E.Rink: Praktická pedagogika

Informačné články:

14.) Prof., PhDr. Miron Zelina, Dr.Sc. - Prečo ľudia berú drogy

15.) Mgr. Tatiana Bányaiová, Mgr. Lýdia Begerová – PPP, Košice - Desať rokov práce v primárnej prevencii drogových závislostí

16.) Mgr. Milan Pukančík – Slovenská humanitná rada - Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky ako účinná stratégia prevencie xenofóbie a rasizmu

17.) PhDr. Viera Hudečková – DCM, Záhorská Bystrica - Naše polepšovne v novom tisícročí

18.) Prof., PhDr. Miron Zelina, Dr.Sc. - Výťah z tlačových správ agentúry EÚ pre drogy v Lisabone za rok 2005

Posledný update stránky: 2016-04-18 13:33