Prevencia - ročník 2019 /SK

Obsah 1/2019

 
TEORETICKÉ ČLÁNKY
 
Východiská   inkluzívnej  edukácie  rómskych detí
Miron Zelina


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY
Znížená známka zo správania u žiakov základných a stredných škôl v SR
Mária Slovíková

Prežívanie voľného času detí a mládeže
Marcela Bielikova 

Fajčenie tabakových výrobkov, konzumácia alkoholických nápojov a užívanie nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl
Marianna Pétiová
 

RECENZIE
Monika Miňová, Mateusz  Muchacki, Milan Portík: Roma  child  in  the information  society 
Miron Zelina
 
Miron Zelina: PSYCHOEDUKÁCIA. Aplikovaná pedagogická psychológia.
Albín Škoviera

Posledný update stránky: 2019-10-01 10:19