Podpora vedy

 

Seminár - Nástroj pre malé a stredné podniky Bratislava - 23.5.2014

Dňa 23.5.2014 od 10:00 do 12:00 v Bratislave - Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava sa konal seminár pre zástupcov malých a stredných podnikov, program tu

Nástroj pre malé a stredné podniky

  • je novým typom projektov vyhradeným pre malé a stredné podniky budujúci na dlhoročných skúsenostiach z USA a niektorých ďalších krajín
  • je flexibilný, transparentný a efektívny nástroj na podporu rastu inovatívnych podnikov
  • je otvorený aj jednotlivým malým a stredným podnikom (MSP) bez potreby konzorcií
  • financuje štúdie uskutočniteľnosti (1. fáza - paušálom vo výške 50 000 eur) a vývoj inovatívnych produktov a technológií, testovanie, prototypy (2. fáza - až do 2,5 mil. eur)
  • poskytuje takmer 3 mld. eur na realizáciu vyše 5000 projektov štúdií uskutočniteľnosti
    a 2000 projektov vývoja počas trvania programu Horizont 2020
  • umožňuje účasť výskumno-vývojových organizácií prostredníctvom subdodávok

 Prezentácie z podujatia môžete nájsť tu:

Otvorenie (podpora programu Horizont 2020 v SR)
Jana Tomková

Úvod do programu Horizont 2020, portál pre účastníkov, pravidlá účasti (typy projektov)

Viera Petrášová

Horizont 2020 ako príležitosť pre priemysel a MSP
Ivan Filus

Nástroj pre MSP / SME Instrument (SMEI), úvod do SMEI, popis jednotlivých fáz a očakávaní EK, financovanie jednotlivých fáz SMEI, coaching v oblasti inovačného manažmentu pre príjemcov SMEI

Ivan Filus

Overovanie MSP v rámci registrácie do databázy Európskej komisie

Viera Petrášová

Právo duševného vlastníctva v kontexte MSP

Viera Petrášová

 

Posledný update stránky: 2014-05-27 10:44