Podpora vedy

 

Eurostars

Program Eurostars

 

Čo je program Eurostars?

Eurostars je program, ktorý podporuje  malé a stredné podniky orientované na výskum, ktoré rozvíjajú  inovatívne produkty, procesy a služby, aby získali konkurenčnú výhodu. Eurostars poskytuje financovanie pre nadnárodné inovatívne projekty pre partnerov z viac ako dvoch krajín  programu Eurostars. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci malé a stredné podniky môžu ľahko získať prístup na trhy.

Program Eurostars je verejne financovaný s celkovým rozpočtom 1,4 mld. EUR a v súčasnosti ho podporuje 33 krajín a Európska únia.

Členské krajiny programu Eurostars

Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia

Asociované krajiny

Kórea a Kanada

Ciele programu

Úloha malých a stredných podnikov nikdy nebola dôležitejšia ako dnes.

Eurostars poskytuje financie a podporuje podniky orientované na výskum, hlavne malé a stredné podniky. V projekte Eurostars, zohráva  malý a stredný podnik  vedúcu pozíciu.

Po prvé, všetky prihlášky projektov, musia prejsť konkurenčným výberovým procesom a panelom zostaveným z medzinárodne uznávaných expertov, ktorý zaručia, že iba najlepšie myšlienky a silné konzorciá získajú financie. Ukazuje sa, že Eurostars pomáha podnikom získať nové skúsenosti a pritiahnuť investorov. Účasť v projekte Eurostars sa môže stať cestou k rastu, ďalšej inovácií, prístupu na nové globálne trhy a väčšiemu obchodnému úspechu.

Ak si myslíte, že program Eurostars je ten pravý program pre Vás, preštudujte si kritériá oprávnenosti, hodnotiace kritériá a usmernenia. Pred vyplnením prihlášky kontaktujte národného projektového koordinátora programu Eurostars.

Kritériá oprávnenosti

Všetci žiadatelia a partneri musia vyhovieť nasledujúcim kritériám:

  • Lídrom konzorcia musí byť malý a stredný podnik vykonávajúci výskum z členskej krajiny programu Eurostars
  • Potrebný je aspoň jeden účastník z ďalšej krajiny programu Eurostars
  • Príspevok malého a stredného podniku je 50% alebo viac celkových nákladov na projekt (okrem subdodávok)
  • Trvanie projektu –  najmenej tri roky
  • Uvedenie na trh – dva roky po skončení projektu
  • Projekt musí spĺňať kritériá EUREKA  (nie je definovaná tematická oblasť, civilný charakter)

Financovanie

Financovanie účastníkov projektov sa realizuje na národnej úrovni.

Na Slovensku poskytuje podporu projektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na obdobie rokov 2014 – 2020 je plánovaná suma na podporu projektov vo výške 500 000 EUR ročne. Maximálny možný príspevok je 150 000 EUR na jeden projekt. Výška spolufinancovania je 50%.

Postup podávania prihlášky

  • Registrácia na webovej stránke programu Eurostars www.eurostars-eureka.eu, potrebné je kontaktovať národného projektového koordinátora (NPC)
  • Predloženie prihlášky prostredníctvom webovej stránky pred uzávierkou prihlášok. Termín uzávierky prihlášok – 13.3.2014
  • Hodnotenie prihlášok – hodnotiace kritériá: základné hodnotenie  (kvalita konzorcia), Inovácia a výskum, Trh a komercionalizácia. Komunikácia výsledkov prostredníctvom emailu.
  • Registrácia pre národný príspevok – komunikácia o dostupnosti. Kontaktovanie NPC, iniciácia nevyhnutných krokov k získaniu národných financií.

Termín uzávierky prihlášok: 13.3.2014, 20,00 Bruselského času

Podrobnejšie informácie:

www.eurostars-eureka.eu,

Kontakt

Národný projektový koordinátor programu Eurostars

Mgr. Jana Stadtruckerová

Odbor  implementácie štátnej politiky a európskych a medzinárodných iniciatív vo vede a výskume

Sekcia vedy a techniky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová ul. 1

Bratislava

Tel. 02/59374 718

Jana.stadtruckerova@minedu.sk

Posledný update stránky: 2014-01-28 09:54