85vyrocie.cvtisr.sk

Podpora vedy

 

Osobitný nástroj Horizontu 2020 pre malé a stredné podniky

Osobitný nástroj Horizontu 2020 pre malé a stredné podniky

Žiadať o financovanie a podporu budú môcť len MSP. Môžu vytvárať spoluprácu podľa svojich potrieb a uzatvárať subdodávateľské zmluvy na práce v oblasti výskumu a vývoja. Projekty musia byť jednoznačne v záujme MSP, musia mať jednoznačný európsky rozmer a MSP z nich musí vyplývať potenciálny prínos. Nástroj MSP sa bude týkať všetkých oblastí vedy, technológií a inovácií pri prístupe zdola nahor v rámci spoločenských problémov alebo podporných technológií, aby sa ponechal dostatočný priestor na financovanie všetkých sľubných nápadov, a najmä medzisektorových a interdisciplinárnych projektov.

Nástroj MSP poskytne zjednodušenú a postupnú podporu. Svojimi tromi fázami zabezpečí celý inovačný cyklus. Prechod z fázy do fázy bude bezproblémový za predpokladu, že projekt MSP v predchádzajúcej fáze preukáže, že stojí za ďalšie financovanie. Zároveň bude každá fáza otvorená pre všetky MSP:

– Fáza 1: Koncepcia a posúdenie uskutočniteľnosti:

MSP získajú financie na preskúmanie vedeckej alebo technologickej uskutočniteľnosti a komerčného potenciálu nového nápadu (overenie koncepcie) s cieľom pripraviť projekt inovácie. Pozitívny výsledok tohto posúdenia umožní financovanie ďalšej fázy (ďalších fáz).

– Fáza 2: Výskum a vývoj, preukázanie, trhové uplatnenie:

Výskum a vývoj sa podporia s osobitným zameraním na činnosti preukazovania (testovanie, prototyp, štúdie rozšírenia, návrh, pilotné inovačné procesy, produkty a služby, overenie výkonu atď.) a trhové uplatnenie.

– Fáza 3: Obchodné využitie:

V tejto fáze sa okrem činností podpory neposkytne priame financovanie, je však zameraná na uľahčenie prístupu k súkromnému kapitálu a prostrediam umožňujúcim

Tieto a ďalšie informácie o prístupe k dlhovému a kapitálovému financovaniu a ďalších podporných službách pre MSP môžete nájsť tu.

Elektronický prístup k registrácii malých a stredných podnikov pre databázu Horizont 2020 a elektronický prístup k podávaniu návrhov projektov sa otvára 1. marca 2014. Od tohto dátumu si môžu žiadatelia elektronicky nahrávať svoje návrhy.

Uzávierky 2014: Fáza 1 (18.6.2014, 24.9.2014, 17.12.2014) /Fáza 2 (9.10.2014, 17.12.2014)

Uzávierky 2015: Fáza 1 (18.3.2015, 17.6.2015, 17.9.2015) / Fáza 2 (18.3.2015, 17.6.2015, 17.9.2015).

Viac informácií o definícii malých a stredných podnikoch môžete nájsť tu.

Projektové návrhy

  1. Projektový návrh k vedecko-výskumným projektom, ktoré vyžadujú účasť minimálne troch subjektov z troch členských krajín môžete nájsť tu:
  2. Projektový návrh – podnikateľský plán pre žiadateľov – malé a stredné podniky – Fáza 1 – grant vo výške 50.000,- EUR – môžete ho nájsť tu:
  3. Projektový návrh – štúdia uskutočniteľnosti pre žiadateľov malé a stredné podniky – Fáza 2 – grant vo výške 0,5 až 2,5 mil. EUR – môžete ho nájsť tu:

Všeobecné prílohy, ktoré upravujú pravidlá účasti môžete nájsť tu:

Posledný update stránky: 2014-03-18 11:55
×