Úvod

logo CTT CVTI SR

Centrum transferu technológií pri CVTI SR  (CTT CVTI SR)  je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva a prepájania akademickej sféry so súkromnou.

Aktivity a služby pracoviska sú orientované prednostne na dve základné cieľové skupiny:

  • vedeckovýskumné inštitúcie – vysoké školy, Slovenská akadémia vied, rezortné výskumné ústavy
  • podnikateľské subjekty a široká verejnosť

Primárnym cieľom pri podpore vedeckovýskumných inštitúcií je sprístupnenie a zefektívnenie realizácie transferu technológií (prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe) na všetkých verejných inštitúciách vykonávajúcich vedecký výskum na Slovensku. Celková náročnosť agendy spojenej s transferom technológií viedla v roku 2011 ku zriadeniu CTT CVTI SR, ktorého poslaním je poskytovať vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku podporu pri realizácii jednotlivých krokov tohto procesu a pri zakladaní a rozvoji vlastných pracovísk transferu technológií. Uvedené podporné aktivity pre akademické inštitúcie sú od roku 2015 do významnej miery zastrešované združením Národné centrum transferu technológií SR. Pracovníci CTT CVTI SR vykonávajú tiež aktivity súvisiace so správou a prevádzkou tohto združenia.

Podnikateľom a širokej verejnosti sú poskytované informačné a poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a spolupráce s akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja.

Činnosť CTT CVTI SR je zabezpečovaná Odborom transferu technológií CVTI SR. Vybudovanie pracoviska a poskytovanie služieb bolo realizované aj vďaka viacerým národným projektom: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK I, Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II a ďalšie.

Posledný update stránky: 2024-06-11 10:40