Služby

Portfólio služieb, ktoré CTT CVTI SR poskytuje sa delí podľa cieľovej skupiny záujemcov.

Služby pre vedeckovýskumné inštitúcie

VVI službySlovenským vysokým školám, Slovenskej akadémii vied a rezortným výskumným ústavom poskytujeme komplexné podporné služby spojené s realizáciou transferu technológií do praxe – od identifikácie a posúdenia výsledkov výskumu, cez zabezpečenie ich priemyselnoprávnej ochrany, až po aktívnu komercializáciu napr. formou licencovania alebo založenia spin-off firmy. Pomáhame tiež pri budovanía rozvoji lokálnych centier transferu technológií a pri zavádzaní interných predpisov na jednotlivých vedeckovýskumných inštitúciách. Medzi významné podporné aktivity patrí tiež poskytovanie rešeršných služieb, a to už pred zahájením výskumu alebo v priebehu jeho realizácie.

Zoznam služieb >>>

 • zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva
  • príprava patentových a iných prihlášok s využitím služieb patentových zástupcov
  • hradenie správnych a udržiavacích (tzv. patentových) poplatkov
 • komerčné zhodnocovanie priemyselného vlastníctva
  • vypracovanie marketingových materiálov
  • vyhľadávanie potenciálnych partnerov
  • vedenie rokovaní s potenciálnymi partnermi
  • podpora pri zakladaní spin-off  a spin-out spoločností
 • rešeršné a konzultačné služby
 • poskytovanie vzorových zmlúv a smerníc v oblasti transferu technológií
 • poskytovanie metodických materiálov
 • organizácia odborných a informačných podujatí
Kompletný prehľad a popis služieb určených pre vedeckovýskumné inštitúcie nájdete na webovom portáli NPTT – Národný portál pre transfer technológií alebo kontaktujte priamo CTT CVTI SR.
 

Služby pre podnikateľov a širokú verejnosť

MSP službyPodnikateľom, záujemcom o podnikanie, študentom a tiež širokej verejnosti poskytujeme rešeršné služby a poradenstvo v oblasti ochrany inovácií a licencovania či inej formy komercializácie. Ponúkame tiež možnosť vyhľadávania partnerov pre realizáciu výskumu alebo vývoja z prostredia vedeckovýskumných inštitúcií.
Zoznam služieb >>>
 • konzultácie a poradenstvo vo vybraných oblastiach
  • ochrana inovácií
  • komercializácia inovácií – licencovanie
 • rešeršné služby – zisťovanie novosti inovácií a aktivít konkurencie
  • rešerš na stav techniky
  • rešerš na dizajny a ochranné známky
  • ďalšie typy rešerší – aktivity konkurencie, právny stav, atď.
  • konzultačné a poradenské služby k rešeršiam
 • databáza technológií pre podnikanie
 • vyhľadávanie partnerov pre výskum a vývoj
 • informačné a vzdelávacie podujatia
Kompletný prehľad a popis služieb určených pre podnikateľov a širokú verejnosť nájdete na webovom PATLIB portáli alebo kontaktujte priamo CTT CVTI SR.

Posledný update stránky: 2018-05-11 09:36