Podpora vedy

 

Glosár

Access rights

Prístupové práva

Rights to use results or background under the terms and conditions laid down in accordance with the Horizon 2020 Rules for Participation

„Prístupové práva“ sú práva na používanie výsledkov alebo podkladov podľa podmienok stanovených v súlade s pravidlami Horizontu 2020 (nariadením)

Access to risk finance

Prístup k rizikovému financovaniu

Access to risk finance shall aim to overcome deficits in the availability of debt and equity finance for R&D and innovation-driven companies and projects at all stages of development. Together with the equity instrument of the Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs, it shall support the development of European Union-level venture capital.

Prístup k rizikovému financovaniu usiluje o prekonanie nedostatkov v dostupnosti dlhového a kapitálového financovania pre výskum, vývoj a inovácie, riadenie spoločností a projektov vo všetkých fázach vývoja. Spolu s kapitálovým nástrojom programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov, musí podporovať rozvoj rizikového kapitálu na úrovni EÚ .


Affiliated entity

Pridružený subjekt

Any legal entity that is under the direct or indirect control of a participant, or under the same direct or indirect control as the participant, or is directly or indirectly controlling a participant. Control may take any of the forms set out in Article 7 of Horizon 2020 Rules for Participation (Regulation XX/XXX).

„Pridružený subjekt“ je akýkoľvek právny subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje účastník, alebo ktorý spadá pod rovnakú priamu alebo nepriamu kontrolu ako účastník, alebo priamo alebo nepriamo kontroluje účastníka; Kontrola môže byť akejkoľvek formy ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020].

Associated country

Pridružená krajina

A third country which is party to an international agreement with the European Union, as identified in Article 7 of Regulation No XX/XX [Horizon 2020].

„Pridružená krajina“ je tretia krajina, ktorá je zmluvnou stranou medzinárodnej dohody s Úniou, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020];

Background

Podklady

Any data, know-how and/or information whatever their form or nature, tangible or intangible, including any rights such as intellectual property rights which are (i) held by participants prior to their accession to the action (ii) identified by the participants in accordance with Article 42 of Horizon 2020 Rules for Participation (Regulation XX/XXX) and (iii) needed for carrying out the action or for exploiting the results of the action.

„Podklady“ sú akékoľvek údaje, odborné znalosti a/alebo informácie v akejkoľvek forme alebo akejkoľvek povahy, ako aj také práva, ako sú práva duševného vlastníctva, ktoré (i) mali účastníci v držbe pred ich pristúpením k akcii a (ii) ktoré účastníci zistili v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020] a potrebné pre uskutočnenie akcie alebo pre vykonávanie výsledkov akcie.

Basic act

Základný akt

A legal act adopted by the European Union institutions in the form of a regulation, a directive or a decision within the meaning of Article 288 of the Treaty on the Functioning of the European Union which provides a legal basis for the action.

„Základný akt“ je právny akt prijatý inštitúciami Únie vo forme nariadenia, smernice alebo rozhodnutia v zmysle článku 288 ZFEÚ, ktorý poskytuje právny základ pre akciu;

Close-to-market action

Činnosti blízke uplatneniu na trhu

An action primarily consisting of activities directly aiming at producing plans and arrangements or designs for new, altered or improved products, processes or services. For this purpose they may include prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and market replication.

Opatrenie pozostávajúce prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môže zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh;

Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

Pravidlá správania zamestnávania výskumníkov

a set of general principles and requirements that should be followed by employers and/or funders when appointing or recruiting researchers. These should ensure observance of values such as transparency of the recruitment process and equal treatment of all applicants, in particular with regard to the development of an attractive, open and sustainable European labour market for researchers.

Súbor všeobecných pravidiel a požiadaviek, ktoré by mali byť dodržané zamestnávateľmi a/alebo zakladateľmi pri vymenovávaní alebo zamestnávaní výskumníkov. Tieto by mali zabezpečiť dodržiavanie hodnôt, ako napríklad transparentnosť zamestnávateľského procesu a rovnaké zaobchádzanie všetkých žiadateľov, najmä s ohľadom na vývoj príťažlivého, otvoreného a udržateľného Európskeho pracovného trhu pre výskumníkov.

Coordination and support action

Koordinačná a podporná akcia

An action consisting primarily of accompanying measures such as standardisation, dissemination, awareness raising and communication, networking, coordination or support services, policy dialogues and mutual learning exercises and studies, including design studies for new infrastructure and may also include complementary activities of networking and coordination between programmes in different countries.

„Koordinačná a podporná akcia“ je akcia pozostávajúca predovšetkým zo sprievodných opatrení, ako sú šírenie, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomné poučenie sa vrátane návrhových štúdií pre novú infraštruktúru;

Debt facility or instrument

Dlhový nástroj

Providing loans, guarantees and other forms of debt finance to entities of all forms and sizes, including research and innovation-driven SMEs.

Cieľom je zlepšiť prístup k úverovému financovaniu, ako sú úvery, záruky, protizáruky a ďalšie formy úverového a rizikového financovania, pre verejné a súkromné subjekty a verejno-súkromné partnerstvá zapojené do výskumných a inovačných činností vrátane inovatívnych MSP.

Direct action

Priame akcie

Research and innovation activities undertaken by the European Commission through its Joint Research Centre (JRC).

„Priame akcie“ znamenajú výskumné a inovačné činnosti Komisie vykonávané

prostredníctvom Spoločného výskumného centra;

Dissemination

Šírenie

the public disclosure of the results by any appropriate means (other than resulting from protecting or exploiting the results), including by publishing in any medium.

„Šírenie“ je zverejnenie výsledkov akýmikoľvek vhodnými prostriedkami (okrem prostriedkov vyplývajúcich z ochrany alebo využívania výsledkov) vrátane zverejnenia v akomkoľvek médiu;

ERA chairs

ERA chairs

A measure of the European Union to support outstanding academics with a clear potential for research excellence in order to help their institutions fully unlock their potential and create a more level playing field for research and innovation in the European Research Area (ERA).

Opatrenie Európskej únie na podporu výnimočných akademikov s jasným potenciálom pre výskumnú excelenciu, aby pomohli ich inštitúciám plne otvoriť ich potenciál a vytvoriť vyššie stupňové pôsobisko pre výskum a inovácie v Európskom výskumnom priestore (ERA).

ERA-NET

ERA-NET

an instrument using grants to support public-public partnerships in their preparation, establishment of networking structures, design, implementation and coordination of joint activities as well as topping up of single joint calls and of actions of a transnational nature

Nástroj používajúci granty na podporu verejných partnerstiev v ich príprave, zriadenie networkových štruktúr, dizajn, implementácia a koordinácia spoločných aktivít ako aj napĺňanie jednotných spoločných výziev a akcií nadnárodnej povahy

ERC Executive Agency

ERC Výkonná agentúra

the administrative organ of the European Research Council (ERC), which is responsible for all aspects of administrative implementation and execution of ERC programmes. This executive agency manages the awards of ERC grants.

Správny orgán Európskej výskumnej rady (ERC) ktorá je zodpovedná za všetky aspekty administratívnej implementácie a vykonávania programov ERC. Táto výkonná agentúra riadi udeľovanie ERC grantov.

ERC Scientific Council

ERC Vedecká rada

One of the components of the European Research Council who is responsible for the scientific strategy for the ERC.

Jedna zo súčastí Európskej výskumnej Rady ktorá je zodpovedná za vedeckú stratégiu pre ERC.

ERC Scientific Council Member

ERC člen vedeckej rady

The members of Scientific Council are scientists, engineers and scholars of the highest repute and appropriate expertise, ensuring the diversity of research areas and acting in their personal capacity, independent of extraneous interests. They are appointed by the European Commission.

Členmi vedeckej rady sú vedci, inžinieri a odborníci najvyššej povesti a príslušnej odbornosti, zabezpečujúcej diverzitu výskumných oblastí a konajúc v rámci ich osobných schopností, nezávislých od mimoriadnych záujmov. Sú vymenovaní Európskou komisiou.

Entry into force

Nadobudnutie účinnosti

refers to the date upon which the grant agreement or amendment to the grant agreement has legal force and effect

odkazuje na dátum, od ktorého  grantová dohoda alebo dodatok k grantovej dohode má právnu silu a účinok

Equity facility or instrument

Kapitálové zariadenie alebo nástroj

Providing finance for early- and growth-stage investments, with a particular focus on early-stage SMEs with the potential to carry out innovation and grow rapidly.

Poskytujúc financovanie pre skoré- a rastové- stupne investícií s osobitným dôrazom na skoro-stupňové MSP s potenciálom na vykonávanie inovácií a rýchly rast.

European Charter for Researchers

Európska charta výskumných pracovníkov

a set of general principles and requirements which specifies the roles, responsibilities and entitlements of researchers as well as of employers and/or funders of researchers. It aims at ensuring that the nature of the relationship between researchers and employers or funders is conducive to successful performance in generating, transferring, sharing and disseminating knowledge and technological development, and to the career development of researchers.

je súborom všeobecných zásad a podmienok, ktoré stanovujú úlohy, povinnosti a nároky výskumných pracovníkov, ako aj zamestnávateľov a/alebo organizácie financujúce výskumných pracovníkov [1]. Cieľom tejto charty je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumnými pracovníkmi a zamestnávateľmi alebo financujúcimi organizáciami prispievala k úspešnej práci pri vytváraní, prenose, zdieľaní a šírení vedomostí a technologického rozvoja a k rozvoju kariéry výskumných pracovníkov. Charta tiež potvrdzuje hodnotu všetkých foriem mobility ako prostriedku na posilnenie profesionálneho rozvoja výskumných pracovníkov.

European Investment Bank

Európska investičná banka

the European Union's development bank. It is owned by the member states of the European Union, and provides loans to support pan-European infrastructure, economic development in the poorer regions of the European Union and environmental objectives among other aims.

Rozvojová banka Európskej únie. Je vlastnená členskými štátmi Európskej únie a spomedzi iných poskytuje pôžičky na podporu paneurópskej infraštruktúry, ekonomického rozvoja v najchudobnejších regiónoch Európskej únie a environmentálnych zámerov.

European Research Council

Európska výskumná rada

the first European Union funding body set up to support investigator-driven frontier research. Its main aim is to stimulate scientific excellence by supporting and encouraging the scientists, scholars and engineers in their research.

prvá financujúca organizácia Európskej únie založená, aby podporovala cezhraničný výskum. Jej základným účelom je podporovať vedeckú excelenciu podporou a nabádaním vedcov, akademikov a inžinierov v ich výskume.

Exploitation

Využívanie

The utilisation of results in further research activities other than those covered by the action concerned, or in developing, creating and marketing a product or process, or in creating and providing a service, or in standardisation activities.

"Využívanie" je využitie výsledkov v ďalších výskumných činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje dané opatrenie, alebo ich využitie na vývoj a vytvorenie výrobku alebo procesu a jeho uvedenie na trh, alebo na vytvorenie a poskytovanie služby, alebo použitie v normalizačných činnostiach;

Force majeure

Vyššia moc

Any unforeseeable exceptional situation or event beyond the parties' control, which prevents either of them from fulfilling any of their obligations under the grant agreement, which was not attributable to error or negligence on their part or on the part of subcontractors, affiliated entities or third parties involved in the implementation and which proves to be inevitable in spite of exercising all due diligence.

Neobvyklé a nepredvídateľné okolnosti mimo kontroly zmluvných strán, ktorých následkom nebolo možné zabrániť ani napriek vynaloženiu všetkej starostlivosti, a ktoré bránia ktorejkoľvek zo zmluvných strán plniť akýkoľvek záväzok podľa grantovej dohody a túto nemožno prisúdiť omylu alebo nedbanlivosti na ich strane alebo na strane subdodávateľov, pridružených organizácií alebo tretích strán zahrnutých v implementácii.

Funding Body

Financujúci orgán

A body or authority, other than the European Commission, as referred to in point (c) of Article 58(1) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, to which the European Commission has entrusted budget implementation tasks in accordance with Article 9(2) of Regulation (EU) No 1291/2013;

"Financujúci orgán" je subjekt alebo orgán, okrem Komisie, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktorý Komisia poverila úlohami plnenia rozpočtu v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013;

Host institution

Hostiteľská organizácia

The applicant legal entity that engages and hosts the Principal Investigator. It is established in a Member State or an Associated Country.

Žiadateľ – právnická osoba, ktorá zazmluvňuje a umiestňuje hlavného riešiteľa. Je zriadená v členskom štáte alebo pridruženej krajine.

Indirect action

Nepriame akcie

Research and innovation activities to which the European Union provides financial support and which are undertaken by participants.

„nepriame akcie“ znamenajú výskumné a inovačné činnosti, ktoré finančne podporuje Únia, a ktoré vykonávajú účastníci;

Innovation

Inovácia

the process, including its outcome, by which new ideas respond to societal or economic needs and demand and generate new products, services or business and organisational models that are successfully introduced into an existing market or that are able to create new markets and that contribute value to society.

postup, vrátane jeho výstupu, podľa ktorého nové myšlienky zodpovedajú spoločenským a ekonomickým potrebám a požiadavkám a vytvárajú nové výrobky, služby alebo podnikanie a organizačné modely, ktoré sú úspešne zavedené do existujúceho trhu, alebo ktoré sú schopné vytvoriť nové trhy, a ktoré prispievajú ako hodnota do spoločnosti.

Innovation Union

Inovačná únia

a flagship initiative of the Europe 2020 strategy. This initiative aims to improve conditions and access to finance for research and innovation in Europe to ensure that innovative ideas can be turned into products and services that create growth and jobs. Horizon 2020 is a key tool to implement the Innovation Union.

vlajková iniciatíva stratégie Európy 2020. Táto iniciatíva má za cieľ zlepšiť podmienky a prístup k financiám pre výskum a inovácie v Európe, aby zabezpečila prenos inovatívnych myšlienok do výrobkov a služieb, ktoré vytvárajú rast a pracovné miesta. Horizont 2020 je kľúčovým nástrojom pre implementáciu Inovačnej únie.

Innovation action

Inovačné opatrenie

an action primarily consisting of activities directly aiming at producing plans and arrangements or designs for new, altered or improved products, processes or services. For this purpose they may include prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and market replication

opatrenie pozostávajúce prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh

International European interest organisation

Medzinárodná organizácia európskeho záujmu

An international organisation, the majority of whose members are Member States or associated countries, and whose principal objective is to promote scientific and technological cooperation in Europe.

„medzinárodná organizácia európskeho záujmu“ je medzinárodná organizácia, ktorej väčšinu členov tvoria členské štáty alebo pridružené krajiny, a ktorej základným cieľom je presadzovať vedeckú a technickú spoluprácu v Európe.

Key Enabling Technologies

Kľúčové podporné technológie

A major component of 'Leadership in Enabling and Industrial Technologies' in Horizon 2020 are Key Enabling Technologies (KETs), defined as micro- and nanoelectronics, photonics, nanotechnology, biotechnology, advanced materials and advanced manufacturing systems . These multi-disciplinary, knowledge and capital-intensive technologies cut across many diverse sectors providing the basis for significant competitive advantage for European industry, for stimulating growth and for creating new jobs.

Kľúčové podporné technológie (KET – Key Enabling Technologies), medzi ktoré patria mikroelektronika a nanoelektronika, fotonika, nanotechnológia, biotechnológia, moderné materiály a moderné systémy výroby. Tieto multidisciplinárne, znalostné a kapitálovo náročné technológie sa týkajú množstva rôznych sektorov a poskytujú základ na vytvorenie výraznej konkurenčnej výhody pre európsky priemysel, pre stimuláciu rastu a vytváranie nových pracovných miest.

Legal entity

Právny subjekt

Any natural person, or any legal person created and recognised as such under national law, European Union law or international law, which has legal personality and which may, acting in its own name, exercise rights and be subject to obligations.

„Právny subjekt“ je podnik, výskumné stredisko a univerzita vrátane každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby zriadenej podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá si, konajúc vo svojom vlastnom mene, môže uplatňovať práva a podliehať povinnostiam;

Loan Service for Research and Innovation

Úverová služba pre výskum a inovácie

a debt facility developed by the European Commission and European Investment Bank (EIB) Group which provides loan finance to private and public entities for the support of additional investments in Research, Development and Investment.

dlhový nástroj vyvinutý Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou (EIB), ktorá poskytuje úverové financie pre súkromné a verejné organizácie na podporu doplnkových investícií vo výskume, rozvoji a investíciách.

Marie Sklodowska-Curie actions

Činnosti Marie Sklodowska- Curie

part of the first priority of Horizon 2020 ('Excellent science'), it is a programme that provides excellent and innovative research training as well as attractive career and knowledge-exchange opportunities through cross-border and cross-sector mobility of researchers to best prepare them to face current and future societal challenges.

časť prvej priority Horizontu 2020 (Excelentná veda), je to program ktorý poskytuje excelentný a inovatívny výskumný tréning ako aj atraktívne kariérne a vedomostné príležitosti prostredníctvom cezhraničnej a sektorovej mobility výskumníkov pre účel ich najlepšej prípravy, aby čelili súčasným a budúcim spoločenským výzvam.

Non-profit legal entity

Neziskový právny subjekt

A legal entity which by its legal form is non-profit-making or which has a legal or statutory obligation not to distribute profits to its shareholders or individual members.

"Neziskový právny subjekt" je právny subjekt, ktorý je podľa svojej právnej formy neziskový, alebo ktorý má právnu alebo štatutárnu povinnosť nerozdeľovať zisk svojim akcionárom alebo jednotlivým členom.

Participant

Účastník

Any legal entity carrying out an action or part of an action under Regulation (EU) No 1291/2003 having rights and obligations with regard to the European Union or another funding body under the terms of the Horizon 2020 Rules for Participation.

„účastník“ je každý právny subjekt vykonávajúci akciu alebo časť akcie podľa nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, ktorý má práva a povinnosti vo vzťahu k Únii alebo inému financujúcemu orgánu podľa podmienok pravidiel účasti v Horizonte 2020.

Participants Guarantee Fund

Účastnícky záručný fond

a safeguard mechanism that mitigates the risk associated to the amounts due and not reimbursed by a defaulting participant

záchranný mechanizmus, ktorý znižuje riziko spojené s oprávnenou výškou a nepreplatenou účastníkom, ktorý v projekte pochybil

Pre-commercial procurement

Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím

Procurement of research and development services involving risk-benefit sharing under market conditions, and competitive development in phases, where there is a clear separation of the research and development services procured from the deployment of commercial volumes of end-products.

„Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím“ je obstarávanie služieb z oblasti výskumu a vývoja zahŕňajúce účasť na riziku a prospechu podľa trhových podmienok a konkurenčný vývoj vo fázach s oddelením fázy výskumu a vývoja od fázy nasadenia komerčných objemov konečných výrobkov.

Principal Investigator

Hlavný riešiteľ

the individual researcher that may assemble a team to carry out the project under his/her scientific guidance.

individuálny výskumník, ktorý môže združiť tím, aby vykonal projekt pod svojím vedeckým vedením.

Priority Date

Prednostný deň

the first filing date of a patent application, anywhere in the world to protect an invention. The priority date is used to determine the novelty of the invention.

,,prednostný deň“ je prvým dňom podania prihlášky, kdekoľvek vo svete na účel ochrany vynálezu. Prednostný deň je používaný, aby sa určila novosť výrobku.

Programme co-fund action

Akcia spolufinancovaná z programu

An action funded through a grant the main purpose of which is supplementing individual calls or programmes funded by entities, other than European Union bodies, managing research and innovation programmes, which may also include complementary activities of networking and coordination between programmes in different countries.

„akcia spolufinancovaná z programu“ je akcia financovaná prostredníctvom grantu, ktorého hlavným účelom je doplnenie jednotlivých výziev alebo programov financovaných inými subjektmi, než sú orgány Únie, na účely koordinácie výskumných a inovačných programov.

Public procurement of innovative solutions

Verejné obstarávanie inovatívnych riešení

Procurement where contracting authorities act as a launch customer for innovative goods or services which are not yet available on a large-scale commercial basis, and may include conformance testing.

„Verejné obstarávanie inovatívnych riešení“ je obstarávanie, v ktorom verejní obstarávatelia fungujú ako prvý zákazník inovatívnych tovarov alebo služieb, ktoré ešte nie sú vo veľkom dostupné na komerčnom základe a môžu zahŕňať testovanie zhody.

Public-Private Partnership

Verejno-súkromné partnerstvo

A partnership where private sector partners, the European Union and, where appropriate, other partners, such as public sector bodies, commit to jointly support the development and implementation of a research and innovation programme or activities.

„verejno-súkromné partnerstvo“ znamená partnerstvo, v ktorom sa partneri zo súkromného sektora, Únia a, podľa potreby, ostatní partneri zaviažu spoločne podporovať vývoj a vykonávanie programu alebo činností v oblasti výskumu a inovácií.

Research Executive Agency

Výkonná agentúra pre výskum

A funding body created by the European Commission to foster excellence in research and innovation. It manages and implements large parts of Horizon 2020.

Financujúci orgán vytvorený Európskou komisiou, aby podporovala excelentnosť vo výskume a inováciách. Riadi a implementuje širšiu časť Horizontu 2020.

Research and innovation activities

Výskumné a inovačné činnosti

The whole spectrum of activities of research, technological development, demonstration and innovation, including the promotion of cooperation with third countries and international organisations, dissemination and optimisation of results and stimulation of high quality training and mobility of researchers in the European Union.

„Výskumné a inovačné činnosti“ predstavujú celé spektrum činností v oblasti výskumu, technologického rozvoja, demonštračných činností a inovácií vrátane podpory spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, šírenia a optimalizácie výsledkov a stimulácie odbornej prípravy a mobility výskumných pracovníkov v Únii.

Research infrastructures

Výskumná infraštruktúra

facilities, resources and services that are used by the research communities to conduct research and foster innovation in their fields. Where relevant, they may be used beyond research, e.g. for education or public services. They include: major scientific equipment (or sets of instruments); knowledge-based resources such as collections, archives or scientific data; e-infrastructures such as data and computing systems and communication networks; and any other infrastructure of a unique nature essential to achieve excellence in research and innovation. Such infrastructures may be 'single-sited', 'virtual' or 'distributed'

výskumná infraštruktúra“ sú zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu na vysokej úrovni vo svojich príslušných odboroch. Toto vymedzenie zahŕňa základné vedecké vybavenie alebo súbory nástrojov, zdroje poznatkov, akými sú zbierky, archívy alebo štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také infraštruktúry založené na informačných a komunikačných technológiách, ako sú siete GRID, hardvér, softvér a nástroje komunikácie; akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je podstatný pre dosiahnutie špičkovej úrovne. Takéto výskumné infraštruktúry môžu byť sústredené na jednom mieste alebo „distribuované“ (organizovaná sieť zdrojov);

(podľa nariadenia Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009  o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC), Ú. v. EÚ L 206,8.8.2009, s. 1)

Results

Výsledky

Any tangible or intangible output of the action, such as data, knowledge and information whatever their form or nature, whether or not they can be protected, which are generated in the action as well as any attached rights, including intellectual property rights.

„výsledky“ sú akékoľvek údaje, poznatky a informácie bez ohľadu na ich formu a povahu a nezávisle od toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ktoré vznikajú v rámci akcie, ako aj všetky práva, ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv duševného vlastníctva;

Work Plan

Pracovný plán

The document similar to the European Commission work programme adopted by funding bodies entrusted with part of the implementation of Horizon 2020 in accordance with Article 9(2) of Regulation (EU) No 1291/2013.

„pracovný plán“ je dokument podobný pracovnému programu Komisie, prijatý financujúcimi orgánmi, ktoré boli poverené vykonaním časti programu Horizont 2020 v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

Work Programme

Pracovný program

The document adopted by the European Commission for the implementation of the specific programme in accordance with Article 5 of Decision No XX/XX/EU of the Council [Specific programme H2020].

„pracovný program“ je dokument prijatý Komisiou na vykonávanie osobitného programu v súlade s článkom 5 rozhodnutia Rady č. XX/XX/EÚ [Osobitný program H 2020];

 

Posledný update stránky: 2014-02-19 14:59