Podpora vedy

 

Často kladené otázky

FAQ

Často kladené otázky k ICT-enabled public sector innovation nájdete TU

Často kladené otázky k výzve ERA Chair nájdete TU

Často kladené otázky k výzve Teaming nájdete TU

Často kladené otázky k SME instrument nájdete TU

Často kladené otázky k účasti Švajčiarska na projektoch nájdete TU

Často kladené otázky k výzve Smart Cities & Communities nájdete TU

Často kladené otázky k výzve Low Carbon Energy nájdete TU

Často kladené otázky k výzve Energy Efficiency nájdete TU a TU

Často kladené otázky k výzve Mobility for Growth nájdete TU

 

Otázka: Chcem sa informovať, či je Váš program určený aj pre OZ alebo je potreba akreditácie na vedeckú inštitúciu.

Odpoveď: Horizont 2020 je program pre výskum a inovácie otvorený pre všetkých. Žiaden vstupný certifikát nepotrebujete.

Otázka: Účasť na workshope je platená?

Odpoveď: Účasť na našich podujatiach je zásadne bezplatná, nakoľko naša činnosť je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Otázka: Čo je to infraštruktúra?

Odpoveď: Pojem ,,infraštruktúry“ je definovaný v nariadení Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) ako:

,, výskumná infraštruktúra“ sú zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu na vysokej úrovni vo svojich príslušných odboroch. Toto vymedzenie zahŕňa základné vedecké vybavenie alebo súbory nástrojov, zdroje poznatkov, akými sú zbierky, archívy alebo štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také infraštruktúry založené na informačných a komunikačných technológiách, ako sú siete GRID, hardvér, softvér a nástroje komunikácie; akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je podstatný pre dosiahnutie špičkovej úrovne. Takéto výskumné infraštruktúry môžu byť sústredené na jednom mieste alebo „distribuované“ (organizovaná sieť zdrojov);

Otázka: Čo je najdôležitejšie kritérium pri rozhodovaní sa malého alebo stredného podniku pri uchádzaní sa o Fázu 1 (žiadosť o grant do výšky 50.000,- EUR) alebo Fázu 2 (žiadosť o grant v rozmedzí 0,5 až 2,5 mil. EUR)?

Odpoveď: Dôležité je v akom štádiu majú rozpracované technológie. Ak už bola konkrétna technológia predstavená v určitom relevantnom prostredí, je možné preskočiť Fázu 1 a priamo sa uchádzať s návrhom projektu vo Fáze 2 pričom jednotlivý malý alebo stredný podnik musí mať aj finančnú aj právnu schopnosť riadiť takýto väčší projekt.

Otázka: Ako sa definuje malý alebo stredný podnik?

Odpoveď:  Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.“ (článok 1 odporúčania Komisie 2003/361/ES)

Otázka: Ako sa definujú zamestnanci malého a stredného podniku?

Odpoveď: Sú to zamestnanci na plný pracovný úväzok, na čiastočný pracovný úväzok a sezónni pracovníci: zamestnanci; osoby, ktoré pracujú pre podnik, sú mu podriadené a podľa vnútroštátnych právnych predpisov sa považujú za zamestnancov; vlastníci – manažéri; partneri, ktorí sa podieľajú na pravidelnej činnosti v podniku a majú z neho finančné výhody. Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovských zmlúv alebo zmlúv o odbornom vzdelávaní, sa do počtu pracovníkov nezarátavajú. Podobne sa nezapočítavajú ani zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Otázka: Čo je to TRL?

Odpoveď: TRL je po anglicky: ,,Technology readiness level“ TRL1. - základné princípy, TRL2. formulovaný technologický koncept, TRL3. experimentálny dôkaz návrhu, TRL4. overená technológia v laboratóriu, TRL5. overená technológia v relevantnom prostredí, TRL6. technológia predstavená v relevantnom prostredí, TRL7. preskúmanie prototypu vo funkčnom prostredí, TRL8. úplný a riadny systém, TRL9. prebiehajúci systém preukázaný vo funkčnom prostredí

Otázka: Ako sa možno dozvedieť mieru spolufinancovania a zapojenie nadnárodných partnerov do projektov?

Odpoveď: Research and innovation actions – tri rôzne subjekty z troch členských štátov  EÚ alebo pridružených krajín – miera financovania: 100%,  Innovation action: - tri rôzne subjekty z troch členských štátov  EÚ alebo pridružených krajín - miera financovania 70%, Coordination and support actions: - jeden právny subjekt z jedného členského štátu EÚ - miera financovania 100%.

Otázka: Čo je to výskumná organizácia?

Odpoveď: „výskumná organizácia“ znamená subjekt, ako je univerzita alebo výskumný ústav, bez ohľadu na jeho právny status (zriadený podľa verejného alebo súkromného práva) alebo spôsob jeho financovania, ktorého hlavným cieľom je realizácia základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja a rozširovanie ich výsledkov formou výučby, uverejnenia alebo technologického transferu. Všetky zisky sa musia investovať naspäť do týchto činností, do rozširovania ich výsledkov alebo do výučby. Podniky, ktoré môžu ovplyvňovať takúto organizáciu, napríklad v postavení akcionárov alebo členov, nemajú prednostný prístup k výskumným kapacitám takejto organizácie ani výsledkom výskumu, ktoré dosiahla; (článok 30 bod 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

 

Otázka: Čo je to základný výskum?

Odpoveď: „základný výskum“ je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná najmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného priameho uplatnenia alebo použitia v praxi; (článok 30 bod 2 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

 

Otázka: Čo je to priemyselný výskum?

Odpoveď: „priemyselný výskum“ je plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb. Zahŕňa vytvorenie

súčastí zložitých systémov, ktoré sú potrebné na priemyselný výskum, najmä na overenie základov technológie, s výnimkou prototypov; (článok 30 bod 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

 

Otázka: Čo je to experimentálny vývoj?

Odpoveď: „experimentálny vývoj“ znamená získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností na účely výrobných plánov a zostáv alebo návrhov nových, zmenených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. To môže zahŕňať napríklad aj ostatné činnosti zamerané na koncepciu, plánovanie a dokumentáciu nových výrobkov, postupov alebo služieb. Činnosti môžu zahŕňať vypracovanie návrhov, nákresov, plánov a ostatnej dokumentácie za predpokladu, že nie sú určené na komerčné použitie;

Vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov je zahrnutý aj vtedy, keď prototyp je nevyhnutne konečným obchodným produktom a jeho výroba je príliš nákladná, než aby bol použitý výlučne na účely predvádzania a overovania. Pokiaľ sa predvádzacie alebo pilotné projekty následne využijú na obchodné účely, všetky príjmy pochádzajúce z takéhoto využitia sa musia odpočítať z oprávnených nákladov.

Skúšobná výroba a testovanie výrobkov, postupov a služieb sú tiež oprávnené na poskytnutie pomoci za predpokladu, že sa nemôžu použiť alebo upraviť na použitie v priemyselných aplikáciách alebo na komerčné účely.

Experimentálny vývoj nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, existujúcich služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenia.

(článok 30 bod 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

Otázka: Kto sú to vysokokvalifikovaní pracovníci?

Odpoveď: „vysokokvalifikovaní pracovníci“ znamenajú výskumných pracovníkov, inžinierov, konštruktérov a marketingových manažérov s vysokoškolským diplomom a s aspoň 5 rokmi príslušnej odbornej praxe. Za príslušnú odbornú prax sa môže rátať doktorandské štúdium;

(článok 30 bod 4 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

Posledný update stránky: 2014-05-05 17:17