Podpora vedy

 

Podmienky vrátane projektových návrhov

1. Elektronický manuál

Pre účel prehľadnosti a lepšej navigácie v programe Horizont 2020 pripravila Európska komisia elektronický manuál, ktorý má pomôcť uchádzačom a expertom v programe. Bol nazvaný H2020 elektronický manuál a obsahuje

-          prehľad všetkých krokov, ktoré potrebujete vedieť pre elektronické riadenie návrhov projektov alebo grantu,

-          ľahkú navigáciu prostredníctvom jednotlivých krokov,

-          krátky opis ako vyplniť požadované úlohy,

-          odkazy na usmernenia, vzory, používateľské príručky a často opakujúce sa otázky.

2. Zoznam dokumentov

Zoznam dokumentov, ktoré sú povinnou súčasťou každého návrhu alebo predstavujú zmluvné dojednania medzi konzorciom (spolupráca medzi tromi alebo viacerými subjektmi) a Európskou komisiou.  Všetky dokumenty, ktoré sú zároveň pripojené aj ku konkrétnej výzve v časti podmienky, môžete nájsť tu:

Projektové návrhy

  1. Projektový návrh k vedecko-výskumným projektom, ktoré vyžadujú účasť minimálne troch subjektov z troch členských krajín môžete nájsť tu:
  2. Projektový návrh – podnikateľský plán pre žiadateľov – malé a stredné podniky – Fáza 1 – grant vo výške 50.000,- EUR – môžete ho nájsť tu:
  3. Projektový návrh – štúdia uskutočniteľnosti pre žiadateľov malé a stredné podniky – Fáza 2 – grant vo výške 0,5 až 2,5 mil. EUR – môžete ho nájsť tu:

Všeobecné prílohy, ktoré upravujú pravidlá účasti môžete nájsť tu:

3. Register prijímateľov grantu

Online register umožňuje konzistentnú manipuláciu oficiálnych údajov príjemcov grantu. Ak sa chcete podieľať na návrhu projektu, vaša organizácia musí byť zaregistrovaná pridelením 9-miestneho identifikačného kódu účastníka (PIC), prostredníctvom ktorého vstupujete do akýchkoľvek interakcií s EK. Po potvrdení dát EK môže zaregistrované dáta meniť , overovať  a poskytovať príslušné doklady  vami určený zástupca právneho subjektu  (LEAR).

4. Vlastná kontrola finančnej spôsobilosti žiadateľov o granty

Tento elektronický nástroj na podporu žiadateľov o granty slúži na kontrolu finančnej spôsobilosti ich vlastnej organizácie na základe ich informácií a používa postupy uvedené v  "Pravidlách pre overovanie existencie, právneho postavenia, prevádzkovej a finančnej spôsobilosti".  Výsledky vlastnej kontroly poskytujú  nezáväzné informácie.

__________________________________________________________________________________________________

Pre vyhľadanie úspešných projektov podľa jednotlivých oblastí, ktoré prebiehali v 7., 6. a 5. rámcovom programe vám pomôže nasledujúca stránka.

Posledný update stránky: 2014-03-18 11:53