TRAMI

Program:  Horizont Európa

Coordination and Support Action

Celý názov projektu: Transnational cooperation on the missions approach

Koordinátor: Joanneum Research Forschungsgesellschaft Mbh (Rakúsko)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR + ďalších 24 partnerských organizácií

Trvanie projektu: apríl 2022 – marec 2024

Rozpočet CVTI SR: 20 087, 00 EUR

Hlavným cieľom projektu TRAMI je podporiť spoluprácu a koordináciu činností na úrovni EÚ s národnými, regionálnymi a miestnymi aktivitami na podporu realizácie misií v rámci Horizontu Európa. Tento cieľ bude dosiahnutý vytvorením „Missions Core Network“ (MCN), tvorenú hlavnými inštitúciami poverenými vykonávaním misií v členských krajinách EÚ, pridružených krajinách a Európskou komisiou. Hlavnou úlohou siete MCN bude umožniť a uľahčiť interakciu, vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností a v prípade potreby koordinovať a zosúladiť iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Táto platforma uľahčí taktiež snahy o dialóg s vládnymi orgánmi súvisiacimi s misiami na všetkých úrovniach, vrátane Európskej komisie.

MCN bude spolupracovať aj s ostatnými európskymi orgánmi (Európsky výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, atď.), agentúrami a výbormi zapojenými pri realizácii misií.

Ide teda o vytvorenie stáleho podporného a servisného mechanizmu pre členské štáty, pridružené štáty a Európsku komisiu.

V rámci projektu bude pripravená nevyhnutná infraštruktúra (Mission Data Platform, Knowledge Platform, webová stránka) na mobilizáciu aktérov (najmä, ale nie výlučne, v krajinách/regiónoch, ktoré sú len na začiatku implementácie politík orientovaných na misie) a realizované budú viaceré série podujatí (Mission Fair, Meet & Monitor the Missions, atď.)

8 špecifických cieľov:

  1. podpora zosúladenia a koordinácia národných, regionálnych a miestnych iniciatív na realizáciu misií,
  2. výmena osvedčených postupov – ako môže doplnkové národné, regionálne a miestne úsilie a s ním súvisiace financovanie prispieť k cieľom misií,
  3. uľahčiť zapojenie regionálnych a miestnych aktérov do podpory implementácie misií na úrovni EÚ alebo doplnkových národných aktivít,
  4. zmapovať relevantné národné, regionálne a miestne zúčastnené strany, vrátane organizácií a inštitúcií občianskej spoločnosti, ako kľúčových aktérov pri podpore vykonávania misií a  plnenia ich cieľov,
  5. zmapovať rôzne existujúce toky financovania na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej alebo globálnej úrovni (vrátane investícií súkromného sektora) a preskúmať ich možnosti podpory misií,
  6. pripraviť sa na vznik potenciálnych národných stredísk: úlohou MCN bude poskytovať poradenstvo týmto strediskám, keďže bude potrebná implementácia misií novými inovatívnymi spôsobmi,
  7. vytvoriť základ pre model riadenia podporujúci koordináciu doplnkových činností na realizáciu misií,
  8. zvýšiť povedomie a zapojiť kľúčové zainteresované strany a občanov, aby aktívne participovali na činnostiach misií Európskej únie.

 

Kontakt:

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:11