INSPIRING ERA

Program: Horizont Európa

Celý názov projektu: Breathing Life into the New European Research Area and the ERA Policy Agenda Through Engaging Awareness-Raising Initiatives

Coordination and support action

Koordinátor: DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT – UND RAUMFAHRT EV (Nemecko)

Konzorcium pozostáva zo 6 partnerov.

Trvanie projektu: december 2023 – november 2026

Rozpočet CVTI SR: 177 687,50 EUR

Cieľom INSPIRING ERA je využiť a urýchliť valorizáciu výsledkov z politickej agendy ERA (European Research Agenda) 2022 – 2024 prostredníctvom centra orientovaného na služby, ktoré spája a podporuje členské štáty, pridružené krajiny a zainteresované strany, pokiaľ ide o ich spoločnú implementáciu akcií ERA v úzkej spolupráci s Európskou komisiou.

Cieľom projektu je vytvoriť a podporiť kultúru vzájomného učenia sa, vybudovať a posilniť životaschopnú praktickú komunitu pre ERA a maximalizovať široké využitie valorizácie výsledkov pochádzajúcich z činností politickej agendy ERA prostredníctvom vypracovania odporúčania a usmernenia pre tvorcov politík.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Bideau Repčíková

monika.repcikova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-10-20 14:51