Access2EIC

Program: Horizont Európa

Celý názov projektu: Capacity-building and transnational cooperation for National Contact Points (NCPs) for the EIC under Horizon Europe

Coordination and support action

Koordinátor: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE)

Konzorcium pozostáva z 15 partnerov.

Trvanie projektu: január 2022 – december 2027

Rozpočet CVTI SR: 63 000 EUR

Access2EIC je 7-ročný projekt typu CSA, ktorý stavia na predchádzajúcich podporných sieťach pre EIC a je v súlade s novým rámcovým programom Horizont Európa. Cieľom projektu je podporovať Národné kontaktné body nominované pre oblasti Európska rada pre inovácie a Európske inovačné ekosystémy a uľahčiť spoluprácu medzi nimi tak, aby poskytovali kvalitnejšie služby v celej Európe. Projekt sa zameriava najmä na:

  1. Zvýšenie profesionality a zručností NCPs v Európe, čoho výsledkom bude lepší prístup k výzvam Horizontu Európa, zníženie bariér pre vstup nováčikov a zvýšenie priemernej kvality podávaných projektových návrhov najmä žien podnikateliek a žiadateľov v krajinách skupiny Widening
  2. Idenfikáciu a deľbu dobrej praxe, propagáciu medzinárodnej spolupráce a zvýšenie všeobecných štandardov podpory žiadateľov do týchto schém, berúc do úvahy novinky, ktoré prináša Horizont Európa, jeho tretí pilier ako aj rôznorodosť účastníkov v schémach Európskej rady pre inovácie a Európskych inovačných ekosystémoch.

Kontakt:

Peter Szuttor

peter.szuttor(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:11