SEREN 4

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: SEcurity REsearch NCP network 4

Koordinátor: Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE)

Konzorcium pozostáva zo 19 partnerov.

Trvanie projektu: máj 2018 – august 2021

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 71 500 €

SEREN4 predstavuje 34-mesačnú koordinačnú a podpornú akciu s celkovým cieľom posilniť kapacity a spoluprácu medzi národnými kontaktnými bodmi (NCP) pre bezpečné spoločnosti a poskytovaním vysokokvalitnej podpory a služieb pre žiadateľov programu a bezpečnostnú komunitu ako celok s cieľom zvýšiť účasť na výskume a inováciách v oblasti bezpečnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa projekt vyvinie štyri hlavné osi činností zodpovedajúce projektovým špecifickým cieľom: 1) budovanie kapacít NCP; 2) poskytovanie cielených služieb pre žiadateľov a zainteresované strany v oblasti bezpečnosti na posilnenie ich účasti na možnostiach financovania v programe Horizont 2020; 3) podporovanie príležitostí na networking v rámci oblasti Secure Societies; 4) vykonávanie činností na zvyšovanie povedomia s cieľom zabezpečiť, aby informácie o SC7, Horizont 2020, nový FP9 and projekt SEREN4 efektívne a v čas oslovili cieľovú skupinu. SEREN4 je kontinuálnym pokračovaním predchádzajúcej siete, SEREN3, ktorého výsledky a získané skúsenosti boli prijaté na zlepšenie budúcej siete s cieľom zhodnotiť silné stránky siete. Projekt usiluje o otvorenie sa väčšej škále stakeholderov pôsobiacich v oblasti Secure Societies.

Ďalšie informácie o projekte: http://www.seren-project.eu/index.php/home/seren-4

Kontakt: peter.beno(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:48