SEREN5

Program: Horizont Európa

HORIZON Coordination and Support Actions

Celý názov projektu:  SEcurity REsearch NCPs network 5

Koordinátor: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA – APRE (Taliansko)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR + ďalších 13 partnerských organizácií

Trvanie projektu: 01.09.2022 – 31.08.2025

Rozpočet CVTI SR: 121 250 EUR

Hlavným cieľom SEREN5 je zlepšiť a sprofesionalizovať zručnosti národných kontaktných bodov (NCP) klastra 3 (Civilná bezpečnosť pre spoločnosť) v celej Európe, zjednodušiť prístup žiadateľov k výzvam programu Horizont Európa a zvýšiť kvalitu predkladaných návrhov. Vychádzajúc z predpokladu, že úloha NCP je rozhodujúca pre zvýšenie účasti v projektoch programu Horizont z hľadiska kvality aj kvantity, koncept SEREN5 umožní zvýšenie a rozvoj znalostí, zručností, kompetencií národných kontaktných bodov.

Preto je založený na troch pilieroch: (i) budovanie kapacít národných kontaktných bodov (NCP) a rozvoj kompetencií, (ii) rozvoj cielených a vysokokvalitných služieb (podujatí a nástrojov) pre žiadateľov a zainteresované strany Klastra 3, (iii) budovanie komunity Klastra 3 v programe Horizont Európa.

Špecifické ciele projektu SEREN5:

SO1. Zlepšenie znalostí a kapacít NCP Klastra 3, zlepšenie úrovne štandardnej podpory pre žiadateľov.

SO2. Zvýšenie účasti žiadateľov v projektoch Horizontu Európa, zlepšenie  kvality projektových návrhov predkladaných v Klastri 3.

SO3. Posilnenie a udržiavanie spolupráce s ostatnými sieťami národných kontaktných bodov Horizontu Európa a Enterprise Europe Network (EEN) a príslušnými aktérmi v oblasti výskumu a inovácií v oblasti bezpečnosti, vrátane odborníkov z praxe.

SO4. Znižovanie vstupných bariér pre nováčikov a účastníkov so zameraním na žiadateľov z rozširujúcich sa krajín (kam spadá aj Slovensko).

SO5. Hodnotenie vplyvu financovaných výskumno-inovačných projektov v oblasti bezpečnosti, zdôrazniť účasť národných aktérov na týchto projektoch a poskytnúť spätnú väzbu na podporu budúceho programovania výskumu financovaného EÚ v oblasti bezpečnosti.

CVTI SR je lídrom WP6 Dissemination and communication.


Kontakt:

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:08