Net4SocietyHE

Program: Horizont Európa

Coordination and support action

Celý názov projektu:  Network of National Contact Points for Cluster 2 "Culture, Creativity and Inclusive society" and "SSH Integration"

Koordinátor: DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (Nemecko)

Počet partnerských organizácií: 23

Trvanie projektu: 01.02.2022 - 2029

Rozpočet CVTI SR: 85 125,00 EUR

Net4SocietyHE je nadnárodná sieť národných kontaktných bodov (NCP) pre klaster 2 "Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť" (CL2) v programe Horizont Európa.

Cieľom projektu je pomáhať NCP v ich práci, rozvíjať pre nich služby a zabezpečiť zvyšovanie ich vedomostí a zručností tak, aby mohli primerane a kompetentne ponúkať vysoký stupeň profesionálnych, vysokokvalitných a na mieru šitých služieb pre potenciálnych žiadateľov.

Hlavné aktivity:

  • Zabezpečiť prístup k informáciám pre všetkých nominovaných NCP CL2.
  • Podporovať potencionálnych projektových žiadateľov s osobitným zameraním na inštitúcie a vedcov z krajín s podpriemernými výsledkami v programe H2020.
  • Uľahčovať vytváranie konzorcií prostredníctvom organizovania sprostredkovateľských stretnutí, bilaterálnych stretnutí iniciátorov projektov a vedcov a využívania platformy na vyhľadávanie partnerov.
  • Organizovať informačné dni a podujatia s cieľom podporiť vypracovávanie úspešných návrhov.
  • Organizovať podujatia s tematikou SSH.

 

Kontakt: Ing. Elena Žáková,  elena.zakova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:10