Retrospektívy a časové rady

Retrospektívy

Materské školy od roku 1920

Základné školy od roku 1920

Stredné školy - všeobecné vzdelanie od roku 1919

Stredné školy - odborné vzdelanie od roku 1919

Vysoké školy od roku 1919

Časové rady

Časové rady poskytujú prehľad vybraných ukazovateľov od školského roku 1989/1990 súhrnne
za Slovenskú republiku v členení podľa zriaďovateľa. Časové rady sú priebežne aktualizované
po ukončení štatistického zisťovania (február - marec príslušného školského roku).

Posledné údaje za školský rok 2023/2024

 1. materské školy, špeciálne materské školy a materské školy pri ostatných výchovných zariadeniach
 2. základné školy
 3. špeciálne základné školy
 4. gymnáziá a športové gymnáziá
 5. stredné odborné školy a konzervatóriá
 6. združené stredné školy (od roku 2008/2009 - údaje započítané v SOŠ)
 7. stredné odborné učilištia a učilištia (od roku 2008/2009 - údaje započítané v SOŠ)
 8. špeciálne stredné školy
 9. školy (základné, špeciálne a stredné) pri ostatných výchovných zariadeniach (od roku 2001 - údaje započítané v špeciálnych školách)
 10. vysoké školy
 11. základné umelecké školy
 12. jazykové školy
 13. zariadenia určené na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
 14. ostatné výchovné zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá a detské domovy)
 15. ubytovanie žiakov a študentov
 16. prehľad škôl a počtu žiakov podľa vyučovacieho jazyka školy (za roky 1989, 1994, od roku 1999 každoročne)
 17. prehľad študujúcich a absolventov stredných škôl podľa druhu štúdia (za roky 1989, 1994, od roku 1999 každoročne)
 18. individuálna integrácia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa druhu školy a postihu (od roku 1996)
 19. priemerná mzda zamestnancov a priemerná mzda pedagogických zamestnancov v rezorte školstva za kalendárny rok (do roku 2004 vrátane prevodového mostíka na rok 2005)
 20. priemerná mzda zamestnancov a priemerná mzda pedagogických zamestnancov v rezorte školstva za kalendárny rok (od roku 2005 vrátane prevodového mostíka na rok 2009)
 21. priemerná mzda zamestnancov a priemerná mzda pedagogických zamestnancov v rezorte školstva za kalendárny rok (od roku 2009)

Posledný update stránky: 2024-04-10 14:22