Štatistická ročenka - stredné odborné školy

Údaje za stredné odborné školy sa uvádzajú v žltom separáte štatistickej ročenky školstva. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa a územnej príslušnosti (úroveň kraja). Separát vychádza v októbri príslušného školského roku.
Do roku 2007/2008 sa údaje za stredné odborné školy vrátane konzervatórií uvádzali v hnedom separáte. Od roku 2008/2009 tvoria konzervatóriá samostatný typ škôl a údaje sa uvádzajú v hnedom separáte.
Do roku 2007/2008 sa údaje za združené stredné školy, stredné odborné učilištia a učilištia uvádzali ako samostatný typ škôl v žltom separáte. Od roku 2008/2009 boli ZSŠ, SOU a U podľa zákona 245/2008 Z.z. premenované na stredné odborné školy a uvádzajú sa súhrnne ako SOŠ.

Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - PDF, obsah - DOC
za príslušný školský rok 2003/2004 až 2007/2008

Stredné odborné školy, odborné školy a konzervatóriá

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Združené stredné školy
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Stredné odborné učilištia a učilištia
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

 

Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - XLS
za príslušný školský rok

Stredné odborné školy

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014  2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024


Tabuľky z posledného spracovania údajov k 15. 9. 2023

Počet škôl podľa foriem štúdia organizovaných školou
podľa vyučovacieho jazyka školy
Učebne, vyučovanie v 2. zmene
Triedy úhrnom podľa ročníkov
podľa vyučovacieho jazyka
Žiaci úhrnom podľa ročníkov
podľa vyučovacieho jazyka
podľa druhu štúdia a ročníkov
opakujúci
v odbornom výcviku a praxi
Novoprijatí žiaci do 1. ročníka, absolventi štúdia za minulý školský rok
Žiaci podľa štátneho občianstva a národnosti
Žiaci učiaci sa cudzí jazyk
Zamestnanci a učitelia
Žiaci, novoprijatí, absolventi podľa druhu a odborov štúdia

 

Ďalšie údaje - publikácia Prehľad stredných odborných škôl - vybrané ukazovatele za jednotlivé SOŠ z posledného spracovania údajov.


Posledný update stránky: 2023-12-15 07:41