Prehľad vysokých škôl

  • Zoznam vysokých škôl v SR podľa fakúlt.
  • Zoznam študijných programov vysokých škôl

Akademický rok 2023/2024

V prehľade je uvedená adresa fakulty, počet študujúcich podľa ročníkov, študijného programu, dĺžky a druhu štúdia. Prehľad vychádza v decembri príslušného akademického roku.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 2 hárky:
Skratky - použité skratky v publikácii
Prehľad - zoznam jednotlivých škôl a fakúlt s programami

UNIVERZITA KOMENSKÉHO Bratislava
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA Košice
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA Prešov
UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA Trnava
KATOLÍCKA UNIVERZITA Ružomberok
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ Bratislava
UNIVERZITA J. SELYEHO Komárno
VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS Sládkovičovo
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA Bratislava
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA Bratislava
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY Bratislava
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE Košice
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Nitra
UNIVERZITA MATEJA BELA Banská Bystrica
TRNAVSKÁ UNIVERZITA Trnava
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA Bratislava
TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE Košice
VYSOKÁ ŠKOLA DTI Dubnica nad Váhom
ŽILINSKÁ UNIVERZITA Žilina
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA Trenčín
EKONOMICKÁ UNIVERZITA Bratislava
VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY Bratislava
VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU Bratislava
VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA Prešov
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA Nitra
TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN Zvolen
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ Bratislava
VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ Bratislava
AKADÉMIA UMENÍ Banská Bystrica
HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA Banská Štiavnica
AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA Liptovský Mikuláš
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU Bratislava
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA Košice


Prehľad študijných  odborov (veľkosť súboru do 1,3 MB)
V prehľade je za každý program uvedená adresa fakulty, na ktorej sa program vyučuje, počet študujúcich podľa ročníkov podľa druhu, dĺžky a formy štúdia. Súbor obsahuje hárky: Skratky, RekapOdb a hárok s jednotlivými programami na konkrétnych školách.

Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.

Posledný update stránky: 2023-12-07 11:48