Finančná podpora práce s deťmi a mládežou

Občianske združenia detí a mládeže hospodária s prostriedkami získanými z rôznych zdrojov (z vkladov členov, členských príspevkov, štátnych dotácií, sponzorských darov, príspevkov orgánov samosprávy, úrokov vkladových účtov, príjmov z reklám, príjmov z doplnkovej podnikateľskej činnosti, atď). Významnú časť finančných zdrojov tvorí dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do roku 2007 sa riadilo udeľovanie tejto dotácie v zmysle podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 podľa druhej hlavy Programu podpory občianskych združení detí a mládeže. V roku 2008 vstúpil do platnosti nový program podpory práce s deťmi a mládežou - ADAM.

Pôsobnosť nového programu podpory je vymedzená na obdobie rokov 2008 až 2013 a jeho názov je odvodený od slovného spojenia Aktivity Detí A Mládeže. Samotný program sa delí sa na tri samostatné časti:

 

  • ADAM 1 je zameraný na systematickú podporu práce s deťmi a mládežou, kde cieľovými žiadateľmi sú občianske združenia detí a mládeže
  • ADAM 2 je určený pre rôznych žiadateľov, ktorí predkladajú svoje projekty zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Súčasťou ADAM-a 2 je aj podpora projektov v oblasti informácií pre mládež, kde oprávnenými žiadateľmi sú informačné centrá mladých.
  • ADAM 3 si kladie za cieľ podporu spolupráce a sieťovania subjektov zastupiteľských štruktúr na národnej a krajskej úrovni.

 

V rámci programu ADAM 1  sú oprávnení žiadatelia registrovaní na obdobie troch rokov, počas ktorých opakovane predkladajú žiadosť na udelenie dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po skončení trojročného obdobia majú združenia možnosť sa opätovne registrovať a po úspešnom zaregistrovaní sa celá procedúra opakuje aj počas ďalších troch rokov.

 

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže ADAM 1 si kládla za cieľ prostredníctvom špecifických cieľov podporovať:

 

  • realizáciu a rozvoj pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania,
  • zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj,
  • cieľavedomú výchovu mladej generácie k demokracii,
  • rozvoj poznatkov mladej generácie v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských práv,
  • dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí,
  • zabezpečenie podmienok pre zvyšovanie počtu zapojených detí a mladých ľudí do pravidelných činností smerujúcich k napĺňaniu cieľov v predchádzajúcich bodoch.Z databázy údajov o občianskych združeniach podporených dotáciou z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vychádza informačný výstup Financovanie občianskych združení v roku 2007, ktorý obsahuje aj prehľad vývoja vybraných ukazovateľov za roky 2001 až 2007.Posledný update stránky: 2014-12-09 23:37