Regionálne školstvo

Sústava škôl a školských zariadení v číslach

Webová prezentácia "Sústava škôl a školských zariadení v číslach" poskytuje základné informácie o štruktúre školskej sústavy, tak ako ju definuje Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Grafická schéma je v nej prepojená s údajovou časťou štatistických ukazovateľov. Jednotlivé druhy škôl a školských zariadení sú predstavené základnou charakteristikou, dynamikou vývoja ukazovateľov od roku 2000, prehľadom aktuálneho stavu (š.r.2018/2019) a rozdielu oproti predchádzajúcemu roku v členení podľa regiónu a zriaďovateľa. 

Schéma: Sústava škôl/školských zariadení SR

Posledná úprava (4.3.2019)

Trendy kvantitatívneho vývoja regionálneho školstva

Kým začiatkom milénia sa očakávalo, že trajektórie školských populačných skupín budú mať v nasledujúcom období jednoznačne klesajúci trend, vývoj od roku 2003 naznačil, že je nutné tieto predstavy korigovať a upresniť. Na zmenu demografického vývoja operatívne reagovalo Výskumné demografické centrum ŠÚ SR aktualizáciou prognózy obyvateľstva a následne aj Centrum vedecko-technických informácií SR predkladanými trendovými analýzami a prognózami vývoja regionalneho školstva.

Ako naznačuje demografický vývoj školskej populácie, môžeme v najbližších rokoch očakávať výraznejšie kvantitatívne zmeny v štruktúre sústavy škôl a školských zariadení regionálneho školstva. Očakáva sa pokračujúci pokles žiakov stredných škôl. Naopak základné školy začínajú rásť a taktiež materské školy zaznamenávajú zvýšený populačný tlak.

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2018/2019. Kategorizuje fázy vývoja, kvantifikuje ich a zároveň rámcovo anticipuje ich priebeh v najbližšom období. Trendová analýza je súčasťou prognostickej činnosti oddelenia regionálneho školstva CVTI SR zameranom na subsystémy materských, základných škôl a stredných škôl:
Vývojové tendencie ukazovateľov materských, základných a stredných škôl
Posledná úprava (1.2.2019)

Prognózy vývoja regionálneho školstva do roku 2025

Úlohou prognostických štúdii je charakterizovať doterajší ako aj očakávaný  vývoj subsystémov regionálneho školstva, identifikovať štruktúru vzťahov medzi ukazovateľmi a kvantifikovať ich vývoj do roku 2025. Východiskom školských prognóz je aktuálna demografická prognóza, trendové analýzy časových radov, analýza štruktúry ukazovateľov a konzekvencie z platnej legislatívy. Predmetom prognóz sú základné ukazovatele systému školstva (počet detí/žiakov, tried, učiteľov, učební a škôl). 
1. Prognóza výkonov regionálneho školstva do roku 2025
2. Prognóza vývoja ukazovateľov gymnázií do roku 2025
3. Prognóza vývoja ukazovateľov stredných odborných škôl do roku 2025
4. Prognóza výkonov špeciálnych škôl do roku 2025 

Cieľom nasledujúceho materiálu je poskytnúť relevantné informácie o štruktúre prítokov  absolventov na trh práce v najbližších rokoch, ktoré by mali napomáhať decíznej sfére v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa odborného vzdelávania a prípravy, jeho prepojenia s trhom práce, uplatnenia absolventov a rizika nezamestnanosti. 

5. Anticipácia absolventov SOŠ podľa skupín odborov vzdelávania do roku 2020

    Príloha

Posledná úprava (4.7.2017)

Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Aký je rozsah a riziko nezamestnanosti absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Aký dopad na mladú populáciu mala ekonomická kríza, ako prebieha konsolidácia v ostatných rokoch? Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívne“? Ako sa na  nezamestnanosti absolventov podpisujú regionálne rozdiely?
Takéto a ďalšie otázky si kladie a v rámci dostupných údajov a svojich metód sa na ne snaží odpovedať predkladaná kvantitatívna analýza a sprievodné štatistické prehľady siahajúce až na úroveň jednotlivých odborov vzdelávania a jednotlivých stredných škôl. 
Posledná úprava (14.11.2018)

 

Ako na stredné školy?

Súhrné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku 2019/2020 prinášajú nasledujúce publikácie:

Ako na stredné školy
Prehľad stredných škôl
Prihláška na štúdium v strednej škole

Školské výpočtové strediská ako regionálne informačné pracoviská rezortu školstva v priamej spolupráci so základnými a strednými školami, krajskými školskými úradmi a odbormi vyšších územných celkov pravidelne spracúvajú informácie o prijímacom konaní na stredné školy. V prvom rade zbierajú zo stredných škôl informácie o tom, do ktorých škôl a odborov štúdia budú žiaci prijímaní od 1. septembra príslušného roka. Dodávajú výchovným poradcom v základných školách údaje o predbežnom záujme žiakov o štúdium na konkrétnych stredných školách a o predbežnej naplnenosti jednotlivých odborov. Po odovzdaní prihlášok na stredné školy sú základným školám dodávané už aktuálne informácie. Nemenej dôležité sú aj informácie o výsledkoch prijímacieho konania na stredné školy, ktoré školské výpočtové strediská poskytujú decíznej sfére a riadiacim pracovníkom školstva. 
Publikácia Sprievodca neštátnymi školami poskytuje základné informácie o fungovaní a existencii tohto alternatívneho druhu školstva a jeho 28-ročnom vývoji. V prílohe obsahuje zoznam neštátnych škôl a školských zariadení s kontaktnými údajmi. 
Posledná úprava (28.12.2018)

A/ Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania

Časť štátne školy a školské zariadenia - dáva prehľad a základné identifikačné údaje o štátnych školách v rámci celej Slovenskej republiky, ktoré boli zaradené a evidované v registri škôl a školských zariadení. Školy sú zaradené do jednotlivých krajov a v rámci kraja zoradené podľa okresov. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z. spravuje Sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky. Publikácia (v časti stredné školy: gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy a strediská praktického vyučovania) okrem prehľadu škôl, obsahuje aj oficiálne schválené študijné a učebné odbory, ktoré pre jednotlivé stredné školy schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade potreby kontaktujte sa prosím na Ing. Anton Kvassay, tel.č. 02/692 95 412 alebo mailom na anton.kvassay@cvtisr.sk .

Sieť štátnych škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:

- materské školy
- základné školy
- základné umelecké školy a jazykové školy
- stredné školy
- špeciálne stredné školy

- školské kluby detí
- ostatné zariadenia

Posledná úprava (15.12.2018)

B/ Sieť škôl a školských zariadení

Časť neštátne školy a školské zariadenia - obsahuje základné identifikačné a kontaktné údaje cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení. Odbory vzdelania na stredných školách boli schválené rozodnutím MŠVVaŠ SR už aj na nasledujúci školský rok. V prípade potreby kontaktujte prosím Ing. Anton Kvassay, tel.č. 02/692 95 412 alebo mailom na anton.kvassay@cvtisr.sk .
   
Sieť neštátnych škôl a školských zariadení:
Cirkevné školy a školské zariadenia
Súkromné školy a školské zariadenia
Špeciálne školy
Informácia k novele vyhlášky o špeciálnych školách
Vyhodnotenie experimentálneho overovania v odborných učilištiach
Posledná úprava (28.11.2018)

Vzťah žiakov k súčasnej škole

Ako sa žiaci cítia vo svojej škole, chodia do nej radi? Zaujímajú sa o vyučovanie, aké majú v ňom problémy, koľko času venujú príprave? Vidia praktický zmysel toho čo sa učia? Ako vnímajú učiteľov, s čím sú u nich spokojní a čo im na nich chýba? Akú úlohu zohrávajú spolužiaci a ako trávia voľný čas?
Na tieto a ďalšie otázky dávajú odpoveď výsledky empirického výskumu, realizovaného Ústavom informácií a prognóz školstva na reprezentatívnej vzorke 2 560 žiakov základných a stredných škôl.

Prognózovanie ukazovateľov v školstve

Príspevok sa zaoberá teoretickými a metodologickými východiskami prognózovania časových radov a modelovaním subsystémov regionálneho školstva. V článku sú zdôraznené niektoré základné aspekty prognostickej činnosti. Pozornosť je venovaná typológii modelových rovníc a praktickým ukážkam ich použitia.
Ján Herich:


Prognostika

Martin Potůček:
Svět 2050: Jak se vyrovnat s budoucností aneb potřebujeme prognostiku?
Posledný update stránky: 2019-03-04 14:30