Informačné zdroje

EBOR Internet  SOURCES
EBOR – internetové zdroje

Resident Offices
Kontakty na sídelné kancelárie

EBRD and Slovak Republic
EBOR a Slovenská republika

Events
Podujatia

Projects
Projekty

Basic documents of the European Bank for Reconstruction and Development
Základné dokumenty Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Research and Publications
Výskum a publikácie

Publications
Publikácie

Ministry of Finance of the Slovak Republic
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

National Bank of Slovakia - International Relations
NBS - Medzinárodné vzťahy 

Information Center of the World Bank in the Slovak Economic Library EU ( University of Economics ) in Bratislava  
Informačné centrum Svetovej banky  -  v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave (informačný leták) 


Annual Report of Banks

Výročné správy bánk

Národná banka Slovenska

Citibank Europe, plc, pobočka zahraničnej banky

ČSOB

Primi banka

Exim Banka SR

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej b anky

Volksbank Slovensko, a. s.

OTP Banka, a. s.

Poštová banka, a. s.

Privatbanka, a. s.

Slovenská sporiteľňa

Tatrabanka

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

VÚB Banka, a. s.

 

Posledný update stránky: 2012-06-27 13:27