Informačné zdroje

OECD Information Sources
Informačné zdroje OECD

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development
OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

The OECD Brochure
Brožúra OECD

Who drives the OECD’s work?
Kto riadi prácu v OECD?

OECD Depository Libraries
Depozitné knižnice OECD

Key Upcoming  Meetings and Events OECD
Hlavné stretnutia a podujatia OECD

OECD Forum
Fórum OECD

Economics Glossary
Ekonomický glosár


OECD and Slovakia
OECD a Slovensko

The Permanent  Delegation of the Slovak Republic to the OECD
Stála Misia Slovenskej republiky pri OECD

Ministry of Finance of the Slovak Republic
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

National Bank of Slovakia
Národná banka Slovenskej republiky

Európska centrálna banka
Európska centrálna banka


OECD Science and Innovation
Veda a inovácie OECD

Directorate for Science, Technology and Industry
Direktoriát pre vedu, techniku a priemysel

Innovation
Inovácie

Development Centre
Centrum pre rozvoj

Science and technology
Veda a technika

Bioeconomy Glossary
Bioekonomický glosár

Biosecurity Codes
Bioochranné kódy

Safety of manufactured nanomaterials
Výskum v oblasti bezpečnosti vyrobených nanomateriálov


OECD Publication and Distribution Documents
Vydávanie a distribúcia dokumentov OECD

Economics Department Working Papers OECD
Pracovné dokumenty Oddelenia pre ekonomické záležitosti – OECD

OECD Multilingual Summaries
Viacjazyčné zhrnutia OECD

Statistics  Portal - OECD
Štatistický portál – OECD

OECD Statistics Newsletter
Štatistika OECD – bulletin

Manual on Statistics of International Trade in Services
Manuál pre štatistiky medzinárodného obchodu v službách

OECD - Publishing
Vydavateľstvo OECD

OECDdirect  e-mail allerts
OECD – oznamy priamo na e-mail o novinkách vydavateľstva

OECD Online Bookshop
Online kníhkupectvo OECD


OECD Other Bodies
Ostatné inštitúcie OECD

Centre for Educational Research and Innovation (CERI)
Centrum pre výskum v oblasti vzdelávania a inovácií

International Energy Agency  (IEA)
Medzinárodná agentúra pre energiu

International Transport Forum
Medzinárodné fórum pre dopravu

Nuclear Energy Agency
Agentúra pre jadrovú energiu

The Financial Action Task Force (FATF)
Skupina zameraná na finančné aktivity


OECD centrá vo svete

Berlin Centre
Centrum OECD v Berlíne

Centro de México
Centrum OECD v Mexiku pre Latinskú Ameriku

Tokyo Centre
Centrum OECD v Tokiu

OECD Washington Centre
Centrum OECD Washington


Specialised OECD Offices
Špecializované kancelárie OECD

The OECD and Russian Federation
OECD a Ruská federácia

Centre for Private Sector Development Istanbul
OECD – Centrum pre rozvoj súkromného sektoru, Istanbul

Posledný update stránky: 2023-04-27 11:27