85vyrocie.cvtisr.sk

Fond

Dokumenty Depozitnej knižnice OECD predstavujú vysoko špecializované štúdie a analýzy odrážajúce aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických vecí. 

Fond

  • obsahuje monografie, výročné správy, štúdie, konferenčné materiály, štatistické prehľady, periodiká a ďalšie dokumenty v anglickom jazyku sprístupňované v študovni DK OECD formou prezenčných výpožičiek,
     
  • knižničný fond CVTI SR obsahuje aj ďalšie exempláre dokumentov OECD v anglickom a francúzskom jazyku (získavané z tzv. kvóty, určenej pre Slovenskú republiku), ktoré sú sprístupňované formou absenčných výpožičiek).

 

Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nájdete pravidelne aktualizované anotácie najnovších vybraných, pre Slovensko relevantných, publikácií OECD
 

Tematické zameranie fondu:

o01. Ageing Society Starnutie spoločnosti
o02. Agriculture, Food and Fisheries Poľnohospodárstvo, potraviny a rybárstvo
o03. Biotechnology Biotechnológia
o04. Competition and Regulatory Reform Hospodárska súťaž a reforma riadenia
o05. Corporate Sector Issues Problémy podnikového sektora
o06. Economics Ekonómia
o07. Education and Skills Výchova, vzdelávanie a kvalifikácia
o08. Electronic Commerce Elektronické obchodovanie
o09. Emerging and Transition Economies Novovznikajúce a transformujúce sa ekonomiky
o10. Employment Zamestnanosť
o11. Energy Energia
o12. Enterprise, Industry and Services Podniky, priemysel a služby
o13. Environment Životné prostredie
o14. Fighting Bribery and Corruption Boj proti úplatkárstvu a korupcii
o15. Finance and Investment Financie a investície
o16. Food Safety Ochrana potravín. Potravinová bezpečnosť
o17. Future Studies Výhľadové štúdie
o18. Governance Riadenie
o19. Growth Rast
o20. Health Zdravie. Zdravotná starostlivosť
o21. Information Society Informačná spoločnosť
o22. Insurance and Pensions Poistenie a dôchodkové zabezpečenie
o23. International Development Rozvoj medzinárodných vzťahov
o24. International Migration Medzinárodná migrácia
o25. Money Laundering Pranie peňazí
o26. Science and Innovation Veda a inovácie
o27. Social Issues Sociálne otázky
o28. Statistics Štatistika
o29. Sustainable Development Trvalo udržateľný rozvoj
o30. Taxation Daňový systém
o31. Territorial Economy Teritoriálna ekonomika
o32. Trade Obchod
o33. Transport Doprava
Posledný update stránky: 2022-05-27 12:07
×