Slovenská veda ocenená na Taiwane - "Taipei International Invention Show and Technomart 2012"

Slovenská veda ocenená na Taiwane

V dňoch 20. - 23. septembra 2012 sa v priestoroch Taipeiského svetového obchodného centra – Taipei World Trade Centre (TWTC) konal ôsmy ročník prestížneho medzinárodného veľtrhu vynálezov a technológií s názvom „Taipei International Invention Show and Technomart 2012“, na ktorom bolo medzi ocenenými vynálezmi aj päť technológií vyvinutých pracoviskami Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave.

Podujatie sa konalo pod záštitou piatich štátnych orgánov Taiwanu, menovite Ministerstva pre hospodárske záležitosti, Ministerstva národnej obrany, Ministerstva školstva, Národnej rady pre výskum a Výboru pre poľnohospodárstvo. Hlavnými organizátormi podujatia boli Taiwanský výbor pre rozvoj zahraničného obchodu – Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)http://www.taitra.com.tw, Priemyselný technologický výskumný inštitút – Industrial Technology Research Institute (ITRI)http://www.itri.org.tw a Taiwanská technologická burza – Taiwan Technology Marketplace Service Centre (TWTM)http://www.twtm.com.tw. Na slávnostnom otvorení, s účasťou i slovenských zástupcov, boli prítomní vrcholní predstavitelia Taiwanskej vlády spravidla v osobách vice-ministrov, vrátane vice-prezidenta krajiny.

Tohtoročný veľtrh bol zameraný na horúce témy dnešnej doby akými sú „smart technologies“ a priemyselné využitie patentovaných technológií, vďaka ktorým je možné dosiahnuť významný technologický pokrok a zabezpečiť trvalo udržateľný rast hospodárstva založeného na vedeckých poznatkoch. Na podujatí bolo zastúpených takmer 700 vynálezcov z 25 krajín sveta, ktorí prezentovali viac ako 2.000 vynálezov a patentovaných technológií. Tieto počty zabezpečujú pre Taipeiské podujatie pozíciu najväčšieho a najprestížnejšieho veľtrhu inovácií v Ázii.

Je potešujúce, že na tak prestížnom svetovom podujatí boli na aktuálnom ročníku zastúpené aj výstupy výskumno-vývojovej činnosti slovenských vedcov. Spolu až šesť technológií zo Slovenskej akadémie vied (Ústav polymérov, Ústav anorganickej chémie a Elektrotechnický ústav) a z Univerzity Komenského (Prírodovedecká fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) bolo prezentovaných slovenskou delegáciou tvorenou zástupcami Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Účasť zástupcov zo SR bola umožnená najmä vďaka finančnej podpore organizátorov podujatia v spolupráci s Taipeiským zastupiteľstvom v Bratislave a národného projektu CVTI SR spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Výskum a vývoj s názvom „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. Na identifikácii potenciálnych vynálezov zo Slovenska vhodných na prezentáciu na tomto fóre sa podieľal aj Úrad priemyselného vlastníctva SR. Výber prihlásených vynálezov zo Slovenskej akadémie vied, vrátane návrhu a realizácie ich prezentácie v Ázii, zabezpečila Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV (KTT SAV) pri Technologickom inštitúte SAV.

Nespochybniteľným úspechom slovenskej vedy je fakt, že v rámci silnej konkurencie najnovších poznatkov a technológií z celého sveta sa podarilo presadiť až piatim slovenským vynálezom. Tieto boli na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty tvorenej expertmi na duševné vlastníctvo z relevantných vedeckých, patentových a technologických inštitúcií z Taiwanu, Japonska, Veľkej Británie a Švajčiarska ocenené na slávnostnom udeľovaní cien. Zlaté medaily boli udelené Ústavu polymérov SAV za „Biologicky degradovateľné a kompostovateľné polyméry s vysokou mierou deformovateľnosti“  a Elektrotechnickému ústavu SAV za „Bezpaládiový plynový senzor založený na vodivom polymére“. Striebornou medailou bol ocenený vynález Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave (FMFI UK) s názvom „Metóda spracovania exhalátov a zariadenie na realizáciu tejto metódy“. Bronzové medaily získali FMFI UK za vynález „Corona Discharge Ion Mobility Time of Flight Mass Spectrometry“ a Ústav anorganickej chémie SAV za „Laboratórny žiarový lis ONE!“. Na všetky prezentované vynálezy Slovenskej akadémie vied už boli podané medzinárodné patentové prihlášky PCT, pričom v prípade Elektrotechnického ústavu SAV a Ústavu anorganickej chémie SAV boli tieto finančne podporené z účelových prostriedkov CVTI SR v rámci budovaného Národného systému na podporu transferu technológií. Slávnostné odovzdanie cien do rúk vynálezcov prebehne počas medzinárodného podujatia „Konferencia NITT SK – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí“, ktoré sa bude konať dňa 9. októbra 2012 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

V rámci podujatia v Taipei bolo tiež oficiálne podpísané Memorandum o porozumení medzi Centrom vedecko-technických informácií SR a „Industrial Technology Research Institute“ , v ktorom obe strany deklarujú záujem o ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti podpory výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií. Táto dohoda dáva reálny predpoklad na zintenzívnenie kooperácií slovenských a taiwanských výskumných a priemyselných organizácií.

Dosiahnuté úspechy slovenských vynálezov na medzinárodnej pôde dokazujú, že aj na Slovensku sú produkované kvalitné vedecké výstupy, ktoré však často ostávajú „ukryté“ pred očami potenciálnych investorov ochotných dané výstupy využiť v priemyselnej praxi. Je preto potrebné venovať dostatočnú pozornosť aj aktívnej propagácii dosiahnutých výsledkov výskumno-vývojovej činnosti a vyhľadávaniu partnerov na ich komerčné zhodnotenie. Veríme, že prezentácia predmetných výsledkov na veľtrhu vynálezov a technológií v Taipei dopomôže k nájdeniu takýchto partnerov a potenciálnych investorov z priemyselného sektora a zrealizovaniu úspešného transferu týchto poznatkov do praxe.

Atmosféru prestížneho veľtrhu priblížia aj fotografie.

Posledný update stránky: 2012-10-03 11:59