Projekt Európsky knihovník

 

 logo ESF  Európsky sociálny fond (ESF) je európskym finančným nástrojom, ktorý podporuje vytváranie nových a lepších pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvality a produktivity práce a sociálnu integráciu na trh práce. ESF bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Je najstarší zo všetkých štrukturálnych fondov. Investuje už takmer 50 rokov finančné prostriedky do programov, ktoré prispievajú aj k zvýšeniu odbornosti ľudí a rozvoju ich pracovného potenciálu. Slovenská republika začala čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v roku 2004.

 

EURÓPSKY KNIHOVNÍK
 
Centrum VTI SR v Bratislave získalo v období 2007 - 2008 z Európskeho sociálneho fondu nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Európsky knihovník v celkovej sume 4 183 844 Sk.

 

Projekt bol schválený v rámci operačného programu NUTS II Bratislava Cieľ 3, ktorého prioritou č. 2 bol rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov.

Hlavným cieľom projektu Európsky knihovník bola podpora rozvoja ľudských zdrojov v CVTI SR tak, aby trvalo reflektovali rastúce požiadavky v súvislosti s prechodom na znalostnú spoločnosť. Realizácia projektu podstatne prispela k modernizácii a zvýšeniu kvality verejných knižničných a informačných služieb pri prechode na znalostnú spoločnosť a transformáciu knižnice na modernú inštitúciu európskej úrovne.

Čiastkové ciele projektu Európsky knihovník zvýšili odborné kompetencie zamestnancov CVTI SR prostredníctvom komplexných školiacich programov zameraných na rozvoj existujúcich a získanie nových zručností zamestnancov v oblastiach:

  • informačné technológie,
  • jazyková odbornosť.

Čiastkové ciele boli zamerané na:

  • získanie odbornosti na kvalifikované využívanie počítačov v knihovníckej profesii a certifikátu, ktorý osvedčuje základné znalosti informačných a komunikačných technológií a práce s počítačom (ECDL),
  • získanie novej knihovníckej odbornosti (prechod na formát MARC21 a katalogizačné pravidlá AACR2, rozvoj zručností súvisiacich s informačným prieskumom v rámci KIS Daimon),
  • cieľom jazykovej prípravy bolo zvýšiť jazykovú odbornosť zamestnancov v nádväznosti na intenzívnejšie aktivity CVTI SR v oblasti medzinárodnej spolupráce a v súvislosti s pribúdaním cudzojazyčných informačných zdrojov sprístupňovaných našim používateľom.

Realizácia projektu bola systémovým riešením na vytvorenie kvalifikovaného tímu pracovníkov, ktorého cieľom je vysoko profesionálne zabezpečovať a uspokojovať narastajúce informačné potreby a požiadavky verejnosti v znalostnej spoločnosti.

 

Koordinátor projektu: PhDr. Mária Žitňanská (mailto:maria.zitnanska@cvtisr.sk)

Trvanie projektu: október 2007 – december 2008
Projekt bol úspešne ukončený splnením všetkých stanovených cieľov..

 

 

Posledný update stránky: 2012-04-03 14:48