Zmluvnou spoluprácou bližšie k transferu technológií

Budovanie Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT) aktívne napĺňajú aj konkrétne kroky.

Aktuálne je jedným z takýchto krokov uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri hradení patentových poplatkov pre vynález TUKE medzi Centrom vedecko-technických informácií SR ako riešiteľom projektu NITT SK  a Technickou univerzitou v Košiciach.

Zmluva bola podpísaná v rámci NSPTT 27. februára 2013 a na jej základe sa budú môcť košickej univerzite poskytnúť finančné prostriedky pre pokrytie nákladov súvisiacich s podaním národných či medzinárodných patentových prihlášok k predmetu zmluvy a následné financovanie udržiavacích poplatkov.

Zmluvu za CVTI SR podpísal riaditeľ prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. a za Technickú univerzitu v Košiciach rektor univerzity prof. Ing. Anton  Čižmár, CSc.

Takáto spolupráca je dôkazom, že národný systém, ktorý má motivovať vedecko-výskumné pracoviská k zhodnoteniu vytvoreného duševného vlastníctva nadobúda reálne kontúry a s ním aj realizácia aktivít projektu NITT SK.  

Viac informácií o možnosti hradenia patentových poplatkov nájdete na Národnom portáli pre transfer technológií.

          

Podpora transferu technológií nadobúda reálne kontúry

zľava prof. Ing. Anton  Čižmár, CSc. (rektor Technickej univerzity v Košiciach), prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (riaditeľ CVTI SR)

 FOTO: CVTI SR

Posledný update stránky: 2013-03-05 15:46