Mládež a spoločnosť 2015

OBSAH  č. 4/2015

ÚVAHY, PROBLÉMY

Štefančík, R.: Politické vzdelávanie mladých ľudí ako predpoklad ich demokratického vládnutia

Baková, D.: Postoje slovenskej mládeže k seniorom 

Árpová, A.- Mánya, Z. -Bujdová, N.: Nezamestnanosť- problém súčasnosti i budúcnosti

 

Z VÝSKUMU

Rochovská, A.- Mažgútová, I.: Perceprcia chudoby a sociálnych nerovností deťmi a mladými ľuďmi 

Žitniaková Gurgová, B.-Kučeráková, E.: Médiá a pubescenti

Emmerová, I.: Žiaci základných a stredných škôl ako obete deviantného správania a možnosti školskej prevencie???

 

INFORMÁCIE

Pálfiová, M.-Dankulincová Veselská, Z.-Bobáková, D.-Madarasová Gecková, A.: Teoretický pohľad na adoslescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami

Hamadej, M.: Čím inšpirovala VI. Doktorandská konferencia Sociálny výskum- nekonečná hra ideí a dôkazov?

 

RECENZIE

Jakubovská, V. a kol.: Dialóg a jeho aplikácia vo vyučovaní (L. Zimanová)

Skyba, M.: Školská sociálna práca (R. Szabóová)

Hladík, J.: Multikulturní kompetence studentu pomáhajících profesí (V. Jakubovská)

 

CONTENT no. 4/2015

REFLECTIONS, PROBLEMS

Štefančík, R.: Political education of young people as a prerequisite for their democratic governance  

Baková, D.: Attitudes of Slovak youth to seniors

Árpová, A.- Mánya, Z. -Bujdová, N.: Unemployment- present and future problem

 

RESEARCH

Rochovská, A.- Mažgútová, I.: The perception of poverty and social inequalities by children and young people

Žitniaková Gurgová, B.-Kučeráková, E.: Media and pubescents

Emmerová, I.: Primary and secondary schools pupils as victims of deviant behavior and the possibility of school prevention

 

INFORMATION

Pálfiová, M.-Dankulincová Veselská, Z.-Bobáková, D.-Madarasová Gecková, A.: Theoretical view at adolescents with emotional and behavioral problems

Hamadej, M.: What inspirations brought  VI. doctoral conference Social research- endless game of ideas and evidences?

 

REVIEWS

Jakubovská, V. a kol.: Dialog and its application in teaching (L. Zimanová)

Skyba, M.: School social work (R. Szabóová)

Hladík, J.: Multicultural competences of students in helping professions (V. Jakubovská)

OBSAH  č. 3/2015

ÚVAHY, PROBLÉMY

Selická, D.: Katedra sociológie FF UKF v Nitre v pedagogickom a vedecko-výskumnom procese

Barát, P.-Moravčíková, D.-Porubčan, P.: Súčasné postavenie KSV FEM v Nitre vo vzdelávacom a výskumnom procese

Gál, Ľ.: K sociologickej diferenciácii vplyvov vzdelania

Gallik, J.: Pohľad na hodnotu rodiny a manželstva cez prizmu kresťanského náboženstva

Z VÝSKUMU

Selická, D.: Názory vysokoškolských študentov na extrémistické skupiny

INFORMÁCIE

Štrbová, M.: III. NSK „Národnostné a etnické menšiny v krajinách Strednej Európy. Vývoj a stagnácia.

Svitačová, E.: Medzinárodná vedecká konferencia PEDAGOGIKA A SOCIOLÓGIA VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ   

RECENZIE

Svitačová, E.-Mravcová, A.-Šeben Zaťková, T.: Globálne výzvy pre vzdelávanie ekonómov (V. Manda)

Štrbová, M.-Selická, D.-Šarvajcová, M.: Rodinné a medzigeneračné vzťahy v súčasnej rómskej rodine (S. Szczepański)

 

CONTENT no. 3/2015

PROBLEMS, treatises

Selická, D.: Department of sociology FA CPU in Nitra in the education and scientific-research proces

Barát, P.-Moravčíková, D.-Porubčan, P.: The current status of Department of Social Sciences FEM in Nitra in the education and research process

Gál, Ľ.: The differentiation of sociological influences of education

Gallik, J.: Reflection of the values of family and marriage through the prism of the Christian religion

Research

Selická, D.: Opinions of the university students on the extremist groups

 

Information

Štrbová, M.: III. Nitra Self –goverming region national and Ethnic Minorities in central Europe. Development and stagnation

Svitačová, E.: International Scientific Conference Pedagogy and sociology in higher education

Reviews

Svitačová, E.-Mravcová, A.-Šeben Zaťková, T.: Global challenges for education of economists (V. Manda)

Štrbová, M.-Selická, D.-Šarvajcová, M.: Family and inter-generational relationships in contemporary Roma family (S. Szczepański)

OBSAH č. 2/2015

DOKUMENTY

Masárová, E.: Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi ministerstvami krajín Vyšehradskej štvorky zodpovednými za mládež a ministerstvami krajín Východného partnerstva zodpovednými za mládež

ÚVAHY, PROBLÉMY

Gallik, J.: Sociálna patológia rodiny a príčiny delikvencie mládeže  

Šarvajcová, M.: Význam vzdelania detí a mládeže pri reprodukcii chudoby  

Z VÝSKUMU

Štrbová, M.- Selická, D.: Hodnoty spotreby mladých ľudí v súčasnej spoločnosti

Šramková, M.: Zdroje sociálnej opory u pubescentov žijúcich v odlišných sociálnych prostrediach

Pétiová, M.: Šikanovanie v základných a stredných školách z pohľadu koordinátora prevencie 

INFORMÁCIE

Véberová, Ľ.: KomPrax- kompetencie pre prax                                                     

RECENZIE

Šavrnochová, M.: Závislosť od alkoholu v kontexte rodinného systému (A. Brozmanová Gregorová)

Hunyadiová, S.: Sociálno-právne zabezpečenie dieťaťa (P. Vansač)

CONTENT no. 2/2015

DOCUMENTS

Masárová, E.: Memorandum on cooperation in the field of youth between the ministries of the Visegrad Four countries responsible for youth and ministries of the Eastern Partnership countries responsible for youth

 

REFLECTIONS, PROBLEMS

Gallik, J.: Social pathology of family and causes of juvenile delinquency

Šarvajcová, M.: The importance of education of children and youth in the reproduction of poverty 

RESEARCH

Štrbová, M.- Selická, D.: Consumption values of young people in contemporary society

Šramková, M.: Sources of social support among pubescents living in different social environments

Pétiová, M.: Bullying in elementary and secondary schools in perspective of coordinator of prevention

INFORMATION

Véberová, Ľ.: KomPrax- kompetencies for practice          

REVIEWS

Šavrnochová, M.: Alcohol dependence in the context of family system (A. Brozmanová Gregorová)

Hunyadiová, S.: Socio-legal background of the child (P. Vansač)

OBSAH  č. 1/2015

Ondrejkovič, P.: Život a dielo Prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSC. uzavreté

 

ÚVAHY, PROBLÉMY

Ondrejkovič, P.: Poznanie a vedenie

Šramková, M.: Netolizmus

Grandtnerová, L.: Podpora zamestnávania mladých ľudí

 

Z VÝSKUMU

Veselský, M.: Pohľad gymnazistov na využívanie internetu  na vyučovaní a na príprave na vyučovanie  

Kupčík, O.- Vašková, V.: Rizikové chování ve vztahu k osobním financím žáku na základní škole

Rochovská, A.: Mladí bezdomovci v meste – sonda do problematiky na príklade Bratislavy

 

INFORMÁCIE

Brozmanová Gregorová, A.: D- zručnosti pre zamestnanie –príklad uznávania validácie kompetencií získaných v rámci neformálneho vzdelávania

Gajdošová, M.: Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a štruktúrovaný dialóg

Pešek, T.: Kvalita v práci s mládežou – európske štandardy pre všetkých?

 

RECENZIE

Kozoň, A . a kol.: Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V. Kusin)

Skyba, M.- Šoltésová, D.: Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok (A. Jašková)

Heimken, N.: Migration. Bildung und Spracherwerb Bildungssozialisation und Integration von Jugendlichen aus Einwandererfamilien (R. Štefančík)

CONTENT no. 1/2015

Ondrejkovič, P.: Life and work of Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSC. finished

REFLECTIONS, PROBLEMS

Ondrejkovič, P.: Knowledge and leadership

Šramková, M.: Netolism

Grandtnerová, L.: Promoting youth employment

RESEARCH

Veselský, M.: Views of high school students on the use of internet in teaching process and  home preparation

Kupčík, O.- Vašková, V.: Risk behavior in relation to personal finance of pupils at primary school  

Rochovská, A.: Young homeless in the city - a probe into the issue in example of Bratislava

INFORMATION

Brozmanová Gregorová, A.: D- skills for employment – example of validation of competences acquired in non-formal education

Gajdošová, M.: Chairmanship of Slovak republic in the Council of European Union and structured dialogue

Pešek, T.: Quality in the work with youth– European standards for all?

REVIEWS

Kozoň, A . a kol.: Social health of the individual and society (V. Kusin)

Skyba, M.- Šoltésová, D.: Service-learning in education of (school) social workers (A. Jašková)

Heimken, N.: Migration. Bildung und Spracherwerb Bildungssozialisation und Integration von Jugendlichen aus Einwandererfamilien (R. Štefančík)

Posledný update stránky: 2019-12-19 09:32