Mládež a spoločnosť 2015

OBSAH  1/2015

Ondrejkovič, P.: Život a dielo Prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSC. uzavreté

 

ÚVAHY, PROBLÉMY

Ondrejkovič, P.: Poznanie a vedenie

Šramková, M.: Netolizmus

Grandtnerová, L.: Podpora zamestnávania mladých ľudí

 

Z VÝSKUMU

Veselský, M.: Pohľad gymnazistov na využívanie internetu  na vyučovaní a na príprave na vyučovanie  

Kupčík, O.- Vašková, V.: Rizikové chování ve vztahu k osobním financím žáku na základní škole

Rochovská, A.: Mladí bezdomovci v meste – sonda do problematiky na príklade Bratislavy

 

INFORMÁCIE

Brozmanová Gregorová, A.: D- zručnosti pre zamestnanie –príklad uznávania validácie kompetencií získaných v rámci neformálneho vzdelávania

Gajdošová, M.: Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a štruktúrovaný dialóg

Pešek, T.: Kvalita v práci s mládežou – európske štandardy pre všetkých?

 

RECENZIE

Kozoň, A . a kol.: Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V. Kusin)

Skyba, M.- Šoltésová, D.: Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok (A. Jašková)

Heimken, N.: Migration. Bildung und Spracherwerb Bildungssozialisation und Integration von Jugendlichen aus Einwandererfamilien (R. Štefančík)

CONTENT no. 1/2015


Ondrejkovič, P.:
Life and work of Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSC. finished

REFLECTIONS, PROBLEMS

Ondrejkovič, P.: Knowledge and leadership

Šramková, M.: Netolism

Grandtnerová, L.: Promoting youth employment

RESEARCH

Veselský, M.: Views of high school students on the use of internet in teaching process and  home preparation

Kupčík, O.- Vašková, V.: Risk behavior in relation to personal finance of pupils at primary school  

Rochovská, A.: Young homeless in the city - a probe into the issue in example of Bratislava

INFORMATION

Brozmanová Gregorová, A.: D- skills for employment – example of validation of competences acquired in non-formal education

Gajdošová, M.: Chairmanship of Slovak republic in the Council of European Union and structured dialogue

Pešek, T.: Quality in the work with youth– European standards for all?

REVIEWS

Kozoň, A . a kol.: Social health of the individual and society (V. Kusin)

Skyba, M.- Šoltésová, D.: Service-learning in education of (school) social workers (A. Jašková)

Heimken, N.: Migration. Bildung und Spracherwerb Bildungssozialisation und Integration von Jugendlichen aus Einwandererfamilien (R. Štefančík)

Posledný update stránky: 2015-06-29 10:25